הרחבת מידע עבור נוטלי משכנתאות אשר נקלעו לקשיים בפרעון ההלוואה

להודעה כמסמך Word

 להוראה

 התיקונים העיקריים בהוראת המפקח על הבנקים:

  •  בנקים יחוייבו למסור ללווה שנקלע לפיגור בתשלומים, מידע מפורט בדבר זכותו לפנות ל"וועדה המיוחדת" ולבקש הקלה בתשלומים;
  • בנקים יחוייבו למסור ללווה שנקלע לפיגור מידע מפורט אודות דרכי ההתקשרות עם הגורמים הרלוונטיים בבנק;
  • הוטלה חובה על הבנקים לוודא שכל בקשה של לווה להסדרת חוב הפיגורים, שתועבר לבא כוחו של הבנק, תובא לידיעת הבנק;
  • הבנקים יידעו את הלווה בדבר חובתם לעדכן את בעלי הרישיונות הפועלים בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי.

המפקח על הבנקים בבנק ישראל מחיל חובה על הבנקים להרחיב את המידע שעליהם למסור לנוטלי הלוואות לדיור, בדבר זכויותיהם אם נקלעו למצב של פיגור בפירעון ההלוואה. התיקון ייכנס לתוקף בתאריך 1.8.13.

התיקון הראשון בהוראה, אשר גובש בעקבות דיון שהתקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת, בהצעת חוק שהוגשה בנושא על ידי ח"כ איתן כבל, עוסק בנוטלי הלוואות לדיור במימון חלקי או מלא של המדינה. לווים אלו זכאים, על פי חוק, להגיש בקשה ל"וועדה המיוחדת", להקל בפירעון התשלומים להחזר הלוואה בשל מצבם הכלכלי. התיקון מרחיב את המידע שעל הבנקים למסור ללווים, במסגרת ההודעה על קיומו של פיגור בתשלומים, והוא כולל דרישה למתן הסבר מפורט אודות זכות הלווה לפנות לוועדה המיוחדת, מטרת הוועדה, הרכב הוועדה, אופן הגשת הבקשה לוועדה המיוחדת, והמסמכים שיש לצרף לבקשה. מטרת התיקון היא להרחיב את המידע המובא לידיעת הלווים באשר לזכויותיהם, במקרה בו נקלעו לקושי בפירעון חובותיהם.

תיקון נוסף בהוראה, המתייחס לכלל נוטלי ההלוואות לדיור, קובע כי הבנק יכלול בהודעה על פיגורים בתשלומים, בין היתר, פירוט של דרכי ההתקשרות עם הבנק בכל עניין הקשור לחוב שבפיגור. זאת על מנת שהלווה ידע בבירור אל מי לפנות ואת האופן בו ניתן ליצור עימו קשר. כמו כן, הוטלה חובה על הבנקים, לנקוט באמצעים הולמים על מנת לוודא שכל בקשה של לווה להסדרת חוב הפיגורים המופנית לבא כוחו של הבנק, תועבר לידיעת הבנק, כדי שיתאפשר לו לבחון כל בקשה לגופה.

חובה נוספת שהוטלה על הבנקים, היא להביא לידיעת הלווה, במסגרת מכתב ההתראה על כוונה לנקוט בהליכים לגביית החוב, כי אם בתוך 60 יום הוא לא יפרע את חובו או לא יגיע להסדר לפירעונו, מחויב הבנק לעדכן את בעלי הרישיונות הפועלים בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, אודות משלוח מכתב זה ללווה. מטרת התיקון, היא ליידע את הלווה כי עלולות להיות השלכות לאי פירעון חובו, על המידע שיופיע בדוח נתוני אשראי המופק על ידי בעלי הרישיונות.