יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2019

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יולי 2019 בסך 119,994 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 114 מיליוני  דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 32.5 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הקיטון מוסבר על ידי:

                          א.         שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 618 מיליוני דולרים.

                          ב.         העברות המגזר הפרטי בסך כ- 12 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז בחלקו על ידי העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 516 מיליוני דולרים.


יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

יולי 2018

114,292

1,490

115,782

אוגוסט 2018

114,520

1,485

116,005

ספטמבר 2018

3113,980

1,478

3115,458

אוקטובר 2018

112,446

1,465

113,911

נובמבר 2018

113,405

1,651

115,056

דצמבר 2018

3113,525

31,754

115,279

ינואר 2019

3116,418

1,735

3118,153

פברואר 2019

3116,218

1,721

3117,939

מרץ 2019

3116,514

1,705

3118,219

אפריל 2019

117,044

1,699

118,743

מאי 2019

116,485

1,639

118,124

יוני 2019

118,460

1,648

120,108

יולי 2019

118,309

1,685

119,994




איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2019


7819.png 
 

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​