מדיניות בנושא כהונה מקבילה של דירקטורים


להודעה זו בקובץ Word
 
המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון גיבשו מדיניות בנושא כהונה מקבילה של דירקטורים בתאגיד בנקאי, גוף מוסדי וגוף שוק הון אחר
 
המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, גיבשו מדיניות משותפת לכהונה מקבילה של דירקטורים בתאגידים בנקאיים, בגופים מוסדיים ובגופי שוק הון אחרים. המדיניות מתייחסת גם לחברי וועדות השקעה ואשראי שאינם דירקטורים.
כהונה מקבילה במספר דירקטוריונים או וועדות בתחומי עיסוק קרובים בשוק ההון, יוצרת פוטנציאל לניגודי עניינים. המדיניות, שמהווה נדבך נוסף בהגברת תחרות ומניעת ניגודי עניינים בשוק ההון בישראל, משקפת גם שיקולי מידתיות והתחשבות בתרומת דירקטורים בעלי מומחיות פיננסית לגופים שונים. בהתאם לשיקולים אלה, המדיניות אוסרת כהונה מקבילה בתאגיד בנקאי ובגוף מוסדי או מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, ותאגידים השולטים בהם, אם הם בעלי היקף נכסים משמעותי (מעל 10 מיליארדי ₪). לעומת זאת, המדיניות מתירה כהונה בו זמנית כאשר אף לא אחד מהגופים בהם הדירקטור מכהן הוא גוף משמעותי. יחד עם זאת,  אם אחד הגופים משמעותי ניתן לכהן במקביל בגוף אחר שהוא קטן יחסית (המנהל פחות מ- 2 מיליארדי ₪).
 
כמו כן, נקבע כי בנסיבות בהן הכהונה המקבילה מותרת, רק שני דירקטורים באותה קבוצה  יכהנו במקביל בקבוצה אחרת.
לעניין זה –
"גופים מוסדיים": חברות ביטוח וחברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה;
"גופי שוק הון": מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה, חברת ביטוח,  מנהל תיקים, יועץ השקעות או משווק השקעות, חבר בורסה, חתם או תאגיד שעיסוקו העיקרי בתחום שוק ההון.

כל מפקח יפרסם בהמשך הוראות פרטניות לגופים המפוקחים על ידו בהתאם למדיניות זו ובמסגרת המשפטית המתאימה.

Director130306.gif