נתונים ראשונים על הסדרת מסגרת האשראי בחשבונות עובר ושב וחח"ד במערכת הבנקאית

26.2.2006
 
נתונים ראשונים על הסדרת מסגרת האשראי בחשבונות עובר ושב וחח"ד במערכת הבנקאית:
מתוך 3.3 מיליוני חשבונות העו"ש והחח"ד בחמשת הבנקים הגדולים , רק ב 53% הוסדרה מסגרת אשראי עם הלקוחות; ב 20% מהחשבונות הועמדה על ידי הבנקים מסגרת חד צדדית; 27% מהחשבונות עדיין פעלו בסוף ינואר 2006 ללא כל מסגרת.
יואב להמן:"אני קורא לבנקים וללקוחות להאיץ את קצב היערכותם ולסכם ביניהם על מסגרת אשראי מוסדרת; התנאים אותם יקבלו לקוחות הנתונים בלחץ של זמן, עלולים להיות נחותים מאלו אשר יהיה באפשרותם לקבל במידה ויערכו מראש ובצורה מושכלת"
 
הפיקוח על הבנקים פרסם היום נתונים ראשונים על הסדרת מסגרות האשראי בחשבונות עובר ושב וחח"ד במערכת הבנקאית , הנכונים לסוף ינואר 2006 . הנתונים המתפרסמים היום מצביעים על כך שגם בסוף ינואר עדיין לא נרשמה התקדמות מספקת בתהליך ההסתגלות וההטמעה.
על פי הנתונים מתוך 3.3 מיליוני חשבונות העו"ש והחח"ד בחמשת הבנקים הגדולים, בהם נדרשת מסגרת אשראי (חשבונות שבהם הלקוחות עשויים לגלוש ליתרות חובה, אף כי לא בהכרח עושים זאת), רק ב-53 אחוזים הוסדרה מסגרת אשראי עם הלקוחות. ב-20 אחוזים מהחשבונות הועמדה על ידי הבנקים מסגרת חד צדדית, כך ש-27 אחוזים מהחשבונות עדיין פעלו בסוף ינואר 2006 ללא כל מסגרת.
יואב להמן המפקח על הבנקים, קרא היום לבנקים וללקוחות להאיץ את קצב היערכותם ולסכם ביניהם על מסגרת אשראי מוסדרת. "חשוב שלקוחות הבנקים יבדקו את ההצעות השונות המוצעות על ידי הבנקים, ובפרט אלה המציעים מבצעים ללקוחות המעוניינים לעבור אליהם, ישוו מחירים, יתמקחו עם הבנקים ויבחרו בהצעות הכדאיות להם ביותר – הן למסגרות האשראי והן להלוואות "לסגירת האוברדראפט". התנאים אותם יקבלו לקוחות הנתונים בלחץ של זמן עלולים להיות נחותים מאלו אשר יהיה באפשרותם לקבל במידה ויערכו מראש וצורה מושכלת", אמר היום להמן עם פרסום הנתונים.
בינואר 2006 נכנסה לתוקפה הוראת ניהול בנקאי תקין 325, שעניינה ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עו"ש. בהוראה נדרשים הבנקים לתאם ולקבוע בהסכם, עם כל אחד מלקוחותיהם, מסגרת אשראי שתתאים לצרכים, לכושר ההחזר ולביטחונותיו של הלקוח. ההסכם שייחתם בין הלקוח לבנק יבהיר את המחויבות של שני הצדדים לפעול בתוך המסגרת המאושרת בלבד, בלא חריגה ממנה. בסוף דצמבר, לאור העובדה שחשבונות רבים עדיין לא הוסדרו ואפילו לא הועמדה להם מסגרת חד צדדית, ניתנה אורכה בת שישה חודשים במהלכה רשאים הבנקים עדיין לאפשר חריגות מהמסגרת.
הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות רבה בהיערכות המערכת הבנקאית ליישום ההוראה, ועוקב אחר התקדמותה, על מנת שב-1.7.06, עם תום הארכה שניתנה, לא יפעלו עוד חשבונות בחריגה (אלא אם מדובר בחשבון בעייתי).
יודגש כי קיימת שונות רבה בין הבנקים מבחינת קצב ההערכות וההטמעה של ההוראה החדשה ושיעור החשבונות בהם טרם הוסדרה מסגרת האשראי נע בין 8% לבין 70% בבנקים השונים.
 
להלן נתוני ההיערכות בחמשת הבנקים הגדולים:
ס"כ לקוחות הבנק לקוחות עסקיים לקוחות פרטיים  
31.1.2006 31.12.2005 31.1.2006 31.1.2006
4,987 4,991 589 4,398 ס"כ מספר החשבונות (באלפים)
3,312 3,326 403 2,909 ס"כ מספר החשבונות בגינם נדרשת מסגרת אשראי (באלפים)
53% 51% 71% 50% שיעור החשבונות בגינם נחתמה מסגרת אשראי
20% 20% 2% 23% שיעור החשבונות בגינם הועמדה מסגרת חד צדדית
27% 29% 27% 27% שיעור החשבונות בהם הלקוחות נדרשים להסדיר את מסגרת האשראי.