ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2006 תרד ב-0.25 נקודות האחוז לרמה של 5%

27.11.2006
 
ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2006 תרד ב-0.25 נקודות האחוז לרמה של 5%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש דצמבר 2006 תרד ב-0.25 נקודות האחוז לרמה של 5%. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים לאורך זמן, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי רקע
מדד המחירים לצרכן בחודש אוקטובר ירד בשיעור של 0.7%. ירידה גדולה מזו שנצפתה ע"י החזאים הפרטיים: בין 0.5% ל-0.2%. ירידה זו במדד נובעת בעיקר מהמשך התחזקות השקל וירידות במחירי הדיור ובמחירי הנפט בעולם. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.1% וב-12 החודשים האחרונים הוא ירד ב-0.2% - מתחת לגבול התחתון של יעד האינפלציה.
הציפיות לאינפלציה לשנה קדימה משוק ההון נעו סביב מרכז תחום יעד האינפלציה מאז ינואר 2005 ועד ספטמבר 2006. לעומת זאת, בחודשים אוקטובר ונובמבר הם נמצאים ברמה של כ-1.5% - מתחת לאמצע היעד. זאת, במקביל להערכות, עפ"י עקום התשואות, לירידת ריבית של 0.5 נקודות אחוז ב-12 החודשים הקרובים. לעומת זאת, ממוצע הערכות החזאים לאינפלציה הצפויה לשנה קדימה נמצא ברמה קרובה לאמצע יעד האינפלציה – 2.1%. במקביל, הם צופים בממוצע שריבית בנק ישראל תרד ותתייצב ברמה של 5% במהלך 2007.
נתוני החשבונאות הלאומית לרביע השלישי של השנה מצביעים על ירידה של 1.4% בתוצר הלאומי הגולמי (מנוכה עונתיות) במונחים שנתיים. עיקר הירידה הזו משקפת ירידה בייצוא – ב-20% - כאשר במקביל עלתה ההשקעה בענפי המשק בכ-22%. גודל הפגיעה בתוצר ברביע זה קטנה מזו שהוערכה ע"י בנק ישראל ולכן נראה כי שיעור הצמיחה השנתי ב-2006 יהיה 4.8% - גבוה במעט מזו שנחזתה ע"י הבנק מיד לאחר הלחימה. עפ"י נתוני סחר חוץ לאוקטובר נמשך הגידול בייצוא ובייבוא, תוך צימצום הגירעון המסחרי. במקביל, עלה המדד המשולב למצב המשק ב-0.6% והנתונים לכניסת תיירים מצביעים על עצירת ההתכווצות בתיירות. נתונים אלה מציירים תמונה של התאוששות מהירה לאחר הפגיעה בפעילות ברביע השלישי, על רקע הלחימה.
בחודש אוקטובר נמשך זרם ההשקעות של תושבי חוץ במשק הישראלי, בהמשך למגמה של השנה. זרם זה של השקעות זרות, יחד עם העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים – אשר צפוי להסתכם השנה בלמעלה מ-6 מיליארד דולר – מהווים רקע להתחזקות השקל עד כה.
בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים, נרשמה ירידה קלה בפרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת בשוק ה- CDSל-5 שנים. כמו כן, הצטמצם הפער בין הריבית על איגרות החוב השקליות מסוג "שחר" לאיגרות חוב של ממשלת ארצה"ב – ל-10 שנים – לכ-1.3 נקודות אחוז.
נתוני ביצוע תקציב הממשלה באוקטובר מצביעים על התאוששות משמעותית של ההכנסות ממסים ועל התבססות רמת ההוצאות הגבוהה, שהחלה במאי. הערכות בנק ישראל הן כי ההוצאות השנה יהיו גבוהות בכ-3 מיליארד ₪ מהתקציב המקורי וההכנסות יהיו גבוהות בכ-10 מיליארד ₪ מתחזית התקציב. לפכך, צפוי הגירעון להגיע לכ-1.8 אחוזי תוצר.
הגורמים העיקריים להחלטה:
בעקבות התחזקות השקל והירידות במחירי האנרגיה, קצב האינפלציה השנתי מתחת לתחום היעד. לפיכך, החלטת בנק ישראל להפחית את הריבית ב-0.25 נקודות אחוז מכוונת להחזרה הדרגתית של קצב האינפלציה לאמצע תחום היעד, תוך שמירה על המשך היציבות הפיננסית. זאת, גם לאור היווצרות פער שלילי בין ריבית הפד לריבית בנק ישראל.  
להערכת בנק ישראל, הפחתת הריבית הזו, חשובה על רקע תנועות ההון אל המשק והעודף בחשבון השוטף במאזן התשלומים – העומדים ברקע התחזקות השקל והפחתת הלחץ על המחירים עד כה מצד אחד, וצמצומו המהיר של פער התוצר – הטומן בחובו לחץ על המחירים, מצד אחר.  
בבנק ישראל מציינים, כי החלטה זו עקבית עם מדיניות הריבית הפועלת להחזרת תואי האינפלציה לאמצע היעד על-פני שנה קדימה, מבלי להביא לזעזועים פיננסיים מיותרים.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.