ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2006 תועלה ב-0.25 נקודות האחוז לרמה של 5.25%

24.4.2006
 
ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2006 תועלה ב-0.25 נקודות האחוז לרמה של 5.25%
 
הריבית לחודש מאי 2006 תועלה ב-0.25 נקודות האחוז לרמה של 5.25%.
החלטה זו להעלות את הריבית נועדה לפעול לשמירת יציבות המחירים בתוך גבולות יעד האינפלציה שקבעה הממשלה - 1% - 3%.
תנאי רקע
הנתונים על מצב המשק מצביעים על המשך תהליך הצמיחה המהירה, הבא לידי ביטוי בכל ענפי המשק. צמיחה זו צפויה להימשך על רקע המשך צמיחה מהירה יחסית בכלכלה העולמית וציפייה להמשך האסטרטגיה המקרו-כלכלית של הממשלה.
מדד המחירים עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-3.6 אחוזים, מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה. מתחילת השנה עלה המדד ב-0.6%, קצב הגבוה במעט ממרבית התחזיות במשק ומהתוואי העונתי העיקבי עם יעד האינפלציה. ההערכות לאינפלציה ל- 12 החודשים הבאים, משוק ההון ותחזיות חזאים במשק, הן כי האינפלציה תהיה קרובה לאמצע תחום היעד וזאת תחת הנחה שהריבית תעלה– כפי שעולה משוק אגרות החוב.
בשווקים הפיננסיים, מתחילת אפריל, התחזק השקל מול הדולר ב- 2.6 אחוזים. התחזקות השקל נבעה בעיקר ממגמת החלשות הדולר בעולם. בשוק איגרות החוב, עלו התשואות הנומינליות לטווח ארוך ב-0.1 נקודות אחוז – קצב נמוך מעליית התשואות המקבילות בארה"ב, כך שהפער בין התשואות הצטמצם. כמו כן, בחודש אפריל עלו מחירי המניות ובמדד ת"א 100 נרשמה עלייה של 4.9 אחוזים.
בעולם נמשכו העלאות הריבית המתונות בשווקים העיקריים. תהליך זה צפוי להימשך בעתיד הקרוב. מגמת עליית מחירי התשומות, ובכלל זה מחירי הנפט, בעולם נמשכה. מחיר הנפט עלה באפריל ב- 9.6 אחוזים.
עד לאישור התקציב לשנת 2006, המסגרת להוצאות הממשלה תמשיך להיקבע על פי החוק שלפיו בהיעדר תקציב מאושר, תקרת ההוצאות החודשית הינה אחד חלקי שנים עשר של תקציב השנה הקודמת. בצד ההכנסות, המשך העלייה המהירה בפעילות הריאלית הוביל לגידול בהכנסות ממסים.
הגורמים העקריים להחלטה
ההחלטה להעלות את הריבית לחודש מאי מתבססת על קיומם של לחצים לעליות מחירים המתבטאים כבר בעליות מחירים גבוהים יחסית ב-12 החודשים האחרונים בכלל, וברביע הראשון של השנה בפרט.
הכוחות המרכזיים העלולים להשפיע על התפתחות המחירים בעתיד הם:
שעור הצמיחה במשק והתרחבות הביקושים. כך, התרחבות הביקושים במשק ותהליך המיצוי של עודף כושר הייצור, יוצרים לחצים להמשך עליות במחירים ולעלייה של השכר הנומינלי במשק בעתיד.  
עליית מחירי התשומות, ובכלל זה מחירי הנפט, בעולם. ככל שמגמה זו תמשך, כך גובר הסיכון שזו תתבטא בעליות מחירים במשק.  
יצויין כי התחזקות השקל מול הדולר בשבועות האחרונים עשויה להוות גורם ממתן לכוחות לעליות מחירים. המשך התחזקות השקל מול הדולר מושפע מגורמים מקומיים וגלובאליים. בהקשר זה, נציין כי קיימת ציפיה להמשך עליה של הריביות בעולם.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק – ובכללן ההתפתחויות בתחום המדיניות התקציבית - מתוך מטרה להשיג את יעד האינפלציה של הממשלה. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן יתמוך הבנק ביציבות המערכת הפיננסית.