יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2016

07/02/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2016

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש ינואר 2016 בסך 90,483 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 94 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
 
הקיטון ביתרות מטבע חוץ בחודש ינואר 2016 מוסבר כדלהלן:
 
א.      שערוך* יתרות מטבע חוץ בסך כ- 363 מיליוני דולרים.
ב.      העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 22 מיליוני דולרים.
ג.        העברות המגזר הפרטי בסך כ- 9 מיליוני דולרים.
 
מאידך, הקיטון קוזז על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 300 מיליוני דולרים, כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות, שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
 
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית ***
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
2014
דצמבר
5,600
84,342**
1,759
86,101**
2015
 
 
 
 
ינואר
5,860
82,959**
1,706
84,665**
פברואר
6,105
83,675**
1,645
85,320**
מרץ
6,640
83,445**
1,538
84,983**
אפריל
6,640
84,145**
1,568
85,713**
מאי
6,890
84,214
1,550
85,764
יוני
7,150
86,549**
1,630
88,179**
יולי
7,410
86,810
1,614
88,424
אוגוסט
7,670
87,370
1,628
88,998
ספטמבר
7,925
87,848**
1,628
89,476**
אוקטובר
8,185
87,610
1,620
89,230
נובמבר
8,185
87,231
1,591
88,822
דצמבר
8,700
88,944**
1,633
90,577**
2016
 
 
 
 
ינואר
9,000
88,858
1,625
90,483
 
*     כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
**   עודכן לאחר תאריך הפרסום.
*** טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.