המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2014

גרפים ונתונים

התפתחות שער החליפין – התחזקות הדולר מול השקל, במקביל להתחזקות הדולר בעולם.

במהלך חודש ספטמבר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-3.6%,  ומול האירו השקל התחזק בשיעור של 1.2%. גם החודש נמשכה מגמת הפיחות של השקל מול הדולר, אשר פוחת במצטבר מחודש אוגוסט בשיעור של כ-7.6%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ-0.6%.
הפיחות בספטמבר היה ברובו גלובאלי - בעולם, הדולר התחזק מול המטבעות העיקריים בשיעורים גבוהים:  בכ- 4.9% מול האירו, בכ-4.8% מול הפרנק השוויצרי, בכ-2.5% מול הפאונד הבריטי ובכ-5.7% מול הין היפני.
כמו כן, הדולר התחזק מול מדד המטבעות של המדינות המפותחות בשיעור של כ-3.85% (ראה תרשים 2.1).
 
תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ-3 נקודות אחוז לרמה של 4.3% ובכך חזרה לרמתה הממוצעת בחודשים האחרונים.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"– המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין עלתה באופן מתון, ועמדה בסוף ספטמבר על 7.2%, בהשוואה ל-7% באוגוסט. במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בחודש ספטמבר ברמה ממוצעת של 8% ו-7.2% בהתאמה (ראה תרשים 4).
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל ובחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ספטמבר הסתכם בכ-151 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-162 מיליארדים בחודש אוגוסט. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-2% ועמד על כ-8 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ופורוורד) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-45 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בספטמבר בכ-7% בהשוואה לחודש אוגוסט.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" הסתכם בחודש ספטמבר בכ-13 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש ספטמבר ירד בכ-20% בהשוואה לאוגוסט ועמד על כ-680 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש ספטמבר בכ-92 מיליארד דולר בהשוואה לכ-100 מיליארד דולר באוגוסט.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-3% מחודש שעבר ועמד על כ-4.8 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד מחודש שעבר ועמד בסוף ספטמבר על כ-27%,  בהשוואה לכ-31% באוגוסט  (ראה תרשים 5).
 
 
לוחות ותרשימים
 
07-10-2014-1H.png

07-10-2014-2H.png

07-10-2014-3H.png

07-10-2014-4H.png

07-10-2014-5H.png

07-10-2014-6H.png

 
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)

 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[2] (3)
נפח עסקאות באופציות[3] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
ספטמבר 2014    (נתון ארעי)
סה"כ
45,195
92,141
962
12,894
151,192
סה"כ (ממוצע יומי לפי 19 ימי מסחר)
2,379
4,850
51
7,957
תושבי חוץ
17,464
18,939
0
4,369
40,772
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
16,860
18,488
0
4,305
39,653
תושבי ישראל
27,731
73,202
962
8,525
110,420
מזה: סקטור ריאלי
8,449
5,192
467
4,302
18,410
         סקטור פיננסי
5,739
40,965
180
2,526
49,410
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
4,129
9,505
85
0
13,719
         יחידים + קרנות נאמנות
1,481
9,299
0
514
11,294
        בנק ישראל
0
0
0
0
0
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
0
0
0
0
0
       אחרים[4]
3,861
21
0
222
4,104
      בנקים מקומיים[5]
4,072
8,220
230
961
13,483
אוגוסט 2014
סה"כ
100,392
210
17,072
162,165
סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
5,020
11
854
8,108
תושבי חוץ
20,049
22,657
70
8,179
50,955
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
19,322
21,801
70
8,064
49,257
תושבי ישראל
24,442
77,735
140
8,893
111,210
מזה: סקטור ריאלי
7,210
5,784
10
4,294
17,298
         סקטור פיננסי
4,140
42,984
0
2,273
49,397
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
4,308
7,297
0
215
11,820
         יחידים + קרנות נאמנות
1,113
11,069
0
620
12,802
        בנק ישראל
585
0
0
0
585
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
585
0
0
0
585
        אחרים
3,155
55
0
227
3,437
       בנקים מקומיים
3,931
10,546
130
1,264
15,871


 [1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[2]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[3]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[4]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[5]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.