נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש אוגוסט 2006

03/09/2006
3.9.2006
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש אוגוסט 2006
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.0089 4.9424 4.9521 יומי - סוף חודש אוגוסט 2006
    0.48%- שעור השינוי מתחילת החודש
    2.69%- שעור השינוי מתחילת השנה
    4.9664 ממוצע חודשי - אוגוסט 2006
    0.83%- שעור השינוי מחודש קודם
    2.67%- שעור השינוי מתחילת השנה
    1.84%- שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.408 4.3543 4.364 יומי - סוף חודש אוגוסט 2006
    0.66%- שעור השינוי מתחילת החודש
    5.19%- שעור השינוי מתחילת השנה
    4.3793 ממוצע חודשי – אוגוסט 2006
    1.21%- שעור השינוי מחודש קודם
    5.04%- שעור השינוי מתחילת השנה
    2.88%- שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
יולי 2006 (מעודכן)
10,614 22,806 40,413 סך הכל
5,736 5,669 31,131 מזה: עסקות החלף
505 1,086 1,924 ממוצע יומי
273 270 1,482 מזה: עסקות החלף
אוגוסט 2006 (ארעי)
10,422 17,586 35,170 סך הכל
6,548 4,674 28,173 מזה: עסקות החלף
474 799 1,599 ממוצע יומי
298 212 1,281 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.