שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (M1)

16.10.2006
 
שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (M1)
 
אמצעי התשלום (M1) שיעור האינפלציה הצפוי (אחוזים) התאריך
שיעור השינוי (אחוזים) היתרה הממוצעת לחודש (מיליארדי ₪) ממוצע תחזיות3 אינפלציה ל-12 חודשים קדימה ציפיות משוק ההון  
12 חודשים אחרונים 4 חודשי לשנה השלישית ואילך לשנה השנייה2 לשנה הראשונה1
4.9 2.7 30.6 2.0 5.4 3.8 2.2 דצמבר 2002
7.7 1.7 33.0 1.6 2.8 2.6 0.7 דצמבר 2003
18.0 1.3 38.9 2.0 3.5 1.9 1.4 דצמבר 2004
2005
16.1 2.4 39.8 2.0 3.3 2.0 1.6 ינואר
16.1 1.5 40.4 2.2 3.1 2.4 2.0 פברואר
15.0 1.3 40.9 2.1 3.1 2.4 2.2 מרץ
15.4 3.9 42.6 2.1 3.1 2.0 2.0 אפריל
14.5 -1.1 42.1 2.2 3.0 1.9 1.7 מאי
16.6 2.3 43.1 2.0 2.9 2.2 1.9 יוני
17.1 3.2 44.5 2.3 2.9 2.3 2.1 יולי
16.6 1.1 44.9 2.1 2.9 2.4 2.1 אוגוסט
15.0 1.2 45.5 2.0 2.9 2.6 2.5 ספטמבר
20.7 4.0 47.3 2.2 3.0 2.5 2.4 אוקטובר
21.8 -1.1 46.8 2.2 2.8 2.5 2.1 נובמבר
23.8 3.0 48.2 1.9 2.6 2.1 1.7 דצמבר
2006
21.9 0.8 48.5 1.7 2.7 2.2 1.9 ינואר
20.0 -0.1 48.5 2.1 2.7 2.4 2.2 פברואר
19.3 0.7 48.9 2.2 2.7 2.5 2.1 מרץ
16.8 1.8 49.7 2.2 2.7 2.3 1.9 אפריל
16.3 -1.5 49.0 1.9 2.7 2.1 2.0 מאי
15.1 1.3 49.6 1.8 2.6 2.1 1.8 יוני
14.1 2.4 50.7 2.0 2.7 2.0 1.8 יולי
13.1 0.2 50.8 2.1 2.6 2.0 1.9 אוגוסט
12.0 0.2 50.9 2.0 2.5 2.0 1.9 ספטמבר5
      1.7 2.5 1.7 1.6 30 הימים האחרונים6
 
ציפיות ל-12 חודשים קדימה. הסבר עקרוני לחישוב מוצג בנספח 1 בדוח האינפלציה למחצית השניה של 1999. החל מדצמבר 2004 הציפיות נגזרות מעקום ריביות "בקופון אפס" על סמך מחירי השוק של איגרות החוב הצמודות למדד, על בסיס עקום ריבית פורוורד. (פירוט ראו במאמר "אמידת עקומי תשואות נומינליים וריאליים מתוך איגרות חוב ממשלתיות בישראל" וינר צבי, פומפושקו הלנה, אתר בנק ישראל). 1.
תחזית לאינפלציה שוויון בסיסי הצמדה (Break-even Inflation) הכוללת מרכיב של פרמיית סיכון. 2.
ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר. 3.
הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת. 4.
נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים. 5.
ממוצע הציפיות לאינפלציה ב-30 הימים האחרונים. 6.