ריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2007 תרד ב-0.25 נקודות האחוז לרמה של 4%

26.2.2007
 
ריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2007 תרד ב-0.25 נקודות האחוז לרמה של 4%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש מרץ 2007 תרד ב-0.25 נקודות האחוז לרמה של 4%. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי רקע
מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר ב-0.1 אחוזים, בהתאם להערכות החזאים. בניכוי גורמי עונתיות, עלה מדד המחירים לחודש ינואר בשיעור של 0.3 אחוזים. בשנים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.1 אחוזים, כך ששיעור האינפלציה בהסתכלות לשנה אחורה נמוך מיעד האינפלציה. התחזקות השקל מול הדולר מהווה גורם מרכזי שפעל להורדת האינפלציה אל מתחת לתחום היעד.
הערכות החזאים המקומיים לגבי האינפלציה לשנה קדימה נמצאות סמוך למרכז תחום יעד האינפלציה, כ- 1.8 אחוזים. בממוצע, החזאים המקומיים מעריכים כי מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר ירד ב-0.3 אחוזים ומדד מרץ יעלה ב-0.1 אחוזים. מרבית החזאים הפרטיים צופים הורדת ריבית של 0.25 נקודות האחוז לחודש מרץ, אולם ממוצע הערכות החזאים המקומיים הוא שבעוד שנה תהיה ריבית בנק ישראל גבוהה מהריבית הנוכחית ותעמוד על כ-4.4 אחוזים. על פי הציפיות הנגזרות מעקום המק"מ עולה שהצפי בשווקים הפיננסיים הוא שבעוד שנה תהיה ריבית בנק ישראל דומה לרמתה הנוכחית.
הנתונים אודות הפעילות הריאלית מצביעים על צמיחה מהירה. מנתוני החשבונאות הלאומית שפורסמו החודש עולה שהתוצר המקומי הגולמי התרחב ברביע האחרון של שנת 2006 ב-8 אחוזים (במונחים שנתיים), לאחר ירידה של 0.7 אחוזים ברביע השלישי של 2006, שנבעה מהלחימה בצפון. בשנת 2006 כולה התרחב התמ"ג, בדומה להערכות קודמות, ב-5.1 אחוזים. תוצר הסקטור העסקי התרחב ברביע האחרון של 2006 ב-12.8 אחוזים, ובשנת 2006 כולה ב-6.3 אחוזים. מדדי הפעילות האחרונים מצביעים על אפשרות להאצה בפעילות, כאשר בחודש האחרון נוספו סימנים להתבססות הגידול בפעילות גם בענף הבנייה. בחודש ינואר עלה המדד המשולב למצב המשק ב-0.9 אחוזים, ועודכן כלפי מעלה לחודש דצמבר מ-0.6 ל-0.7 אחוזים. כמו כן, בחודש ינואר נמשכה ההתרחבות ביצוא וביבוא הסחורות. קיימים אינדיקטורים לקושי גדל בגיוס עובדים מיומנים, ושיעור האבטלה בקרב בעלי השכלה גבוהה קרוב לרמה הנמוכה של אמצע שנות ה-90. השכר למשרת שכיר בסקטור העסקי עלה בחודשים ינואר עד נובמבר 2006 בכ-4%, לעומת התקופה המקבילה בשנה קודמת. עם זאת, עד כה לא ניכרים לחצים אינפלציוניים משוק העבודה עקב הגידול המהיר שנרשם בפריון ושהביא לירידה בעלות העבודה ליחידת תוצר. יש לציין שקצב הירידה בעלות העבודה ליחידת תוצר התמתן.
