עמדת בנק ישראל בהתייחס לעמלות הבנקים

15.11.2006
 
עמדת בנק ישראל בהתייחס לעמלות הבנקים
 
בהתייחס להעלאות העמלות עליהן הודיעו הבנקים, נמסר מבנק ישראל, כי קביעת העמלות, ככלל, היא על פי שיקוליהם העסקיים של הבנקים ובאחריותם. בנק ישראל רואה חשיבות עליונה לכך שפעילותם של הבנקים תהיה כפופה למשמעת שוק, הנגזרת מרמת תחרות נאותה בענף זה. לפיכך, נקט בנק ישראל בפעולות שונות להגברת התחרות – כמו הוראות להקלת מעבר הלקוחות מבנק לבנק, הוראות לגילוי נאות של עלויות השירותים הבנקאיים ועוד. זאת, כמובן, בנוסף להשתתפותו ולתמיכתו של בנק ישראל ברפורמות מבניות רחבות – כמו הרפורמה של וועדת בכר.
העלאת עמלות הבנקים, באופן שנעשתה לאחרונה, מצביעה, לכאורה, על כך שרמת התחרות בתחום זה עדיין אינה מספקת. לא ניתן לפתור בעיה זו באמצעות פיקוח גורף על מחירי העמלות - פיקוח כזה ניתן ליישם רק בתחומים ושירותים בנקאיים מסוימים בהם הבעיה באה לביטוי במיוחד.
הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל אינו מוסמך על פי החוק לפקח על העמלות הבנקאיות – סמכות זו נתונה למפקחת על המחירים במשרד התמ"ת. אי לכך, פנה היום המפקח על הבנקים למפקחת על המחירים בהמלצה להטיל פיקוח על מספר עמלות ולבחון את הצורך בפיקוח על עוד מספר עמלות:
עמלת עריכת מסמכי אשראי - עמלה זו באה בכפילות לריבית על ההלוואה או על קו האשראי; היא מעוותת את מחירי האשראי – במיוחד לזמן קצר; גם היותה מדורגת יוצרות עיוותים (ומדגישה את כפילותה עם הריבית); היא מקשה על הגילוי הנאות ועל יכולת הלקוחות להשוות חלופות המוצעות להם בשוק הבנקאי והחוץ בנקאי (שאינו מטיל עמלה כזו). בעיות אלה חריפות במיוחד אצל הלקוחות הקמעוניים והעסקיים הקטנים. לפיכך, המפקח על הבנקים הציע להטיל פיקוח על עמלה זו, לפחות לגבי הלוואות או מסגרות אשראי בסכומים שעד 100,000 ₪ - בגינן לא תגבה עמלה זו.  
עמלת דמי שימוש בכרטיס אשראי - באה בכפילות לעמלת הניהול הנגבית ע"י חברת כרטיסי האשראי. גביית עמלת ניהול כפולה מקשה על הלקוחות להשוות את עלויות ניהול הכרטיס ולכן ראוי לגבות עמלת ניהול אחת בלבד.  
המפקח מציע לשקול מניעת יצירת עמלות חדשות בגין שירותים קיימים – ממילא תעריפוני הבנקים כבר כוללים רשימה ארוכה ביותר של עמלות, ואין זה רצוי להרחיבה ללא הצדקה.  
המפקח מציע לבחון צידוקן של עמלות נוספות הבאות בכפילות לעלויות ריבית ועמלות אחרות שמושתות על הלקוח – כמו, למשל, עמלת גביית אשראי, והעמלה החדשה שקבע בנק דיסקונט – עמלת דמי ניהול חשבון ממסרים דחויים- שתבוא בכפילות לעמלת הפקדת שיק דחוי ועמלות דמי ניהול ללקוח עסקי.  
המפקח מציע לבחון צידוק גובהן של עמלות נוספות, ובפרט עמלות על שירותים בהם ללקוח אין ברירה אחרת – כמו, למשל, העמלה על שיחזור דפי חשבון.  
עם זאת, שבים ומדגישים בבנק ישראל כי פיקוח על מחירים לא יוכל להחליף את כוחות השוק, ולכן יש חשיבות עליונה למעורבות הלקוחות – בהשוואת מחירים, התמקחות ובחירת ההצעה הטובה ביותר ללקוח.