הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת קווים מנחים בנושא מסגרת הבקרה הפנימית בתאגידים בנקאיים

6.6.2006
 
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת קווים מנחים בנושא מסגרת הבקרה הפנימית בתאגידים בנקאיים
 

הפיקוח על הבנקים פרסם היום טיוטת קווים מנחים למסגרת הבקרה הפנימית בבנקים. הטיוטה מציבה אבני דרך ואמות מידה להפעלת ולהערכת איכות ואפקטיביות מערכת הבקרה הפנימית בבנק.
מערכת בקרה פנימית נאותה משרתת את התאגיד הבנקאי בהשגת יעדיו בשלושה רבדים מרכזיים- יעדים בתחומי הפעילות העסקית, שימור המהימנות של מערכות הדיווח הכספי והניהולי, וציות התאגיד הבנקאי לחוקים, תקנות והוראות החלים עליו ולהליכים ולנהלים פנימיים שקבע לעצמו.
הטיוטא מפרטת את רכיבי הבקרה הפנימית, שאיכותם תבחן ביחס לכל אחת מקטגוריות היעדים הללו:
פיקוח ניהולי ותרבות הבקרה (סביבת הבקרה) – רכיב זה מהווה בסיס לכל רכיבי הבקרה הפנימית, ומשקף את תרבות הבקרה של התאגיד הבנקאי ומחויבות ההנהלה והדירקטוריון (וועדת הביקורת) לפעולות בקרה ופיקוח. גורמי סביבת הבקרה כוללים יושרה, כשירות של אנשי התאגיד, האופן שבו ההנהלה מאצילה סמכות ואחריות, מארגנת ומפתחת את אנשיה, ועוד.
זיהוי והערכת סיכונים – רכיב זה הוא תהליך מתמשך של זיהוי, מדידה וניתוח הסיכונים, הן אלו החיצוניים והן אלו הפנימיים, הן ברמת הפעילות הבודדת והן ברמת התאגיד הבנקאי כולו.
פעילויות בקרה והפרדת תפקידים – רכיב זה כולל את המדיניות והנהלים המסייעים להבטיח כי הוראות ההנהלה מתבצעות באופן נאות וכי ניתן טיפול הולם לסיכונים הכרוכים בפעילויות התאגיד הבנקאי. פעילויות בקרה כוללות, בין השאר: סקירות על; בקרות פיזיות; בדיקת עמידה במגבלות חשיפה ומעקב אחר מקרים של חריגה מהמגבלות; מערך אישורים והרשאות; מערך בדיקות אימות נתונים והתאמות.
מידע ותקשורת – רכיב זה נועד להבטיח קיומו של מידע פנימי וחיצוני נאות ומקיף, בהיבטים פיננסיים, היבטי פעילות ובהיבטי ציות- כל זאת לצורך תמיכה בהליך קבלת ההחלטות. המידע צריך להיות מהימן ונגיש.
פעילויות ניטור ותיקון ליקויים – רכיב זה מהווה הליך מתמשך של הערכת נאותות ואפקטיביות מערכת הבקרה הפנימית על כל רכיביה. ההליך מורכב מפעילויות פיקוח ומעקב שוטפות ומהערכות תקופתיות נפרדות. חלק חשוב בהליך זה, הינו דיווח לדירקטוריון ולהנהלה הבכירה, בעיתוי המתאים, על ליקויים מהותיים בבקרה הפנימית.
הטיוטא מבוססת על העקרונות המוצגים בדוח של ה-Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission1 (COSO), בדבר מסגרת הבקרה הפנימית וכן על הפרשנות וההרחבה שניתנו לעקרונות אלה בהמלצות הדוח של ועדת באזל2. היא נועדה להוות תשתית גם לתהליכים עליהם שוקדים כעת התאגידים הבנקאיים על פי הנחיות שכבר הועברו על ידי הפיקוח על הבנקים - הנחיות המטפלות ביישום הוראות ה-Sarbanes Oxley Act בדבר הערכת הבקרות בקשר עם דיווח כספי, שייושמו בבנקאות בישראל החל מהדוחות הכספיים השנתיים של 2007, ולהיערכות לסביבת העבודה העתידית במשטר באזל II.
הפיקוח על הבנקים הנחה את הבנקים למנות גורמי הנהלה בכירים מתחום ניהול בקרת הסיכונים אשר יהיו אחראים על יישום הקווים המנחים. הפקוח יקיים עם גורמים אלה מפגשי המשך ויגבש עימם במשותף מתכונת סופית של הקווים המנחים, ובהמשך, ליווי הליך ההטמעה בבנקים.
טרם נקבע תאריך יעד ליישום הקווים המנחים המוצגים בטיוטא. התאריך ייקבע בהמשך, בעקבות הדיונים שיתקיימו עם הבנקים, כאמור.
 
1 Internal Control-Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, September 1992.
2 Framework for Internal Control Systems in Banking Organisations, Basle Committee on Banking Supervision, September 1998.
 
​​