ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2006 תישאר ללא שינוי ברמה של 5.25%

26.6.2006
 
ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2006 תישאר ללא שינוי ברמה של 5.25%
 
הריבית לחודש יולי 2006 תישאר ללא שינוי ברמה של 5.25%.
החלטה זו להותיר את הריבית ללא שינוי עיקבית עם השגת יציבות מחירים בתוך גבולות היעד - 1% - 3%.
תנאי רקע
האינפלציה בפועל ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה ב-3.5 אחוזים – מעל לרף העליון של יעד יציבות המחירים – אך נראה כי היא תכנס חזרה לתחום היעד בחודשים הקרובים.
הציפיות לאינפלציה בשנה הקרובה, הנגזרות משוק ההון, ירדו מעט והן עומדות בקרבת מרכז תחום היעד ואף מעט מתחתיו. החזאים צופים אינפלציה מעט מתחת למרכז תחום יעד יציבות המחירים, בהסתכלות ל-12 החודשים הקרובים. גם המודלים האקונומטריים של בנק ישראל, מצביעים על כך שהאינפלציה ב- 12 החודשים הקרובים תהיה סביב אמצע היעד. במקביל, שוק ההון והחזאים צופים העלאה של הריבית בכחצי אחוז עד סוף השנה.
על פי האינדיקטורים השונים הצמיחה המהירה במשק נמשכת. כך, המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל, מראה על המשך האצה בפעילות . אשר פועל לצמצום פער התוצרותורם ללחצים האינפלציוניים. השכר בסקטור העסקי עלה עד חודש מרס 2006 בכ- 7% ב – 12 החודשים האחרונים. בשלב זה כוחות אלה לא מצאו את ביטויים בעליות מחירים וזאת על רקע העלייה המהירה בפיריון העבודה במהלך השנה, כנראה באמצעות עלייה בניצולת ההון.
היציבות בשער החליפין מאז אמצע מאי הושפעה מפעילות בכיוונים מנוגדים של המגזרים השונים בשוק. קיימת הערכה כי תימשכנה תנועות הון פנימה לטווח בינוני וארוך. בנוסף, העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים מהווה גורם בסיסי המשפיע לאורך זמן על התפתחות שער החליפין. ירידת מחירי המניות בחודש שעבר, משקפים קרוב לוודאי רצון של הציבור לעבור לנכסים מקומיים בעלי סיכון נמוך, דבר אשר עשוי כשלעצמו לתמוך בירידת שעורי הריבית הנקבעים בשווקים.
החזאים צופים העלאת ריבית בארה"ב בסוף יוני, בשיעור של 0.25 נקודות אחוז.
המשמעת הפיסקאלית צפויה להימשך ויעד הגרעון הממשלתי לשנת 2007 נקבע ל- 2% תוצר. תוך חתירה לאיזון תקציבי עד 2009 .מדיניות זו חותרת לצמצום נטל החוב הממשלתי ולהמשך המשמעת הפיסקלית.
הפחתת שיעור המע"מ בנקודת האחוז תגרום, ככל הנראה, להורדה ישירה של רמת המחירים בזמן הקרוב הנאמדת בכ- 0.3 אחוזים, אך היא טומנת בחובה לחץ על הביקושים ועל המחירים בטווח של כשנה ויותר.
הגורמים העיקריים להחלטה
האינפלציה, בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים, צפוייה להתכנס לתוך תחום יעד יציבות המחירים במהלך הרביע הקרוב של השנה. בנוסף, האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים צפויה להימצא בקרבת אמצע יעד יציבות המחירים. זאת, לנוכח הערכת השווקים והחזאים כי הריבית במשק תעלה בכחצי נקודת אחוז עד סוף השנה. התפתחות זו באינפלציה נגזרת בעיקר מן היציבות הנמשכת בשוק מטבע חוץ.  
אומנם קיימים כוחות לעליית מחירים, אולם לעת עתה הם מאוזנים עם כוחות מנוגדים- בעיקר השפעת שער החליפין. הכוחות לעליית מחירים נובעים בעיקר מן הצמיחה המהירה והצמצום בפער התוצר וכן הצמצום הצפוי בפער הריביות בין השקל לדולר. מגמת העלייה של השכר במגזר העיסקי מהווה גורם נוסף ללחצים אינפלציוניים, אולם, אלה מנוטרלים ע"י עלייה חזקה בפיריון העבודה.  
המחויבות של הממשלה לתוואי של משמעת תקציבית שמטרתה להפחית בהתמדה את נטל החוב בתוצר, תורמת מצדה לצפי החיובי של המשק מצד המשקיעים המקומיים והזרים.  
מכלול שיקולים אלה הובילו להחלטה להותיר החודש את הריבית ללא שינוי.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן יתמוך הבנק ביציבות המערכת הפיננסית.