סיכום פעילות המשק במטח בחודש נובמבר 2006

10/12/2006
10/12/2006
 
סיכום פעילות המשק במט"ח בחודש נובמבר 2006
 
 
שער החליפין של השקל נע במרבית החודש מסביב לרמה של 4.30 ₪ לדולר ללא מגמה מובהקת, אך ביומו האחרון של החודש, ב-30 בו ובימים הראשונים של דצמבר, השקל יוסף בחדות מול הדולר בשיעור של כאחוז ושליש, ומול הסל בכאחוז אחד. זאת, על רקע החלשות של הדולר בשיעורים דומים אל מול היורו וגם אל מול מרבית המטבעות בשווקים המתעוררים.
סיכון שער החליפין, כפי שנמדד על ידי סטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר, שמר על יציבות יחסית מסביב לרמה של 5.6%.
מהמחלקה לפעילות המשק במט"ח בבנק ישראל נמסר, כי חודש נובמבר התאפיין בפעילות שעיקרה ארוכת טווח ובהיקפים מתונים יחסית הן מצד תושבי חוץ והן מצד תושבי ישראל.
הפעילות ארוכת הטווח של תושבי חוץ הושפעה ממספר מצומצם של השקעות ישירות בענפים שונים ובהיקפים ניכרים בחברות של טכנולוגיה עילית ובחברה אחת מהמגזר הפיננסי, תופעה זו באה לידי ביטוי גם בנתונים המצטברים מתחילת השנה, שהסתכמו בכ- 19 מיליארדי דולרים.
תושבי חוץ מכרו מט"ח גם באפיק קצר הטווח, אך בהיקפים מתונים יותר. פעילות זו התרכזה בעיקר בהשקעות באג"ח ממשלתיות שקליות מסוג שחר, במסגרת עשיית השוק בתחום זה, תוך עלייה חדה במחזורי הפעילות שלהם – יותר מכפליים מאשר בחודשים האחרונים. ההשקעות נטו סה"כ ההשקעות של תושבי חוץ בני"ע למסחר הסתכמו בסכום ניכר של כ-800 מיליוני דולרים.
הסקטור העסקי רכש מט"ח בהיקפים מתונים, לשם השקעה במניות זרות, ישירות ולמסחר. בנוסף, סקטור זה רכש מט"ח, בעיקר צבירה בפיקדונות במט"ח בבנקים בארץ, אשר קוזזו חלקית ע"י מכירות מט"ח עתידיות ונטילות אשראי בנקאי במט"ח נטו.
היקף הפעילות נטו של משקי בית, המשיך החודש להיות זניח, בדומה לחודשים האחרונים והתרכז בעיקר במימושים קטנים בקרנות נאמנות המספקות הצמדה לשער החליפין. זאת, בהמשך למגמה המאפיינת את התנהגותם בחודשים האחרונים.
 
אינדיקטורים עיקריים לפעילות בשוק שקל/מט"ח[1]
(+) מכירות מט"ח (-) רכישות מט"ח
מיליוני דולרים
נובמבר 2006 ינואר-נובמבר 2006 2005 2004  
תושבי חוץ
1990 19,164 9,947 7,200 סך כל השקעות ישירות ובפורטפוליו (מניות ואג"ח)[2]
793- 6,737 4,362 5,443 השקעות בני"ע ישראלים למסחר (אג"ח ומניות) (+)
56- 202- 2,139 502 מזה: השקעות במניות למסחר בבורסה בת"א (+)
792 987 512 45 מזה: השקעות באג"ח בבורסה בת"א (+)
127 8,410[1] 1,286 3,937 מזה: הנפקת ני"ע ישראליות בחו"ל (אג"ח ומניות) (+)
2,783 12,427 5,585 1,757 השקעות ישירות (+)
408- 2,159 2,303- 311 רכישות נכסים שקליים באמצעות מכשירים פיננסים נגזרים (+)
מגזר עסקי
1,053- 4,017- 3,339- 2,025- הצבירה בפיקדונות במט"ח (-)
183 1,409- 3,613- 1,012- נטילות אשראי מבנקים בארץ במט"ח נטו (+)
445 2,802- 2,036 1,086- רכישות עתידיות של מט"ח באמצעות מכשירים פיננסים נגזרים (-)
171- 2,583- 2,922- 906- משקיעים מוסדיים (ללא קרנות נאמנות): השקעות בנכסים בחו"ל (-)
משקי בית
162 663 912- 228- הצבירה (-) בקרנות נאמנות המתמחות במט"ח
92- 1,320- 1,427- 662- צבירה בפיקדונות במט"ח בבנקים בארץ (-)
 
[1] נתונים מפורטים מתפרסמים באתר האינטרנט של בנק ישראל www.bankisrael.gov.il.
[2] ללא הנפקת אג"ח של הממשלה בחו"ל
[3] בעיקר עסקה אחת בהיקף ניכר