תיקון ההוראה בנושא ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב

17.12.2006
 
תיקון ההוראה בנושא ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב
 
הפיקוח על הבנקים פרסם היום תיקון להוראה בנושא ניהול מסגרות האשראי בחשבונות עובר ושב וחח"ד. התיקון מתיר לבנק לכבד שיקים וחיובים גם אם החשבון בחריגה קטנה – עד אלף ש"ח, ובלבד שהחריגה לא תתמשך לאורך זמן.
התיקון נועד לאפשר יישום מלא של ההוראה, בד בבד עם הקלה על הלקוחות ועל הבנקים, שמהותה מיזעור האפשרות שיוחזרו שיקים עקב תקלות מקריות בסכומים קטנים. הדבר יחסוך מהלקוחות את הנזק מהחזרות כאלה, ויחסוך מהבנקים את הצורך לעסוק בהעמדת מסגרות חד צדדיות זמניות בסכומים שוליים.
התיקון גם האריך את התקופה המאפשרת לבנקים להעמיד מסגרות חד צדדיות ללקוחות שטרם הסדירו מסגרת אשראי כלשהי בחשבונם, וזאת עד ל-1.7.07 (במקום 1.1.07). הארכה זו התבקשה לאחר שנמסר מהבנקים שיש עדיין מספר משמעותי של לקוחות שטרם הסדירו את מסגרת האשראי הראשונית בחשבונם. לקוחות אלה, אלמלא ההארכה, היו עלולים להיקלע בקרוב לקושי אם תתבטל המסגרת החד צדדית שהעמיד להם הבנק, והשיקים והחיובים האחרים שלהם יוחזרו.