ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2007 תרד ב-0.5 נקודות האחוז לרמה של 4.5%

25.12.2006
 
ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2007 תרד ב-0.5 נקודות האחוז לרמה של 4.5%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש ינואר 2007 תרד ב-0.5 נקודות האחוז לרמה של 4.5%. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים לאורך זמן, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי רקע
מדד המחירים לצרכן בחודש נובמבר ירד בשיעור של 0.2%, בהתאם לתחזיות השונות. ירידה זו במדד נובעת בעיקר מהמשך התחזקות השקל מול הדולר וירידות במחירי הדיור, התחבורה והתקשורת. מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.1% וב-12 החודשים האחרונים ב-0.3%, מתחת לגבול התחתון של יעד האינפלציה. התחזקות השקל מול הדולר מהווה גורם מרכזי שפעל בחודשים האחרונים להורדת האינפלציה – ב-12 החודשים האחרונים - אל מתחת לתחום היעד. זאת, על רקע ההשפעה המהירה והחזקה של שינויים בשער החליפין על האינפלציה בישראל. התחזקות זו של השקל מבטאת את היחלשות הדולר בעולם וכן מספר התפתחויות חיוביות במשק, בעיקר הגידול בעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים וזרם ההשקעות הזרות אל המשק. עקב הירידה המצטברת במדדי המחירים לצרכן בשלושת החודשים האחרונים – בכ-2% - צפוי כי האינפלציה בחישוב של 12 החודשים האחרונים, תהיה נמוכה מהיעד במשך המחצית הראשונה של 2007.
הציפיות לאינפלציה לשנה קדימה משוק ההון נעו סביב מרכז תחום יעד האינפלציה מתחילת השנה ועד ספטמבר 2006. לעומת זאת, מחודש אוקטובר הן נמצאות ברמה נמוכה מאמצע היעד, ובדצמבר הן הגיעו לכ-1.3%. זאת, במקביל להערכות, עפ"י עקום התשואות, לירידת ריבית של 0.3 נקודות אחוז ב-12 החודשים הקרובים. גם ממוצע הערכות החזאים לאינפלציה הצפויה לשנה קדימה נמצא ברמה נמוכה מאמצע יעד האינפלציה – 1.5%, ובמקביל, הם צופים בממוצע שריבית בנק ישראל תגיע ל-4.75% בסוף 2007. המודלים האקונומטריים של בנק ישראל מצביעים על סיכוי גבוה יחסית כי האינפלציה ב-2007 תכנס לתחום היעד ברביע האחרון של 2007, וזאת בכפוף להפחתה בריבית.
שיעור הצמיחה השנתי ב-2006 צפוי להגיע ל-4.8%, למרות הלחימה בצפון בקיץ השנה. כעת קצב הצמיחה המהיר של המשק דומה לזה ששרר במחצית הראשונה של השנה. אמנם המדד המשולב לחודש נובמבר עלה בשיעור של 0.1%, אך מוקדם להסיק מכך על שינוי בקצב ההתרחבות של הפעילות הכלכלית. שיעור האבטלה ירד ברביע השלישי של 2006, ועלות העבודה ליחידת תוצר עלתה מעט באותו זמן כאשר פריון העבודה המשיך לגדול במהירות. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים גדל ברביע השלישי ב-2.4 מיליארד דולר – ומתחילת השנה העודף מסתכם ב-6 מיליארדים – שהם כ-4.7% מהתמ"ג. נתוני סחר חוץ לנובמבר מצביעים על המשך מגמת ההתרחבות בייצוא הסחורות והאטה בקצב הגידול של יבוא הסחורות.
בחודש נובמבר נמשך זרם ההשקעות של תושבי חוץ במשק הישראלי, בהמשך למגמה מראשית השנה.
בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים, נרשמה ירידה נוספת בפרמיית הסיכון של ישראל, כמו גם במדינות אחרות, כפי שהיא נמדדת בשוק ה- CDSל-5 שנים. כמו כן, המשיך להצטמצם הפער בין הריבית על איגרות החוב השקליות מסוג "שחר" לאיגרות חוב של ממשלת ארה"ב – ל-10 שנים. במקביל, חברת הדירוג "פיץ'" העלתה את הצפי לדירוג של ישראל מ"יציב" ל"חיובי".
נתוני ביצוע תקציב הממשלה מצביעים על המשך ההתאוששות בהכנסות ממסים, תוך האטה בגידול בהוצאות, כך שהגירעון השנתי צפוי להגיע לכאחוז תוצר. בהנחה שהכנסת תאשר את תקציב 2007 בהתאם למסגרת שאישרה הממשלה, צפוי הגירעון התקציבי בשנה הקרובה להיות עקבי עם התקרה של 2.9% מהתמ"ג, שנקבעה.
הגורמים העיקריים להחלטה:
מבנק ישראל נמסר, כי ההחלטה להפחית את הריבית ב-0.5 נקודות אחוז נועדה, במבט קדימה, להגביר את הסיכויים לחזרת האינפלציה לתוך תחום היעד במהלך 2007. מכיוון שבחודשים האחרונים הצטברה ירידה במדד המחירים לצרכן, בנק ישראל לא מצפה שהאינפלציה – בחישוב של 12 החודשים האחרונים – תחזור לתוך היעד עד המחצית השניה של 2007.
בבנק ישראל מציינים, כי החלטה זו עקבית עם מדיניות בנק ישראל לחתור לחזרת האינפלציה ליעד באופן הדרגתי, תוך שמירה על המשך היציבות הפיננסית.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.