ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2006 תשאר ללא שינוי, ברמה של 5.5 אחוזים

25.9.2006
 
ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2006 תשאר ללא שינוי, ברמה של 5.5 אחוזים
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש אוקטובר 2006 תשאר ללא שינוי ברמה של 5.5 אחוזים. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1 אחוזים עד 3 אחוזים לשנה.
תנאי רקע
מדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט נותר ללא שינוי, בדומה לצפוי על ידי החזאים, ומתחילת השנה הוא עלה ב-1.7 אחוזים. קצב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים מסתכם ב-2.2 אחוזים, והוא עקבי עם התוואי הנדרש לצורך עמידה ביעד האינפלציה.
ההערכות והציפיות לאינפלציה לשנה קדימה – ולטווחים ארוכים יותר - נמצאות סמוך למרכז תחום יעד האינפלציה. ממוצע תחזיות האינפלציה לשנת 2006 עומד על 1.8 אחוזים. חלק מהחזאים הפרטיים אינם צופים העלאות ריבית עד סוף השנה ואילו אחרים צופים העלאת ריבית מתונה עד אז. מעקום המק"מ לא נגזר שינוי משמעותי בריבית במהלך השנה הקרובה.
הנתונים אודות הפעילות הריאלית מצביעים על התאוששות המשק בקצב מהיר לאחר ירידה בפעילות ברביע השלישי של השנה, בעקבות הלחימה. כזכור, ערב פרוץ הלחימה בצפון, היה המשק הישראלי בעיצומו של תהליך הצמיחה והתמ"ג צמח במחצית הראשונה של השנה בקצב של 5.7 אחוזים במונחים שנתיים ו-7.5 אחוזים בתוצר העסקי. על פי התחזית המעודכנת של בנק ישראל, קצב הצמיחה הצפוי לשנת 2006 יהיה 4.6 אחוזים (במקום 5.4 אחוזים ללא השפעת הלחימה). התחזית לקצב הצמיחה הצפוי לשנת 2007 עומדת על 4 אחוזים (בדומה לתחזית שהייתה ערב הלחימה - 3.9 אחוזים). בשיעור האבטלה נרשמה עלייה קלה ברביע השני של 2006 מ-8.8 אחוזים ל-8.9 אחוזים, וזאת עקב גידול בשיעור ההשתתפות של האוכלוסייה בכח העבודה. לא ניכרים לחצים אינפלציוניים משוק העבודה, כאשר במהלך המחצית הראשונה של 2006 נמשכה הירידה בעלות העבודה ליחידת תוצר, על רקע העלייה המהירה בפריון.
יציבות השווקים הפיננסיים וחוסנו של השקל בשוק מטבע חוץ לאורך תקופת הלחימה – למעט הימים הראשונים - ואחריה מצביעים על איתנותו של המשק. כמו כן, יציבות זו משקפת את ההערכות כי השפעת הלחימה על המשק הינה מצומצמת יחסית. השינויים בתשואות הנומינליות והריאליות היו מתונים. יתרה מזאת, השקל הוסיף להתחזק. לפני הלחימה, בחודש יולי, נע השקל סביב 4.40 שקלים לדולר ואילו בימים האחרונים שערו נע קרוב ל-4.32 שקלים לדולר. התחזקות דומה של השקל נרשמה מול סל המטבעות. כמו כן, נמשך העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים.
בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים, נרשמה יציבות בפרמיית הסיכון של ישראל, כפי שנמדדת בשוק ה-CDS. אולם, פער התשואות בין אג"ח שיקלית נושאת ריבית קבועה (מסוג "שחר") ל-10 שנים לבין אג"ח ממשלת ארה"ב לאותה תקופה התרחב לכ-170 נקודות בסיס, לעומת פער של כ-125 נקודות בסיס ערב הלחימה.
הצפי בשווקים הפיננסיים הוא לכך שהפד לא ישנה את הריבית עד סוף השנה וזו תישאר ברמתה הנוכחית של 5.25 אחוזים, כאשר השווקים הפיננסיים צופים הורדת ריבית על ידי הפד בתחילת שנת 2007. במקביל, השווקים צופים כי ריבית הבנק המרכזי האירופי העומדת על 3 אחוזים תועלה עד סוף השנה לרמה של 3.5 אחוזים.
בעקבות עלות הלחימה נדרשת עליה חד פעמית בהוצאות הביטחון והוצאות פיצוי עבור נזקים, המסתכמת בכ-13.5 מיליארדי ש"ח. הגידול בהוצאות צפוי להעלות את הגרעון הממשלתי עד ל-2 אחוזי תוצר השנה ותקרת הגירעון שאושרה לפני כשבועיים ע"י הממשלה עבור שנת 2007, עומדת על 2.9 אחוזי תוצר. הצעת התקציב של הממשלה צפויה לעלות על סדר היום של הכנסת לצורך אישורה.
הגורמים העיקריים להחלטה:
קצב האינפלציה נמצא קרוב לאמצע תחום יעד האינפלציה. ההערכות משוק ההון ותחזיות החזאים הפרטיים לשנה הקרובה מצביעים על צפי שהאינפלציה תישאר בתוך גבולות היעד - ברמת הריבית הנוכחית.  
בהנחה שהצעת התקציב של הממשלה ל-2007 תאושר ע"י הכנסת ולא יחולו שינויים במצב הגיאו-פוליטי, לא צפויה השפעה מתמשכת של הלחימה על ההתרחבות העתידית בפעילות במשק ועל המחירים.  
עד עתה, מפגינים השווקים הפיננסיים יציבות יחסית. לאחרונה נרשמה התחזקות נוספת של השקל בשוק מטבע החוץ.  
בחודשיים האחרונים נרשמו ירידות במחירי הדלק בעולם, בשוק תנודתי, לאחר שבראשית השנה תרמו עליות מחירי הנפט לעלייה בקצב האינפלציה .  
מנגד, קיימת אי ודאות מסוימת ביחס לדיונים על תקציב המדינה לשנת 2007 הצפויים להתקיים בכנסת לקראת אישורו, והיא עלולה להימשך בחודשים הקרובים. חשוב שהצעת התקציב של הממשלה תאומץ בהקדם ע"י הכנסת על מנת לקצר את תקופת אי הודאות. זאת, במיוחד על רקע נטל החוב הגבוה בתוצר. הדבר חשוב בכדי לשמר את מסלול הצמיחה, על בסיס יציבות מחירים, שהמשק היה בו בטרם הלחימה ולהגביר את הסיכויים להפיכתו לבר קיימא.  
ההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי בחודש אוקטובר לוקחת בחשבון את מכלול השיקולים שצוינו כאן מתוך מטרה לשמר את יציבות המחירים.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.