נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש ספטמבר 2006

03/10/2006
3.10.2006
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש ספטמבר 2006
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
4.9692 4.858 4.8582 יומי - סוף חודש ספטמבר 2006
    1.90%- שעור השינוי מתחילת החודש
    4.54%- שעור השינוי מתחילת השנה
    4.9242 ממוצע חודשי - ספטמבר 2006
    0.85%- שעור השינוי מחודש קודם
    3.49%- שעור השינוי מתחילת השנה
    -3.27% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.3953 4.2965 4.302 יומי - סוף חודש ספטמבר 2006
    1.42%- שעור השינוי מתחילת החודש
    6.54%- שעור השינוי מתחילת השנה
    4.3528 ממוצע חודשי – ספטמבר 2006
    0.61%- שעור השינוי מחודש קודם
    5.62%- שעור השינוי מתחילת השנה
    4.09%- שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
אוגוסט 2006 (מעודכן)
10,404 17,850 34,835 סך הכל
6,500 4,690 27,919 מזה: עסקות החלף
473 811 1,583 ממוצע יומי
295 213 1,269 מזה: עסקות החלף
ספטמבר 2006 (ארעי)
8,266 17,931 34,052 סך הכל
5,170 5,118 27,728 מזה: עסקות החלף
394 854 1,622 ממוצע יומי
246 244 1,320 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.