בנק ישראל ישתמש במקמ ככלי מוניטרי פעיל

28.2.2007
 
בנק ישראל ישתמש במק"מ ככלי מוניטרי פעיל
 
על פי תוכנית הנפקת המק"מ לחודש מארס, תונפק הסדרה החדשה ל-12 חודשים בכמות של 6.1 מיליארדי שקלים, המשקפת הפחתה של כ-3 מיליארדי שקלים ביתרה הכוללת של המק"מ.  
לאחר יותר מעשור של הרחבה הדרגתית של היקפי המק"מ כדי לבסס אותו ככלי מוניטרי, תוך ספיגת עודפי נזילות במשק , יתחיל בנק ישראל להשתמש במק"מ ככלי מוניטרי פעיל, דהיינו כדי להזרים או לספוג נזילות בהתאם לנסיבות.  
בנק ישראל הודיע על תוכנית הנפקת מק"מ לחודש מארס, לפיה הוא ינפיק סכום של 6.1 מיליארדי שקלים לסדרת מק"מ החדשה לשנה. סכום זה נמוך בכ-3 מיליארדי שקלים מהסדרה הנפדית, שהיא גדולה במיוחד, כך שתחול הזרמה לבסיס הכסף בהיקף זה.  
מהמחלקה המוניטרית של בנק ישראל נמסר כי מאז אמצע שנות ה-90 בנק ישראל הגדיל בהדרגה את כמות המק"מ על מנת לספוג כספים שהוזרמו למשק. זאת כתחליף לפקדונות נושאי ריבית של הבנקים, שהיו במשך תקופה ארוכה כלי הספיגה העיקרי. המטרה של החלפת הפקדונות במק"מ היתה לפתח שוק כספים נזיל בישראל באמצעות נייר ערך הנסחר בשוק המשני עם נגישות לכלל ציבור המשקיעים, ולא רק לבנקים המסחריים. יעד בנק ישראל בהרחבת המק"מ היה להגיע להיקף ספיגה שמביא את הבנקים המסחריים למצב של גירעון נזילות בסיסי ובנק ישראל קובע את הריבית במשק באמצעות הלוואות במכרז לבנקים לכיסוי גירעון זה. צורה זו של תפעול הכלים המוניטריים היא המקובלת במדינות המפותחות בעולם. מצב זה הושג בנובמבר 2006, החודש הראשון בו ניהל בנק ישראל את פעילותו המוניטרית השוטפת היומית באמצעות הלוואות בלבד.  
לאחר תקופה ארוכה של פיתוח השוק, המק"מ הוא מבין ניירות הערך הסחירים ביותר בשוק השקלי. על רקע הערכה כי שוק המק"מ הגיע לבשלות מספקת, הוחלט לאחרונה בבנק ישראל להשתמש במק"מ בצורה פעילה יותר לניהול מצבת הנזילות של הבנקים.  
במחלקה המוניטרית מציינים כי משמעות החלטה זו היא שימוש במק"מ להזרמה או לספיגה של כספים בהתאם לצורכי הנזילות השוטפים של מערכת הבנקים, כשמדובר בהתפתחויות הצפויות באופק של חודשים ספורים ולא על בסיס יומי. בחודשים הקרובים צפוי שימוש במק"מ להזרמה – דהיינו צמצום בגובה יתרת הסדרות המונפקות יחסית לאלו הנפדות. זאת על רקע הערכת תוואי תזרימי הכספים בביצוע תקציב המדינה ומימונו, לפיו צפוי עודף ספיגה מסוים בחודשים הקרובים כדי להיערך לפדיונות גדולים במיוחד של איגרות חוב בסוף יוני ובסוף ספטמבר וכן על רקע הרצון להקל על השקת מערכת תשלומים זה"ב, מערכת התשלומים ברוטו בזמן אמת (RTGS).  
בהתאם להתפתחות תזרימי הכספים מתקציב המדינה והמצב בשוק הכספים יקבע הבנק את תוכנית הנפקות המק"מ במחצית השניה של השנה. עד כמה שניתן, ישאף הבנק להנפיק סדרות בגודל אחיד ויתכנו לשם כך הנפקות לטווחים הקצרים משנה.  
במחלקה המוניטרית מציינים עוד כי תוכנית הנפקת המק"מ משתלבת עם תוכניות החשב הכללי במשרד האוצר להנפקת איגרות חוב, לרבות אג"ח לטווח קצר, על רקע התייעצויות משותפות המתקיימות בנושא ניהול חובות המדינה. מטרת דיונים משותפים אלו לתמוך בהמשך פיתוח השווקים הפיננסיים בישראל, ושוק הכספים, בפרט.  
לאור אי-הוודאות הרבה בתזרימי הכספים במשק, היקפי גיוס המק"מ לחודש מסוים יותאמו באופן שוטף למצבת הנזילות של הבנקים ועל כן פרסום תוכנית הגיוס ימשיך להיות כמה ימים לפני תחילת אותו חודש.