ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2006 תשאר ללא שינוי, ברמה של 5.5%

28.8.2006
 
ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2006 תשאר ללא שינוי, ברמה של 5.5%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש ספטמבר 2006 תשאר ללא שינוי ברמה של 5.5%. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי רקע
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי ב-0.1%, מעט מעל התחזיות של החזאים, ומתחילת השנה הוא עלה ב-1.7% (קצב שנתי של 2.2% בניכוי עונתיות). קצב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ירד לתוך גבולות היעד והסתכם ב-2.5%.
ההערכות והציפיות לאינפלציה לשנה קדימה – ולטווחים ארוכים יותר - נמצאות קרוב לאמצע יעד האינפלציה. כך, הציפיות משוק ההון והתחזיות של החזאים הפרטיים לשנה קדימה עמדו בחודש אוגוסט במרכז תחום היעד: בשיעור ממוצע שבין 1.9% ל-2%. בד בבד, חלק מהחזאים הפרטיים אינם צופים העלאות ריבית עד סוף השנה וחלק צופים העלאה מתונה נוספת עד אז. מעקום המק"מ לא נגזר שינוי בריבית במהלך השנה הקרובה.
ערב פרוץ הלחימה בצפון, היה המשק הישראלי בעיצומו של תהליך הצמיחה והתמ"ג צמח במחצית הראשונה של השנה בקצב של 5.9% במונחים שנתיים. נתוני המחצית השניה של השנה מורים על צמיחה במרבית הסעיפים העיקריים של החשבונאות הלאומית. על פי נתוני סקר מעסיקים של משרד התמ"ת, הביקוש לעובדים במגזר העסקי המשיך לעלות והשכר הריאלי גדל ב-0.2% ברביע זה.
הפגיעה מהלחימה התמקדה בענפי התעשייה, המסחר והשירותים, התיירות והחקלאות. עם זאת, יתכן וחלק מההפסדים שנגרמו לתעשייה, ולמסחר והשירותים יקוזזו עוד השנה. הדבר עשוי למזער את הפגיעה בצמיחה ולהפוך אותה לזמנית בלבד כאשר רובה תתרכז ברביע השלישי של השנה. עם זאת, קצב ההתאוששות של תיירות החוץ צפוי להיות איטי. תחזית הצמיחה לשנת 2006 מוערכת בכ-4.5%, לעומת כ-5.5% לפני הלחימה. על פי הנתונים שהתקבלו עד כה, ניתן לציין את הירידה ביצוא ב-12% ביולי, בין היתר, כתוצאה מהפרעות זמניות בפעילות הסדירה של המפעלים ומקשיי התובלה בעקבות סגירת נמל חיפה. כניסת התיירים ירדה לאחר תחילת הקרבות, מממוצע יומי של 5,500 בתחילת החודש לכ-3,300 לאחר ה-12 ליולי.
על-אף הלחימה, שוק ההון הפגין איתנות. השינויים בתשואות הנומינליות והריאליות היו מתונים. יתרה מזאת, השקל הוסיף להתחזק ובחודש יולי חל ייסוף נומינלי מול הדולר של 1.1% ובחודש אוגוסט לא חל שינוי בשער. אמנם בחודש יולי, בעקבות הלחימה, חלה עלייה בסיכון שער החליפין, כפי שנגזר מהמסחר באופציות, אך בחודש אוגוסט התמתנה התנודתיות של שער החליפין. כך, סטיית התקן הגלומה באופציות שקל-דולר הנסחרות בבורסה לניירות ערך, ירדה באוגוסט ל-8.2% בממוצע, לאחר שבחודש יולי עלתה ל-8.6%, לעומת 7.4% ביוני.
בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים, חלה באוגוסט ירידה בפרמיית הסיכון של ישראל, כפי שנמדדת בשוק ה-CDS. הסקירות של בתי ההשקעות הזרים שפורסמו במהלך הלחימה הדגישו את הנתונים המקרו-כלכליים הטובים של המשק הישראלי ואת יציבותו הפיננסית.
ה-Fed החליט שלא לשנות את הריבית וההסתברות לעלייתה בהחלטה הקרובה נמוכה מ-50%, על פי השווקים הפיננסיים. במקביל, השווקים צופים כי הריבית באיחוד המוניטרי האירופי תועלה ב-0.25 נקודות אחוז, כהמשך ההידוק המוניטרי שם.
ביצוע תקציב המדינה בחודש יולי היה שונה מהותית מהחודשים הקודמים. הגירעון המקומי היה גבוה מהתוואי העונתי, על רקע רמת הכנסות עקבית עם התוואי הנגזר מתחזית התקציב ורמת הוצאות גבוהות מתוואי התחזית באופן משמעותי, בעקבות הלחימה. כך, צפוי התקציב להתבצע השנה במלואו וסך ההכנסות צפוי להיות גבוה בכ-7 מיליארדי ש"ח מתחזית התקציב. בהנחה שהלחימה הביאה לפגיעה של כאחוז בתוצר, הגירעון הכולל (ללא אשראי) בכל שנת 2006 צפוי להסתכם בכ-2% מהתמ"ג.
הגורמים העיקריים להחלטה:
קצב האינפלציה מתחילת השנה התמתן ונמצא כעת קרוב לאמצע תחום יעד האינפלציה. ההערכות משוק ההון ותחזיות החזאים הפרטיים, לשנה הקרובה, מצביעים על התפתחות עתידית של האינפלציה בתוך גבולות היעד - ברמת הריבית הנוכחית.  
הפגיעה הצפויה בתוצר, כתוצאה מהלחימה, עלולה להביא להקטנה מסוימת של הביקושים של הסקטור הפרטי. עם זאת, לא צפויה ירידה משמעותית בביקוש המצרפי וזאת, על רקע ההשפעה של השינויים שיהיו בתקציב הממשלה. בקביל, הפגיעה הצפויה בצד ההיצע תהיה, ככל הנראה, זמנית וקצרת טווח. על כן, נראה כי לא תהיה השפעה משמעותית של מכלול השינויים הללו על המחירים.  
על רקע ההשלכות של הלחימה סביר להניח שהוצאות הממשלה ב-2006 וב-2007 תגדלנה וקיימת אי-ודאות לגבי היקף ההגדלה. התפתחות צפויה זו מהווה שיקול נוסף בהשארת הריבית ברמתה הנוכחית לצורך שמירה על יציבות המחירים.  
למרות העלייה ברמת הסיכון ואי-הודאות בתקופת הלחימה נשארו השווקים הפיננסיים יציבים והפגינו חוסן פיננסי מרשים, לרבות בתשואות ארוכות הטווח. העלאת ריבית בנק ישראל בחודש שעבר, וההחלטה האחרונה של ה-Fed על אי-שינוי הריבית מאפשרת פער בין הריביות הללו של 0.25 נקודות בסיס, אשר היווה נדבך נוסף ביציבות השקל.  
מחירי הנפט בעולם התייצבו ואף התחילו לרדת, לאחר עלייה של כ-10% מתחילת הקיץ .  
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.