התקדמות מועטה בלבד בחודש אפריל בהקצאת מסגרות אשראי ובצמצום החריגות

16.5.2006
 
התקדמות מועטה בלבד בחודש אפריל בהקצאת מסגרות אשראי ובצמצום החריגות:
 
אין שינוי בשיעור החשבונות בהם נרשמה חריגה ממסגרת האשראי. שיעור החשבונות בחריגה גבוה מאד – 23% מכלל החשבונות, 21% מהחשבונות הפרטיים ו- 38% מהחשבונות העסקיים.  
עד סוף אפריל 2006 הוסדרו מסגרות אשראי ל- 87% מחשבונות הלקוחות לעומת 86% בחודש מרץ.  
המפקח על הבנקים מתריע במכתב ששלח לכל אחד מהבנקים שהיערכותם נמצאה בלתי מספקת:"אבקשכם להידרש באופן מיידי לנושא, להציע פתרונות הולמים להסדרת מסגרות מתאימות ללקוחות שעדיין פועלים תוך חריגות בחשבונותיהם, ולהטמיע את ההוראה בבנק באופן שביום 1.7.2006 לא יפעלו עוד חשבונות בחריגה, וזאת תוך מזעור הנזק והקשיים ללקוחות".  
הפיקוח על הבנקים ממשיך ועוקב אחר התקדמות ההיערכות של המערכת הבנקאית בנושא ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב.
נתוני חודש אפריל מצביעים על התקדמות מועטה בתהליך הסדרת מסגרות האשראי בבנקים ובצמצום החריגות. על פי הנתונים, מתוך 3.2 מליוני חשבונות העו"ש והחח"ד בחמשת הבנקים הגדולים, בהם נדרשת מסגרת אשראי (חשבונות שבהם הלקוחות עשויים לגלוש ליתרת חובה, אף כי לא בהכרח עושים זאת), הוסדרו מסגרות אשראי ל- 87% מהחשבונות, לעומת 86% בסוף חודש מרץ. ב- 58% נחתם הסכם למסגרת אשראי עם הלקוחות וב- 29% מהחשבונות הועמדה על ידי הבנקים מסגרת חד צדדית (גם בחשבונות אלו ישנה החובה להחתים את הלקוחות על הסכם מסגרת, וזאת לא יאוחר מיום 1.1.2007). 12% מהחשבונות הפרטיים התנהלו בחודש אפריל ללא מסגרת אשראי, וכן 15% מחשבונות הלקוחות העסקיים הקטנים ו- 30% מחשבונות העסקים הגדולים.
אין שינוי בשיעור החשבונות בהם נרשמה חריגה ממסגרת האשראי. שיעור החשבונות בחריגה עדיין גבוה מאד – 23% מכלל החשבונות, 21% מהחשבונות הפרטיים ו- 38% מהחשבונות העסקיים.
יואב להמן, המפקח על הבנקים שלח אתמול מכתב לבנקים בו הוא מתריע בפני כל אחד מהם, על פי מצב היערכותו, על תחום אחד או יותר בהם ההיערכות בלתי מספקת. בחלק מהבנקים נמצא שיעור נמוך במיוחד של החשבונות בהם כבר הוסדרה המסגרת, ובמקביל שיעור גבוה של חשבונות בחריגה. בבנקים אחרים נמצא כי קצב ההסדרה של החשבונות הפרטיים מניח את הדעת אולם קצב ההסדרה בקרב בעלי החשבונות העסקיים הוא ירוד. ברוב הבנקים שיעור החשבונות העסקיים המתנהלים בחריגה הוא גבוה, וגם ההיקף הכספי של החריגות בחלק מהבנקים גבוה למדי.
המשמעות של שיעור חשבונות בחריגה אשר גבוה משעור החשבונות בהם יש להסדיר מסגרת היא, כנראה, שלמרות שהוסדרו מסגרות בהסכמה או באופן חד צדדי, שאמורות לשקף ולהתאים לכושר ההחזר ולצרכי הלקוחות, הבנקים שוב מאפשרים חריגות גם בחשבונות אלה למספר רב של לקוחות, ואינם מקפידים מספיק בעניין זה – הן עם עובדיהם והן עם לקוחותיהם. המפקח התריע בפני הבנקים, כי תופעה זו עלולה לגרום לכך שלקוחות רבים עלולים להיפגע או להיקלע למצוקה ב-1.7.06.
המפקח על הבנקים, קורא ללקוחות הבנקים, ובמיוחד ללקוחות העסקיים, לנצל את הזמן המועט שעוד נותר על מנת להסדיר קו אשראי המתאים לצרכיהם, באופן שיאפשר להם פעילות ללא חריגה מהמסגרת ביום היכנס ההוראה לתוקפה – 1.7.2006. דווקא לקוחות המצויים בבעיית תזרים מזומנים, הנקלעים עקב כך לחריגות תדירות או אף תמידיות, חשוב שלא יתעלמו מהבעיה, יפנו לבנק ויסדירו את פתרונה - אחרת, הם עלולים להיקלע לקשיים כלכליים חמורים הרבה יותר. בעניין זה כתב המפקח על הבנקים במכתביו לבנקים: "אבקשכם להידרש באופן מיידי לנושא, להציע פתרונות הולמים להסדרת מסגרות מתאימות ללקוחות שעדיין פועלים תוך חריגות בחשבונותיהם, ולהטמיע את ההוראה בבנק באופן שביום 1.7.2006 לא יפעלו עוד חשבונות בחריגה, וזאת תוך מזעור הנזק והקשיים ללקוחות".
להלן נתוני ההיערכות בחמשת הבנקים הגדולים:
 
סה"כ לקוחות הבנק לקוחות עסקיים לקוחות פרטיים  
גדולים קטנים
30.4.2006 31.3.2006 28.2.2006 30.4.2006 30.4.2006 30.4.2006
4,985 4,988 4,984 115 474 4,396 ס"כ מספר חשבונות (באלפים)
3,189 3,229 3,229 82 307 2,800 ס"כ מספר החשבונות בגינם נדרשת מסגרת אשראי (באלפים)
58% 56% 55% 51% 81% 56% שיעור החשבונות בגינם נחתמה מסגרת אשראי
29% 30% 21% 19% 4% 32% שיעור החשבונות בגינם הועמדה מסגרת חד צדדית *
13% 14% 25% 30% 15% 12% שיעור החשבונות בהם הלקוחות נדרשים להסדיר את מסגרת האשראי.
23% 23% 23% 39% 37% 21% שיעור החשבונות בהם קיימת חריגה מהמסגרת
 
* בחשבונות אלו רשאי הבנק להעמיד ללקוחות שאין להם הסכם מסגרת אשראי, מסגרת אשראי חד צדדית, וזאת עד ליום 1.1.2007 בלבד.