התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2016

  •      ברביע הראשון של שנת 2016 נותר שוויו של תיק הנכסים כמעט ללא שינוי (לעומת סוף הרביע הרביעי של 2015) ועמד בסופו על כ- 3.31 טריליוני ש"ח.
  •      היציבות בשווי התיק ברביע הראשון נבעה מהעלייה ביתרת המזומן והפיקדונות ובאג"ח חברות סחיר, אשר קוזזה כמעט במלואה ע"י הירידה בשווי המניות בארץ ובחו"ל.
  •      שווי יתרת התיק המנוהל ע"י המשקיעים המוסדיים עלה ברביע הראשון של שנת 2016 ב-0.9% (12 מיליארדי ש"ח), ועמד בסופו על כ-1.37 טריליון ש"ח. עיקר העלייה נרשמה בשווי האג"ח הממשלתיות, והאג"ח הפרטיות בארץ ובחו"ל. עלייה זו קוזזה חלקית ע"י ירידה בשווי המניות בחו"ל ובמק"מ.
  •      ברביע הראשון של שנת 2016, נמשכה מגמת הפדיונות נטו בקרנות הכספיות (פדיון בסך 11.6 מיליארדי ש"ח, 5.1%-).

 

להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים

 

לגיליון אקסל, גרפים ונתונים