הקשרים קצרי הטווח בין שער החליפין שקל\דולר לבין הריביות בישראל ובארה"ב

11/09/2006
11.9.2006
 
הקשרים קצרי הטווח בין שער החליפין שקל\דולר לבין הריביות בישראל ובארה"ב
 
הקשרים הכלכליים שבין שער החליפין לריביות המקומיות ולפער הריביות שהנם רלבנטיים ביותר למשקיעים, ליצואנים ויבואנים ולמנהלי מדיניות מקרו כלכלית, אינם חד משמעיים. מחד גיסא, השערת "שוויון פער הריביות הלא מכוסה" (UIP) גורסת כי פער הריביות שבין השקל לבין הדולר אמור לפעול לפיחות בשער החליפין שקל\דולר בגודל הפער. מאידך גיסא, במשק קטן ופתוח כדוגמת ישראל, לשער החליפין השפעה גדולה יחסית על האינפלציה ודרכה על הריבית המקומית המושפעת מהמדיניות המוניטארית של בנק ישראל ולכן גם על פער הריביות. כלומר, שער החליפין משפיע על הריבית ולא להיפך.
בחינת הקשרים קצרי הטווח שבין שער החליפין שקל\דולר לבין הריביות המקומיות, הריביות הדולריות ופערי הריביות עבור טווחי זמן של חודש, חודשיים, שלושה חודשים, חצי שנה, שנה וחמש שנים מלמדת כי עלייה בשער החליפין פועלת לעלייה בריביות המקומיות לטווח ארוך (לחמש שנים) כמו גם על פער הריביות. מנגד, לא נמצאה השפעה מובהקת של הריביות על שער החליפין.
כך עולה ממחקר שערך ד"ר בנצי שרייבר מהמחלקה לפעילות המשק במט"ח, אשר פורסם היום במסגרת "סוגיות במט"ח" של בנק ישראל. במחקר, נעשה שימוש בפרוצדורה מיוחדת המאפשרת ניתוח של ההשפעה הכוללת של שער החליפין שקל\דולר על הריביות לטווחי הזמן השונים ולהיפך.
נמצא גם שהשינויים בפער הריביות, ובפרט לטווח ארוך, חזו טוב את השינויים בשער החליפין. ממצא זה משתקף בצמצום פער הריביות המשמעותי שהתרחש במהלך מרבית תקופת המדגם בהשוואה לפיחות היחסית קטן של שער החליפין שקל\דולר במהלך מרבית תקופת המדגם.
כמו כן, נמצא כי העלאת ריבית חדה השפיעה יותר על התנודתיות של הריביות מאשר ירידת ריבית חדה. ממצא זה הוא כנראה תוצאה של מספר העלאות של הריבית שנעשו בתקופת המדגם, לעומת הורדות יותר איטיות ומדודות.
 

​​