מעקב הפיקוח על הבנקים אחר יישום ההוראה בדבר הסדרת מסגרות אשראי

3.10.2006
 
מעקב הפיקוח על הבנקים אחר יישום ההוראה בדבר הסדרת מסגרות אשראי
 
בחודשים האחרונים חל שיפור ניכר בהרכב ובדפוס צריכת האשראי בעו"ש וחח"ד בעקבות הטמעת הוראת איסור החריגה:
המסגרות המאושרות גדלו מכ – 55 מיליארד ש"ח בדצמבר 2005 לכ- 70 מילארד ש"ח ביולי 2006.  
הגדלת מסגרות האשראי (וזמינותו לציבור) לא גררה אחריה גידול נוסף ביתרת "המינוס" של הלקוחות בחשבונות העו"ש – להיפך, יתרות אלה אף קטנו במעט – מכ- 39 מיליארד ש"ח לכ- 36 מיליארד ₪, בהתאמה.  
זאת, תוך שיפור ניכר בהרכב האשראי: האשראי בתוך המסגרת גדל (מכ- 27 מיליארד בדצמבר 2005 לכ- 30 מיליארד ביולי 2006) והאשראי בחריגה פחת מאד (מכ- 12 מיליארד בדצמבר 2005 לכ- 6 מיליארד ביולי 2006).  
גידול אשראי נרשם באשראי לזמן קצוב, מכ-150 מיליארד ₪ בדצמבר 2005 לכ-164 מיליארד ביולי 2006. הריבית הממוצעת על אשראי זה עומדת על כ-7.5%, והיא נמוכה באופן משמעותי מהריבית על העו"ש (גם במסגרת).  
החל מיום 1.7.2006 נדרשו הבנקים, במסגרת הוראת המפקח על הבנקים בנושא ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב, שלא לאשר ללקוחותיהם חריגות ממסגרת האשראי בחשבונות העו"ש והחח"ד – אם הבנק (והלקוח) מעוניינים בהגדלת אשראי זה, עליהם להגדיל את המסגרת, ולא כחריגה ממנה.
במסגרת הערכות התאגידים הבנקאיים לקראת יישומה של ההוראה – בעיקר במהלך 2005 ועוד יותר מכך במחצית הראשונה של 2006, הוגדלו מסגרות אשראי ללקוחות, הוענקו ללקוחות מסגרות חד צדדיות והוסדרו פתרונות ההולמים את הצרכים ויכולת ההחזר של הלקוחות.
בדיאגראמה להלן מוצגת יתרת האשראי הממוצעת בחשבונות העו"ש בשבעת הבנקים הגדולים (דצמבר 1999 – יולי 2006). חלק מהנתונים מובאים בלוח בנספח.
 

