בנק ישראל תומך בכניסת הבנקים הגדולים לשוק הייעוץ הפנסיוני לשכירים יחד עם יתר הבנקים

26.3.2007
 
בנק ישראל תומך בכניסת הבנקים הגדולים לשוק הייעוץ הפנסיוני לשכירים יחד עם יתר הבנקים

עיכוב כניסת הבנקים הגדולים לשוק הייעוץ הפנסיוני לשכירים עלול לפגוע בחלק גדול מהציבור
 
ספק אם עכוב כניסת הבנקים הגדולים לשוק הייעוץ הפנסיוני לשכירים תביא לצימצום הריכוזיות
 
מבנק ישראל נמסר, כי לאחר שנבחנה בבנק ההצעה לעכב את כניסתם של שני הבנקים הגדולים לשוק הייעוץ הפנסיוני לשכירים ע"י הצוות המקצועי של הפיקוח על הבנקים, ולאחר שהתקיימו שיחות והתייעצויות עם משרד האוצר, ועם נציגי הבנקים הגדולים והבינוניים, הוחלט לתמוך בכניסת הבנקים הגדולים לשוק הייעוץ הפנסיוני לשכירים יחד עם יתר הבנקים.
בבנק ישראל מסבירים כי מידת הספק הקיימת לגבי מוכנותם של הבנקים הבינוניים לספק ייעוץ פנסיוני לחלק גדול מהציבור השכיר בישראל, בפרק הזמן שהוקצב, גבוהה מאוד. הדבר בולט בעיקר באיזורי הפריפריה, על רקע פיזור הסניפים של הבנקים הבינוניים והמשאבים העומדים לרשותם. על כן, הדבר עלול לעכב את פיתוח שוק הייעוץ הפנסיוני לשכירים ואף מעורר חשש של פגיעה בייעוץ הכולל למספר רב של לקוחות.
יתירה מזו, קיים ספק רב האם עיכוב כניסתם של שני הבנקים הגדולים לשוק הייעוץ הפנסיוני יביא לצימצום הריכוזיות של הבנקים בשוק זה ו/או למעבר לקוחות מהבנקים הגדולים לאחרים ולהגברת התחרות במערכת הבנקאית. זאת, משום שטווח הקצר מסוגלים הבנקים הגדולים לפתח מוצרים תחליפיים שיוצעו ללקוחותיהם ובטווח הארוך, עם כניסתם לשוק הייעוץ הפנסיוני לשכירים, ישמרו את לקוחותיהם.
בבנק ישראל מדגישים, כי הגברת התחרות במערכת הבנקאית הוא נושא חשוב שנמצא במקום גבוה בסדרי העדיפויות של הבנק בכלל ושל הפיקוח על הבנקים בפרט. על כן, עוסק הפיקוח על הבנקים בבחינת הנושא ובגיבוש צעדים שיסייעו בכך מבלי שיידרש לכך מחיר משמעותי, תוך שמירה על טובת הלקוחות ועל יכולתם להמשיך ולקבל את מגוון השירותים הפיננסיים.