המפקח על הבנקים הגיש לועדת הכספים, לראשונה, דו"ח מעילות בבנקים בשנת 2005

1.3.2006
 
המפקח על הבנקים הגיש לועדת הכספים, לראשונה, דו"ח מעילות בבנקים בשנת 2005:
בשנת 2005 דווחו הבנקים לפיקוח על הבנקים על 21 מעילות בסכום כולל של 7.5 מיליוני ₪.
יואב להמן: "בכל המקרים שטופלו על ידי הפיקוח על הבנקים, לא התגלו ממצאים מהותיים, כגון פגיעה רחבה בלקוחות או ליקוי בקרה מהותי שעלול להוות איום על יציבות התאגיד הבנקאי וגם לא נמצאו ממצאים שהצביעו על בעיה רוחבית במערכת הבנקאית"
 
המפקח על הבנקים הגיש השבוע לועדת הכספים, לראשונה, דו"ח על המעילות שדווחו לפיקוח על הבנקים בשנת 2005. הדו"ח הוגש לועדת הכספים של הכנסת כמתחייב מסעיף 8ד2 לפקודת הבנקאות. על פי הדו"ח, בשנת 2005 דווחו לפיקוח על הבנקים 21 מעילות, בסכום כולל של 7.5 מיליוני ₪. הפיקוח על הבנקים סיים טיפולו ב- 19 מהמקרים המדווחים,ובשני מקרים עדיין נמשך הטיפול.
יואב להמן, המפקח על הבנקים, אמר היום כי בכל המקרים שטופלו על ידי הפיקוח על הבנקים, לא התגלו ממצאים מהותיים, כגון פגיעה רחבה בלקוחות או ליקוי בקרה מהותי שעלול להוות איום על יציבות התאגיד הבנקאי וגם לא נמצאו ממצאים שהצביעו על בעיה רוחבית במערכת הבנקאית.
מן הדו"ח עולה כי כ- 75% מסכום המעילות הינו - מעילה בודדת שבוצעה ע"י דילר באחת מהשלוחות בחו"ל. המקרה דווח לרשויות הפיקוח המקומיות, והחלה חקירה של רו"ח חיצוני. מאידך, נכללו בדיווח גם 5 מקרים בהם סכום הנזק היה פחות מסף הדיווח ושני מקרים בהם לא צוין סכום נזק. ב- 9 מקרים נפגעו לקוחות הבנק מהמעילה בסכום כולל של 5.8 מיליוני ₪. סכום זה הוחזר ללקוחות במלואו. עוד עולה מן הדו"ח כי 19 ממקרי המעילות הסתיימו בפיטורי העובד המועל ו- 18 מקרים הועברו לטיפול המשטרה.
ביום 1.6.04 תוקנה פקודת הבנקאות, 1941 הקובעת כי תאגיד בנקאי ידווח למבקר הפנימי ולמפקח על הבנקים על חשש סביר שעובד מעובדיו או נושא משרה בו היה מעורב במעילה תקנה זו קובעת כי המפקח על הבנקים יגיש דין וחשבון שנתי לועדת הכספים של הכנסת ובו פרטים על מעילות שדווחו למפקח, כאמור. המפקח על הבנקים הוסמך לקבוע את מתכונת הדיווח, מועד הדיווח, הסכום המינימלי לדיווח ופרטים נוספים. בעקבות זאת קבע המפקח, כי הבנקים ידווחו על כל מעילה שסכומה עולה על 15,000 ₪ או כשהאירוע בחו"ל - 15,000 דולר ארה"ב. כמו כן, נקבע כי דיווח ראשוני יוגש מיד עם גילוי האירוע ולא יאוחר מ- 7 ימים מיום גילויו. נקבעה גם חובה לדווח דיווח מיידי על ארועים מהותיים, כמו ארועים בהם יש חשש לנזק של מעל 2% מהון הבנק או 10 מ' ₪ (הנמוך שבהם), מעורבות עובדים בכירים יחסית או מעילה בתחום פעילות רגיש.
להלן שלבי הטיפול של הפיקוח על הבנקים במעילות המדווחות:
עם קבלת הדיווח מעריך הפיקוח את מהותיות המעילה מהיבטים כמו שיטת המעילה, סכום הנזק הסיכון שמעילה מסוג זה מציבה לבנק ו/או למערכת הבנקאית וכד'.  
בהתאם לצורך, מתבקש התאגיד הבנקאי להעביר לפיקוח על הבנקים את דו"ח הביקורת הפנימית לכשיושלם, ו/או פרטים ונתונים נוספים אשר נחוצים לצורך ניתוח השלכות הארוע.  
במידה והפיקוח על הבנקים סבור כי מאפייני המעילה הינם כאלו המחייבים בדיקה מעמיקה יותר –לדוגמא, כאשר מאפייני המעילה מעידים על כשל מהותי במערכות הבקרה בבנק – אזי, יחידת הביקורת של הפיקוח על הבנקים תיכנס לביצוע ביקורת בתאגיד הבנקאי. על בסיס ממצאי הביקורת ומסקנותיה והמידע שהתקבל כאמור לעיל, נקבעים הצעדים שיש לדרוש מהבנק או מהמערכת לנקוט.