העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (11/06) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (10/06) השוק האפור

16.01.2007
 
העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (11/06)והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (10/06) ה"שוק האפור"
 
 
 
 
1. הריביות והמרווחים (באחוזים)
נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט הריבית הממוצעת על סך האשראי לציבור:
2006 2006 2006 2006
8.11 8.26 8.34 8.42 סך הכל
7.54 7.73 7.82 7.9 אשראי זמן קצוב
10.78 10.99 10.83 10.9 עו"ש ביתרת חובה וחח"ד
הריבית הממוצעת על פיקדונות הציבור:
4.05 4.16 4.24 4.11 סך הכל
4.43 4.55 4.67 4.51 פיקדונות לזמן קצוב
1.16 1.22 1.14 1.15 עו"ש ביתרת זכות
4.06 4.12 4.1 4.32 פער הריבית – ההפרש בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות
3.22 3.19 3.34 3.64 המרווח הפיננסי –בין תשואת הנכסים לעלות ההתחייבויות
8.51 8.58 8.63 עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות*
לסדרת הנתונים
2. יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ₪)
נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט
209.5 209.9 203.3 201.4 יתרת האשראי לציבור
158.1 159.9 154.9 153.1 מזה: ללקוחות עסקיים
287 287.6 284.8 281.3 יתרת פיקדונות הציבור
* על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ("שוק אפור") – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד. נתון זה הינו זמני עד לפרסומו ב"ילקוט הפירסומים".