העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (03/06) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (02/06) השוק האפור

9.5.2006
 
העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (03/06) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (02/06) ה"שוק האפור"
 
 
 
 
1. הריביות והמרווחים (באחוזים)
מרץ 2006 פברואר 2006 ינואר 2006 דצמבר 2005 הריבית הממוצעת על סך האשראי לציבור:
7.77 7.86 7.57 7.55 סך הכל
6.95 7.05 6.74 6.73 אשראי זמן קצוב
11.09 11.07 10.80 10.71 עו"ש ביתרת חובה וחח"ד
הריבית הממוצעת על פיקדונות הציבור:
3.68 3.62 3.46 3.35 סך הכל
4.04 3.97 3.80 3.66 פיקדונות לזמן קצוב
1.13 1.16 1.11 1.11 עו"ש ביתרת זכות
4.09 4.24 4.11 4.20 פער הריבית – ההפרש בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות
3.61 3.55 3.32 3.52 המרווח הפיננסי –בין תשואת הנכסים לעלות ההתחייבויות
8.12 7.83 7.73 עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות*
לסדרת הנתונים
2. יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ₪)
מרץ פברואר ינואר דצמבר
192.1 189.7 190.6 188.9 יתרת האשראי לציבור
149.1 146.8 147.1 147.9 מזה: ללקוחות עסקיים
270.3 270 271.4 270.3 יתרת פיקדונות הציבור
* על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ("שוק אפור") – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד. נתון זה הינו זמני עד לפרסומו ב"ילקוט הפירסומים".