השקל התחזק בחודש האחרון לעומת הדולר מרמה של כ-4.25 ₪ לדולר סביב מועד החלטת הריבית בחודש שעבר לכ-4.19 ₪ לדולר בימים שקדמו להחלטת ריבית זו. מול האירו התחזק השקל במידה מסוימת, מרמה של 5.49 ₪ לאירו קרוב למועד החלטת הריבית בחודש שעבר לכ-5.47 בימים שקדמו להחלטת ריבית זו. כלומר, התחזקות השקל בחודש האחרון משקפת רובה ככולה את היחלשות הדולר בעולם. בשנה האחרונה, חוסנו של השקל בשוק מטבע החוץ מוסבר בעודף בחשבון השוטף של המשק, אשר הגיע בשנת 2006 לכ-5 אחוזי תוצר, ובזרם ההשקעות המשמעותי של תושבי חוץ למשק הישראלי. בחודש האחרון המשיך שיעורי הריבית הריאליים והנומינליים לרדת, כאשר שעור הריבית הצמודה למדד ל-10 שנים ירד ב-0.2 אחוזים ל-3.2 אחוזים, והתשואה הנומינלית של אגרות חוב לא צמודות לטווח של 10 שנים ירדה ב-0.2 אחוזים לרמה של 5.3 אחוזים. הריבית הריאלית הצפויה לשנה קדימה ירדה בחודש האחרון מרמה של 3.6 אחוזים לרמה של כ-2.9 אחוזים.
בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים, נרשמה ירידה מסוימת בפרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת על ידי מרווח ה-CDS ל-5 שנים, מרמה של 20 נקודות בסיס בחודש שעבר לרמה של 18 נקודות בסיס החודש. פער התשואות בין אגרת חוב השחר ל-10 שנים לבין אג"ח ממשלת ארה"ב לאותה תקופה הצטמצם מרמה של כ-70 נקודות בסיס סביב מועד החלטת הריבית בחודש שעבר לכ-60 נקודות בסיס סביב מועד החלטת ריבית זו.
הצפי בשווקים הפיננסיים הוא שריבית הפד בארה"ב תישאר ברמה של 5.25 אחוזים עד המחצית השנייה של השנה. לאחר הפחתת ריבית בנק ישראל לחודש מרץ תהיה ריבית בנק ישראל נמוכה ב-1.25 נקודות האחוז מריבית הפד. הבנק האירופאי הותיר את הריבית על האירו ללא שינוי בחודש האחרון, אך הצפי בשווקים הוא להעלאת ריבית על ידי הבנק האירופי – ב- 0.25 נקודות האחוז בחודש הקרוב ולהעלאת ריבית נוספת עד סוף השנה.
נתוני ביצוע התקציב לחודש ינואר משקפים הכנסות ממיסים הגבוהות מהצפוי על פי התוואי העונתי, ורמת הוצאות הנמוכה מהתוואי העונתי. ההכנסות ממיסים גבוהות ב-7.1 אחוזים בהשוואה לינואר 2006. הפרטת בז"ן תתרום להמשך הקטנת יחס החוב הציבורי לתוצר בשנת 2007.
הגורמים העיקריים להחלטה:
הורדת הריבית ב-0.25 נקודות האחוז נועדה להגביר את הסיכויים לחזרת האינפלציה לתחום היעד במהלך 2007. צפוי שהאינפלציה, בחישוב של 12 החודשים האחרונים, תחזור לתחום היעד ברביע האחרון של השנה. כמו כן, צפוי שבמהלך השנה הקרובה תפעל הצמיחה המהירה במשק, ועימה תהליך סגירת פער התוצר, להחזרת האינפלציה לתחום היעד.  
השפעתן הכוללת של הפחתות הריבית על האינפלציה אינה מיידית. מאז הפחתת הריבית לחודש נובמבר 2006 מסתכמות הפחתות הריבית של בנק ישראל, שבוצעו מדי חודש, בשיעור מצטבר של 1.50 נקודות האחוז.  
בבנק ישראל מציינים שהחלטת הריבית עקבית עם מדיניות בנק ישראל לחתור לחזרת האינפלציה ליעד באופן הדרגתי, תוך שמירה על היציבות הפיננסית.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.