 
הנתונים מצביעים על גידול עקבי ומהיר של החריגות ממסגרות האשראי מסוף 1999 (8.9 מיליארד ₪), ועד יוני 2003 – עת הגיעו החריגות ליותר מ-16 מיליארד ₪. מאז נרשמה יציבות ואף ירידה הדרגתית – לכ-12 מיליארד ₪ בסוף 2005, ומאז חלה ירידה מהירה – לכ-6 מיליארד ₪ ביולי 2006. מסגרות האשראי גדלו לאורך כל השנים, אך הגידול היה מהיר במיוחד במחצית השנה האחרונה, מכ – 55 מיליארד ש"ח בדצמבר 2005 לכ- 70 מיליארד ש"ח ביולי 2006.
הגדלת מסגרות האשראי לא גררה אחריה גידול נוסף ביתרת "המינוס" של הלקוחות. יתרות אלו אף קטנו במעט – מכ- 39 מיליארד ש"ח בדצמבר 2005 לכ- 36 מיליארד ש"ח ביולי 2006. כאשר בהרכב סכום זה חל שינוי מהותי:
האשראי בתוך המסגרת גדל (מכ- 27 מיליארד בדצמבר 2005 לכ- 30 מיליארד ביולי 2006) והאשראי בחריגה קטן מאד, כאמור (מכ- 12 מיליארד בדצמבר 2005 לכ- 6 מיליארד ביולי 2006).
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי מנתונים אלה עולה בעליל, כי יעד ההוראה – "להכניס את האשראי למסגרת" – אכן מושג ואופי הפעילות בחשבונות העו"ש מתקרב למקובל בעולם. יעד זה הושג מבלי ליצור מחנק אשראי, כפי שהיו שחששו שיקרה – נהפוך הוא: אף שזמינות אשראי זה גדלה בשיעור ניכר, בכך שהבנקים הגדילו מאד את המסגרות, ניכר שהשימוש בו בידי הלקוחות הוא מושכל יותר, והם לא ממהרים לנצל זאת. זאת, משום שגם כאשר משיכת האשראי היא במסגרת, זהו מקור אשראי יקר יחסית – בפרט שחלק ניכר מהגדלת המסגרות הועמד ע"י הבנקים בריביות גבוהות יחסית למסגרות הקודמות. האשראי בעו"ש וחח"ד מתאים לגישור על צרכי אשראי לתקופות קצרות ומעת לעת. מאידך, לתקופה ארוכה יותר עדיף לקחת אשראי לזמן קצוב, אשר הריבית עליו בדרך כלל נמוכה יותר מריבית העו"ש. אכן, בניגוד לירידה באשראי בעו"ש וחח"ד, האשראי לזמן קצוב גדל בהתמדה בכל השנים האחרונות ובמיוחד בתקופה האחרונה מכ-150 מיליארד ש"ח בדצמבר 2005 לכ- 165 מיליארד ש"ח ביולי 2006.
כאמור לעיל, כחלק מההיערכות לקראת יישום ההוראה, העמידו הבנקים לחלק מלקוחותיהם מסגרות אשראי חד-צדדיות. שיעור החשבונות בהם הועמדה מסגרת חד צדדית הינו כ- 20% מסך החשבונות בהם נדרשת מסגרת אשראי (נתוני הבנקים הגדולים: בכ- 700 אלף חשבונות מתוך כ- 3.2 מליוני חשבונות). בפיקוח על הבנקים מבקשים לחזור ולהזכיר כי תוקפן של המסגרות החד צדדיות הינו עד ליום 1.1.2007 בלבד ועל כן, עד אז, יש להיערך ולהחליף מסגרות אלו במסגרות אחרות שיוסכמו בין הבנקים ללקוחות. במסגרת זו כדאי ללקוחות להשוות את ההצעות השונות של הבנקים, לנצל את התחרות הגוברת, להתמקח עם הבנק, ולבחור בהצעה הטובה ביותר עבור הלקוח.
בחודש האחרון לא חלו שינויים מהותיים בנתוני היערכות הבנקים ליישום ההוראה מבחינת מספר החשבונות (בשונה מתמונת יתרות האשראי המפורטת לעיל) בהם הוסדרו מסגרות. בנספח להלן מוצגים הנתונים ליום 31.8.2006 בחמשת הבנקים הגדולים. יצוין, שמהנתונים עולה שמספר החשבונות בהם יש חריגה עדיין גדול יחסית, אולם במרבית החשבונות הללו סכומי החריגה נמוכים מאוד.
 
סך המסגרת מאושרת סך האשראי בחריגה סך האשראי שנוצל במסגרת סך כל האשראי בחשבונות עו"ש וחח"ד אשראי לזמן קצוב תאריך
במיליארדי ₪  
38.9 8.9 24.9 33.8 64.88 31/12/1999
40.3 10.5 25 35.5 80.24 30/6/2000
42.8 10.1 25.6 35.7 94.35 31/12/2000
43.4 10.1 25.6 35.7 104.88 30/6/2001
44.7 11.2 25.1 36.3 108.56 31/12/2001
43.9 12 24.4 36.4 108.16 30/6/2002
44.6 14.5 26.1 40.7 111.86 31/12/2002
44.6 16.2 26.1 42.4 115.28 30/6/2003
45.3 14.8 26.4 41.2 113.15 31/12/2003
47.5 13.6 26.7 40.2 119.83 30/6/2004
49.6 13.8 27.3 41 126.58 31/12/2004
51.1 12.6 26.5 39.1 138.49 30/6/2005
55.1 12.1 27.1 39.2 150.32 31/12/2005
65.6 8.7 29.5 38.2 161.33 30/6/2006
69.9 6.2 29.7 35.8 164.51 31/7/2006
 
ס"כ לקוחות הבנק לקוחות עסקיים לקוחות פרטיים  
גדולים קטנים
31.8.2006 31.7.2006 31.8.2006 31.8.2006 31.8.2006
5,043 5,040 115 470 4,459 ס"כ מספר חשבונות (באלפים)
3,198 3,189 82 290 2,826 ס"כ מספר החשבונות בגינם נדרשת מסגרת אשראי (באלפים)
69% 68% 58% 89% 68% שיעור החשבונות בגינם נחתמה מסגרת אשראי
21% 23% 16% 5% 22% שיעור החשבונות בגינם הועמדה מסגרת חד צדדית *
10% 9% 26% 6% 10% שיעור החשבונות בהם הלקוחות נדרשים להסדיר את מסגרת האשראי.
14% 15% 28% 23% 13% שיעור החשבונות בהם קיימת חריגה מהמסגרת