בעקבות פס"ד של בית הדין לחוזים אחידים

10.4.2006
 
בעקבות פס"ד של בית הדין לחוזים אחידים:
המפקח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים: תקנו תנאים מקפחים בחוזה האחיד למתן שירותים בנקאיים בתקשורת; ההנחיה החדשה מרחיבה את ההחלטה לכלל המערכת הבנקאית
 
המפקח על הבנקים,יואב להמן, העביר היום טיוטת הנחיה לבנקים לתקן את הסעיפים בחוזים הנהוגים במוסדם, בהקשר למתן שירותים בנקאיים בתקשורת. טיוטת הנחיה זו באה בעקבות פסק הדין שנתן בית הדין לחוזים אחידים ב- 9.2.06, בבקשה שהוגשה על ידי בנק ישראל, לבטל או לשנות תנאים מקפחים בחוזה של בנק הפועלים, למתן שירותים בנקאיים באינטרנט ובטלפון הסלולרי. ההנחיה החדשה מרחיבה את ההחלטה לכלל המערכת הבנקאית.
בית הדין לחוזים אחידים קיבל את מרבית טענות בנק ישראל והורה על שינויים או ביטולם של סעיפים בחוזה האמור, והחיל את הביטולים והשינויים גם על חוזים שנכרתו לפני מועד מתן פסק הדין, ואשר טרם בוצעו במלואם.
בין הנושאים המרכזיים אותם הנחה המפקח על הבנקים לתקן, ניתן למנות את ההנחיה למחוק מהחוזים כל הוראה הפוטרת את התאגיד הבנקאי מאחריות לפעולות לא מורשות שנעשו בחשבון הלקוח, למחוק מהחוזים כל הוראה הפוטרת את התאגיד הבנקאי או צד שלישי כלשהו מאחריות בגין העברת מידע כלשהו מהתאגיד הבנקאי לצד שלישי אגב השירות או לשימוש בו, הגבלת הפטור המוענק לתאגיד הבנקאי בגין תקלות ושיבושים הנוגעים לשירות האמור, ועוד.
בבנק ישראל מדגישים כי שירותי בנקאות בתקשורת הפכו בשנים האחרונות לנפוצים ומקובלים ברחבי העולם, לרבות בישראל. לקוחות רבים עושים שימוש בשירות האמור, ושירות זה הפך זה מכבר לשירות בסיסי הניתן לציבור הרחב. לאור האמור, להחלטת בית הדין לחוזים אחידים ולתיקון החוזים הנוגעים למתן שירותים אלה בכל הבנקים, על פי הנחיית הפיקוח על הבנקים, צפויה להיות השלכה נרחבת וחשובה על לקוחות רבים.