יואב להמן, המפקח על הבנקים, במכתב הבהרה אל הבנקים בעניין התנהלותם בנושא יישום הוראת מסגרות האשראי

21.6.2006
 
יואב להמן, המפקח על הבנקים, במכתב הבהרה אל הבנקים בעניין התנהלותם בנושא יישום הוראת מסגרות האשראי:
 
לקוח אשר הבנק אפשר לו לאורך זמן לנהל את חשבונו תוך חריגה ממסגרת האשראי, גם אם זו לא הייתה, לכאורה, "מקובלת" על הבנק, ומבלי שמסר ללקוח התראה על כוונתו הממשית לבטל או להפחית ללקוח את מסגרת האשראי, הרי שיש להתייחס לחריגה כזו כאל חלק בלתי נפרד ממסגרת האשראי של אותו לקוח.  
המפקח אינו רואה סיבה שעסק או משק בית כלשהו, ולו אחד, ייפגע בכל הנוגע לזמינות האשראי שהבנק אישר לו עד כה בפועל, כתוצאה מהחלת ההוראה – אין בהוראה דבר המחייב בנק להקטין זמינות אשראי ללקוח כלשהו, ואם יבחר בנק משיקוליו לעשות כן, אין לכך קשר להוראה.  
הבנקים מצופים להעמיד בשלב המיידי ללקוחות כאלה, שהדבר דרוש להם, מסגרת אשראי שתאפשר את המשך פעילותם התקינה כאמור לעיל, עד לירידה לרמת מסגרת האשראי שהבנק מוכן לאפשר להם, ולנהוג משנה זהירות בנושא זה, בכדי למנוע מלקוחותיכם נזקים, שעלולים להיות בלתי הפיכים.  
הנהלות הבנקים מתבקשות לוודא כי גישה זו מיושמת בקרב דרגי הביצוע.  
מכתב המפקח נשלח נוכח העובדה שעדיין מתנהלים לא מעט חשבונות בחריגה, לרבות חשבונות שהוסדרה מהם מסגרת חדשה, ועל רקע תלונות מלקוחות ונציגי ציבור שונים, אשר מעלים חשש שמא עובדי בנקים יעשו שימוש לרעה בהוראה, או יפרשו אותה בצורה לא נכונה, ויפגעו שלא כדין בחלק מהלקוחות. המפקח מדגיש, כי בהזדמנויות שונות, בכתב ובעל פה, הבהירו גם הנהלות הבנקים, כי אכן בכוונתן להישמר מלפגוע בלקוחות אגב יישום ההוראה. ההבהרות במכתב המפקח נועדו להסיר כל ספק באשר לדרך ההתנהלות המצופה מהבנקים ועובדיהם ביישום ההוראה, ועל מנת למנוע פגיעה שלא כדין בלקוחות מכל הסוגים.
להמן מבהיר במכתבו במספר נקודות מהי עמדתו של הפיקוח בדבר התנהלות זו כדלקמן:
לקוח אשר הבנק אפשר לו לאורך זמן לנהל את חשבונו תוך חריגה ממסגרת האשראי, גם אם זו לא הייתה, לכאורה, "מקובלת" על הבנק, אולם בפועל הבנק אפשר אותה, כאמור, במשך זמן, ומבלי שמסר ללקוח התראה על כוונתו הממשית לבטל או להפחית ללקוח את מסגרת האשראי, הרי שיש להתייחס לחריגה כזו כאל חלק בלתי נפרד ממסגרת האשראי של אותו לקוח, לעניין היכולת לבטלה או להפחיתה (ולשם הדיוק - כרכיב אשראי לזמן בלתי קצוב, המתווסף לרכיב האשראי לזמן קצוב של מסגרת האשראי המקורית). הדרך הנאותה להפחית את היקף האשראי 1.
במקרה זה היא בהודעה מראש ללקוח, תוך מתן זמן ראוי להיערכות הלקוח לצמצום החריגה עד גובה מסגרת האשראי.  
הפחתה או ביטול מידיים של החריגה במקרים האמורים אפשריים אך ורק במקרים בהם קיים חשש ממשי מצד הבנק, כי לא יוכל לגבות מהלקוח את יתרת החובה בחשבון (קרי: אותם תנאים בהם ניתן לבטל או להפחית מיידית מסגרת אשראי מוסכמת מראש של הלקוח, כמפורט בפסק דינו של בית הדין לחוזים אחידים בע"ש 195/97). מובן, שמקרים אלה עומדים בפני עצמם, והם לא יכולים להתעורר באופן פתאומי לרגל כניסתה של ההוראה לתוקף (שכן, כידוע, ההוראה אינה משנה דבר בעניין יכולת הגביה מלקוח כלשהו). 2.
הבנקים מצופים להעמיד בשלב המיידי ללקוחות בחריגה, שהדבר יהיה דרוש להם, מסגרת אשראי שתאפשר את המשך פעילותם התקינה כאמור לעיל, עד לירידה לרמת מסגרת האשראי שהבנק מוכן לאפשר ללקוח, ולנהוג משנה זהירות בנושא זה, בכדי למנוע מהלקוחות נזקים, שעלולים להיות בלתי הפיכים. 3.
המפקח מסיים מכתבו בבקשה מהנהלות הבנקים לוודא כי אכן גישה זו תיושם בקרב דרגי הביצוע בבנקים.