הפיקוח על הבנקים יוצא בהוראה חדשה

30.5.2006
 
הפיקוח על הבנקים יוצא בהוראה חדשה:
ההוראה יוצרת תשתית חשבונאית לבנקאות בישראל לביצוע עסקאות מורכבות ביניהן אגו"ח של הלוואות, רכש חוזר והשאלת ניירות ערך
 
המפקח על הבנקים, יואב להמן, פרסם היום הוראה חדשה המסדירה את הטיפול החשבונאי ואת הדיווח לציבור של הבנקים בהתייחס למגוון רחב של העברות ושירות של נכסים פיננסיים. ההוראה יוצרת את התשתית החשבונאית בישראל לביצוע עסקאות מורכבות של הבנקים ובהן עסקאות רכש חוזר של ניירות ערך (ריפו), השאלות של ניירות ערך, איגוח של הלוואות ועוד.
בשנים האחרונות חל גידול ניכר בהיקפי הפעילות של הבנקאות העולמית בעסקאות מורכבות של העברת נכסים פיננסיים. העסקות מסייעות לשכלול השווקים הפיננסיים ולחיזוק מערכת התיווך הפיננסי החוץ בנקאי, ומאפשרות לבנקים וללקוחותיהם לנהל בצורה יעילה יותר את סיכוני האשראי, הריבית והנזילות.
בפיקוח על הבנקים מציינים כי העדר כללים ברורים בישראל לטיפול חשבונאי בעסקאות מורכבות כאלה יצר חוסר ודאות מחד ואי עקביות בדיווחים מאידך, ולכן עיכב את ההתפתחות של עסקאות אלו בישראל. יתר על כן, כדי שעסקאות אלו יתפתחו בישראל, חשוב שמערכת התקינה תקבע כללי חשבונאות ברורים גם לגבי תאגידים ישראלים אחרים (שאינם בנקים) הפועלים באינטנסיביות בתחום זה.
ההוראה מאמצת את כללי המדידה והגילוי שנקבעו בארה"ב בתקן חשבונאות פיננסית מספר 140 בדבר "כללי חשבונאות להעברות ושירות של נכסים פיננסיים, ולסילוק של התחייבויות", שפורסם בחודש ספטמבר 2000. ההוראה מבהירה את התנאים שבהם עסקאות של העברת נכסים פיננסיים ירשמו בדוחות כמכירה ובאלו תנאים עסקאות של העברת נכסים פיננסיים ירשמו חשבונאית כקבלת הלוואה בביטחון אותם נכסים. בהוראה מובהר אופן הרישום החשבונאי של כל סוגי העסקאות בהן מועברים נכסים פיננסיים, לרבות עסקאות רכש חוזר של ניירות ערך, השאלה של ניירות ערך, איגוח הלוואות, מכירת הלוואות והשתתפות בהלוואות, וכן מובהר אופן הרישום של שירות לנכסים פיננסיים, מדידת נכסים פיננסיים הניתנים לפדיון מוקדם בסכום נמוך מיתרתם, והתנאים שבהם ניתן לגרוע התחייבויות.
ההוראה החדשה תחול על עסקאות מורכבות של העברת נכסים פיננסיים שיבוצעו לאחר ה- 1.1.07, אלא אם יבחר בנק להקדים ליישם כללים אלה.