הוראה חדשה של הפיקוח על הבנקים בנושא פעילות הבנקים ולקוחותיהם בתחום המעו"ף

7.6.2006
 
הוראה חדשה של הפיקוח על הבנקים בנושא פעילות הבנקים ולקוחותיהם בתחום המעו"ף
 
הפיקוח על הבנקים הפיץ אתמול לבנקים טיוטת תיקונים להוראת ניהול בנקאי תקין בנושא פעילות הבנקים ולקוחותיהם בשוק מעו"ף. הוראה זו מעדכנת הוראה מ-1994, ומתאימה אותה לשינויים הניכרים שחלו בשווקים הפיננסיים, בדפוסי הפעילות ובסיכונים.
להלן עיקרי השינויים המוצעים בהוראה:
ההוראה מטילה על התאגיד הבנקאי את החובה לדרוש מלקוח הפועל בשוק המעו"ף להפקיד ולשעבד בטוחות לטובת התאגיד הבנקאי למילוי התחייבויותיו כלפי התאגיד הבנקאי בגין פעילותו בשוק המעו"ף, בהתאם למודל התרחישים שמפרסמת הבורסה לני"ע. הבטוחות יהיו נכסים נזילים מאמצעיו העצמיים של הלקוח.  
ההוראה מסדירה מסגרת פעולה מיוחדת ללקוחות גדולים, המנהלים פעילות נרחבת באסטרטגיות מופחתות סיכון בשוק המעו"ף, כאשר כל מרכיבי האסטרטגיה מוחזקים בתאגיד הבנקאי. אסטרטגיות אלו משלבות בדרך כלל אופציות ורכישת נכסי בסיס במימון בנקאי בשיעור גבוה, או מכירה בחסר של נכסי בסיס. ההוראה מגדירה כללים לניהול מושכל של הסיכונים לבנק מפעילות זו ואמצעים לחיזוק הבקרות שהבנק מפעיל על פעילות לקוחות אלה, כדלהלן:  
יקבעו תנאי סף להגדרת לקוח כ"עתיר פעילות" - על הלקוח עתיר הפעילות להתאגד כתאגיד, להיות בעל ידע ומומחיות גבוהים בשוק הנגזרים, להיות בעל הון עצמי הולם, ולהימנע מפעילות ניהול כספים או תיקי השקעות עבור אחרים. ¦  
נדרשת תשתית מיכונית המאפשרת לבנק לאמוד בזמן אמת את החשיפה מפעילות הלקוח. ¦  
הבנק ימדוד את החשיפה בגין פעילות הלקוח על פי מודל פנימי אשר לוקח בחשבון את כלל הנכסים וההתחייבויות של הלקוח, המהווים חלק מהאסטרטגיה. נקבעו דרישות לבחינת תקיפותו של המודל הפנימי, תיעוד המתודולוגיה של המודל, ועוד. כך למשל, בקביעת הפרמטרים השונים של המודל יש לקחת בחשבון, מעבר לסיכון השוק, גם את הסיכון התפעולי, סיכון הנזילות, וסיכונים אחרים להם חשוף הלקוח. על התאגיד הבנקאי לבחון את מצב התיק הכולל של הלקוח עתיר הפעילות בתרחישים קיצוניים (Stress Testing), לרבות על פני טווח התרחישים המפורסם על ידי מסלקת מעו"ף. ¦  
המודל יאושר על ידי דירקטוריון הבנק. ¦  
לקוח כזה יפקיד וישעבד לטובת התאגיד הבנקאי בטוחות בגובה שלא יפחת מהחשיפה המרבית הנמדדת על פי המודל. ¦  
הנכסים וההתחייבויות של הלקוח המהווים חלק מהאסטרטגיה יוחזקו בחשבון נפרד. ¦  
ההוראה מתירה לתאגיד הבנקאי להעמיד אשראי למימון פעילותו של הלקוח עתיר הפעילות, בכפוף לקיומן של ההנחיות המפורטות בהוראה, ולקביעת יחסי מינוף מרביים ע"י הבנק. ¦  
ההוראה מסדירה גם את מערכת היחסים שבין הבנקים לבין חברי הבורסה שאינם חברים במסלקת מעו"ף (להלן חבש"ס), ואשר סולקים את עסקאותיהם ועסקאות לקוחותיהם באמצעות הבנקים. זאת, באופן שיחזק את מנגנוני הבקרה של הבנקים ויצמצם את הסיכונים הכרוכים בפעילותם עם גורמים אלה. במסגרת זו נקבע, בין השאר, כי החבש"ס יעמיד לבנק בטוחות בהיקף שלא יפחת מהחשיפה המחושבת עבורו ועבור כל אחד מלקוחותיו על פי מודל התרחישים שמפרסמת הבורסה לני"ע, זאת בהתחשב, בין השאר, בדרישת הבטוחות שאותן הבנק נדרש להעמיד לטובת מסלקת מעו"ף בגין פעילות החבש"ס ולקוחותיו.
יצוין כי בנוסף לטיוטת ההוראה בנושא מעו"ף, הופצו לתאגידים הבנקאיים מספר התאמות בהוראות אחרות (הוראת "יחס הון מזערי", והוראת "מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים"), אשר מתחייבות בנסיבות העניין.
בפיקוח על הבנקים מדגישים כי בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בשווקים אלה - בגידול בהיקפי הפעילות, בהרחבת מגוון המכשירים הנגזרים הנסחרים ובמגוון הלקוחות המבצעים פעילות בנגזרי מעו"ף. כמו כן, מסלקת המעו"ף החילה שינויים בתקנותיה בנוגע לבטוחות שנדרשים הבנקים להעמיד לטובתה (החל מאפריל 2004), ומאידך, תקנותיה אינן מתייחסות לנושא הביטחונות שעל חבר שהוא בנק לקבל מלקוחותיו, הפועלים בשוק המעו"ף.
יודגש כי למרות שההוראה יוחדה לפעילות הבנקים ולקוחותיהם בשוק המעו"ף בישראל, עקרונותיה מתאימים ליישום גם בפעילות של לקוחות במכשירים נגזרים בשווקים אחרים (כגון: חדרי עסקאות ובורסות זרות).