ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2006 תישאר ללא שינוי ברמה של 5.25%

29.5.2006
 
ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2006 תישאר ללא שינוי ברמה של 5.25%
 
הריבית לחודש יוני 2006 תישאר ללא שינוי ברמה של 5.25%.
החלטה זו להותיר את הריבית ללא שינוי עיקבית עם השגת יציבות מחירים בתוך גבולות יעד האינפלציה שקבעה הממשלה - 1% - 3%.
תנאי רקע
נתוני החשבונאות הלאומית לרביע הראשון של השנה הצביעו על צמיחה גבוהה מהצפוי ומואצת של התוצר במשק. גם האינדיקטורים החודשיים ממשיכים להצביע על המשך והתבססות של תהליך הצמיחה. הצמיחה מלווה בשיפור בשוק העבודה. שיעור האבטלה ברביע הראשון של השנה ירד לרמה של 8.7% ומספר המועסקים בסקטור העסקי המשיך לעלות. התאוששות שוק העבודה מלווה בעליית השכר. עם זאת, עליית השכר לוותה בעליית פיריון העבודה, כך שעלות העבודה ליחידת תוצר נותרה בממוצע ללא שינוי.
מדד המחירים עלה ב-12 החודשים האחרונים ב- 3.8 אחוזים, מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה. עם זאת צפוי, כי בחודשים הקרובים האינפלציה, ב- 12 החודשים האחרונים, תתכנס לתחום היעד. גם ההערכות לאינפלציה ל- 12 החודשים הבאים, משוק ההון ותחזיות חזאים במשק, הן כי האינפלציה תהיה קרובה לאמצע תחום היעד. זאת במקביל לציפיות, משוק ההון והחזאים, שריבית בנק ישראל תועלה בכחצי נקודת אחוז עד סוף השנה.
במהלך חודש אפריל והמחצית הראשונה של חודש מאי יוסף השקל בצורה חדה: מול הדולר בשיעור של 5 אחוזים ומול הסל בשיעור של 2.8 אחוזים. ייסוף השקל נבע מהשפעה משולבת של גורמים גלובליים, קרי החלשות הדולר בעולם, ושל גורמים מקומיים הקשורים, בין היתר, למחוייבות הממשלה החדשה להמשך המדיניות התקציבית, ההתפתחויות החיוביות בכלכלת ישראל ובהערכות חיוביות מצד בתי השקעה זרים לרבות העלאת צפי דירוג האשראי של ישראל.
החל מה- 9 בחודש מאי החלה מגמה של ירידות חדות בשוקי המניות בשווקים המתעוררים, שלוותה בפיחותים של המטבעות כלפי הדולר. מדד המניות בשווקים המתעוררים של מורגן סטנלי ירד בשיעור של כ- 15%. השקל, בתקופה זו, פוחת כלפי הדולר ב- 1.5 אחוזים בלבד.
על פי נתוני התקציב צפוי המשך מדיניות פיסקלית אחראית. זאת בהסתמך על המדיניות המוצהרת של הממשלה החדשה. העלייה המהירה בפעילות הריאלית הובילה לגידול בהכנסות ממסים. כאשר במקביל נרשמה בתקופה ינואר – אפריל רמת הוצאה נמוכה המשקפת היעדר תקציב מאושר: עד לאישור התקציב לשנת 2006, המסגרת להוצאות הממשלה תמשיך להיקבע על פי החוק שלפיו בהיעדר תקציב מאושר, תקרת ההוצאות החודשית הינה אחד חלקי שנים עשר של תקציב השנה הקודמת.
הגורמים העיקריים להחלטה
בחינת מכלול הכוחות המרכזיים הצפויים להשפיע על התפתחות המחירים בעתיד מצביעה על מספר כוחות הפועלים בכיוונים מנוגדים:
מחד, הצמיחה המואצת ושיפור התעסוקה מורים על אפשרות של לחץ לעליית מחירים במהלך השנה הקרובה. לחצים אלו עלולים לבוא לידי ביטוי גם בהמשך עלייה של השכר הנומינלי במשק.
מאידך קיימים גורמים הממתנים את הלחצים לעליית המחירים:
התחזקות השקל בשיעור מצטבר של 3.5 אחוזים מתחילת אפריל מהווה גורם ממתן לכוחות לעליות מחירים.  
שמירת המסגרת התקציבית והפחתת משקל החוב הציבורי בתוצר יתמכו בצמיחה תוך הימנעות מהגברת הלחצים על הביקוש במשק.  
בחינת מכלול כוחות אלו הובילו להחלטה להותיר החודש את הריבית ללא שינוי. זאת על רקע הצפי להתכנסות שיעור האינפלציה לתחום היעד בחודשים הקרובים ולעבר אמצע היעד בעוד 12 חודשים. צפי זה מתבסס על ההערכות משוק ההון וחזאים שריבית בנק ישראל תועלה בכחצי נקודת אחוז עד סוף השנה.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד האינפלציה של הממשלה. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן יתמוך הבנק ביציבות המערכת הפיננסית.