נתונים ראשוניים לאחר יישום הוראת מסגרת האשראי

12.7.2006
 
נתונים ראשוניים לאחר יישום הוראת מסגרת האשראי:
 
מתחילת יולי הממוצע היומי של החזרות ממסרים וצ'קים במסלקה עמד על כ-80 מ' ₪ שהיוו כ- 3.1% מהסכום הכולל שנסלק, לעומת 74.5 מ' ₪ וכ- 3.0% בממוצע החודשים ינואר- מאי 2006
הפיקוח על הבנקים: "יישום ההוראה מתנהל באופן תקין, ולא מסתמנות בעיות או תופעות חריגות"
"יישום הוראת מסגרת האשראי בבנקים מתנהל באופן תקין ולא מסתמנות תופעות או בעיות חריגות" ,כך נמסר היום מן הפיקוח על הבנקים.
על פי הנתונים אשר רוכזו בידי הפיקוח מתחילת יולי הממוצע היומי של החזרות ממסרים וצ'קים במסלקה עמד על כ-80 מ' ₪ שהיוו כ- 3.1% מהסכום הכולל שנסלק, לעומת 74.5 מ' ₪ וכ- 3.0% בממוצע החודשים ינואר- מאי 2006 (ראה גרף 1 מצורף).
מספר החשבונות שהוגבלו בין ה- 2 לבין ה- 9 ביולי עמד על כ- 206 חשבונות ביום לעומת 160-180
חשבונות בממוצע בחודשים אפריל עד יוני. בנתון זה ניכרים שינויים יומיים חדים משום ריכוז אקראי של דיווחי הבנקים לבנק ישראל – (ראה גרף 2 מצורף). התצפית היומית המקסימאלית עמדה על 388 חשבונות בתחילת יולי לעומת 359, 406 ו – 311 בחודשים הקודמים.
בפיקוח מדגישים כי יש להתייחס לאינדיקציות ולנתונים ראשוניים אלה בזהירות הראויה, נוכח פרק הזמן הקצר שחלף מאז היישום ב- 1.7.06 (נתוני כשבוע אחד בלבד).
בפיקוח סבורים כי נכון יהיה לבחון הטמעת שינוי כה מהותי בדפוסי הפעולה של הבנקים ושל הלקוחות ואת השלכותיו על הרכב האשראי, מחירו, ועל אופן ניהול הלקוחות את הפעילות בחשבונותיהם באופק של חודשים ואולי אף של שנים.
בין ה-02.07.2006 ועד ל-10.07.2006, טופלו ביחידה לפניות הציבור, בפיקוח על הבנקים שבבנק ישראל 167 פניות שעניינן הוראת ניהול בנקאי תקין 325.
הנושאים הנפוצים ביותר בפניות היו שאלות ותלונות על העמלות שדרשו הבנקים בקשר להעמדת אשראי זה (כרבע מהפניות לערך), תלונות על צמצום זמינות האשראי ללקוחות, בקשות להגדלת מסגרת האשראי וכן פניות בנושא החזרת שיקים והרשאות לחיוב חשבון.
כ- 57% מהפניות היו תלונות של לקוחות כנגד הבנקים, והיתר היו פניות לקבלת הבהרות כלליות בנושא ההוראה, ובקשות שונות לקבלת מידע.
מקרים שבהם נמצא כי הבנק אכן עמד להפחית באופן פתאומי ושרירותי את זמינות האשראי ללקוח, טופלו מיידית בתיאום עם הגורם המתאים בכל אחד מהבנקים.
במקרים אחרים, בהם, למשל, ביקשו לקוחות שהפיקוח על הבנקים יפעיל השפעתו להגדלת האשראי שמעמיד להם הבנק, הוסבר ללקוחות שההחלטה על גובה האשראי נתונה בידי הבנק, והפיקוח אינו רשאי להתערב בשיקוליו העסקיים בהחלטה זו.