מכתב המפקח על הבנקים למנכ"לי המערכת הבנקאית בנושא: "הוגנות צרכנית בסביבה פיננסית משתנה"

מצורף מכתבו של המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, למנכ״לי התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי בנושא ״הוגנות צרכנית בסביבה פיננסית משתנה״. 

בין היתר הודיע המפקח במכתב כי ״בהמשך לרפורמות השונות שהוביל בנק ישראל בתקופה האחרונה במטרה להגביר את השקיפות ולחזק את כוחו של הלקוח, אציין כי בכוונת הפיקוח על הבנקים לפעול לפרסום שיעורי הריבית הן המשולמים בפועל על-ידי כל אחד מהתאגידים הבנקאיים בעד פיקדונות שקליים, והן הנגבים בפועל בעד מתן אשראי (מכוח סעיפים 16יא 3-4 לחוק הבנקאות שירות ללקוח התשמ"א-1981), זאת כדי לתת ללקוחות כלי פשוט שיסייע להם להשוות בקלות בין התנאים המוצעים בתאגידים הבנקאיים השונים ולבחור את המוצר המתאים להם.״