ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2007 תוותר ללא שינוי ברמה של 4%

26.3.2007
 
ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2007 תוותר ללא שינוי ברמה של 4%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש אפריל 2007 תוותר ללא שינוי ברמה של 4%. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי הרקע
מדד המחירים לצרכן ירד בחודש פברואר ב-0.3 אחוזים, בהתאם להערכות החזאים. בניכוי גורמי עונתיות, ירד המדד בשיעור של 0.4 אחוזים. בשנים עשר החודשים האחרונים ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.8 אחוזים, כך ששיעור האינפלציה בהסתכלות לשנה אחורה נמוך משמעותית מיעד האינפלציה.
הערכות החזאים המקומיים לגבי האינפלציה לשניים-עשר חודשים קדימה נמצאות סמוך למרכז תחום יעד האינפלציה, 2.3 אחוזים, מעט גבוה מאשר לגבי שנת 2007, 1.8 אחוזים. מרבית החזאים הפרטיים אינם צופים שינוי בריבית בנק ישראל באפריל ובחודשים הקרובים ובממוצע, הם מעריכים כי בעוד שניים-עשר חודשים תהיה ריבית בנק ישראל בין 4 ל-4.5 אחוז. הציפיות הנגזרות משוק ההון מצביעות על אינפלציה של 1.4 בעוד שנה, כאשר, מעקום המק"מ עולה כי ריבית בנק ישראל לא תשתנה במהלך השנה הקרובה.
הנתונים אודות הפעילות הריאלית, על רקע עדכון נתוני החשבונאות הלאומית לרביע האחרון של 2006, ממשיכים להצביע על צמיחה מהירה: התמ"ג צמח ב-5.1 אחוזים, הצריכה הפרטית ב-4.8 אחוז, ההשקעה בנכסים קבועים ב-6.4 אחוז והייצוא (ללא יהלומים) ב-9.3 אחוז. הירידה בשיעור האבטלה ברביע האחרון של 2006, ל-7.7 אחוזים, לעומת 8.8 אחוזים ברביע השני, מבטאת אף היא את ההתרחבות בפעילות. עם זאת, עד כה לא ניכרים לחצים אינפלציוניים משוק העבודה עקב הגידול המהיר שנרשם בפריון ושהביא לירידה בעלות העבודה ליחידת תוצר. על רקע נתונים אלה, עידכן בנק ישראל את תחזיותיו לשנת 2007: התמ"ג צפוי לצמוח ב-5.1 אחוזים ותוצר הסקטור העסקי צפוי לצמוח ב-6.2 אחוז.
בחודש האחרון נותר שער החליפין של השקל ללא שינוי משמעותי מול הדולר ונחלש בכ-1 אחוז מול האירו. בשנה האחרונה, חוסנו של השקל בשוק מטבע החוץ מוסבר הן בעודף בחשבון השוטף של המשק, אשר הגיע בשנת 2006 לכ-5 אחוזי תוצר, והן בזרם ההשקעות המשמעותי של תושבי חוץ למשק הישראלי. בחודש האחרון נותרו שיעורי הריבית הנומינליים לטווח ארוך כמעט ללא שינוי. בבורסה נרשמה תנודתיות גבוהה במחירי המניות, על רקע התנודתיות במדדי המניות בבורסות העיקריות בעולם.
בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים, נשמרת הרמה הנמוכה של פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת על ידי מרווח ה-CDS ל-5 שנים, 18 נקודות בסיס. פער התשואות בין אגרת חוב השחר ל-10 שנים לבין אג"ח ממשלת ארה"ב לאותה תקופה התרחב מרמה של כ-60 נקודות בסיס סביב מועד החלטת הריבית בחודש שעבר לכ-80 נקודות בסיס סביב מועד החלטת ריבית זו.
הצפי בשווקים הפיננסיים הוא שריבית הפד בארה"ב תופחת ב-0.25 נקודות אחוז עד סוף השנה. כעת נמצאת ריבית בנק ישראל ברמה נמוכה ב-1.25 נקודות האחוז מריבית הפד. הבנק האירופאי העלה את הריבית על האירו והצפי בשווקים הוא להעלאת ריבית נוספת של 0.25 נקודות האחוז עד סוף השנה.
נתוני ביצוע התקציב לחודשים ינואר-פברואר מצביעים על הכנסות ממיסים גבוהות משמעותית מהצפוי על פי התוואי העונתי, ורמת הוצאות נמוכה מהתוואי העונתי.
הגורמים העיקריים להחלטה:
ההחלטה לא לשנות את הריבית לחודש אפריל עקבית עם מדיניות בנק ישראל לחתור לחזרת האינפלציה ליעד באופן הדרגתי, תוך שמירה על היציבות הפיננסית.
צפוי שבמהלך השנה הקרובה תפעל הצמיחה המהירה במשק, ועימה המשך תהליך סגירת פער התוצר, להחזרת האינפלציה לתחום היעד. הירידה המשמעותית בשיעור האבטלה שנרשמה ברביע האחרון של 2006 מחזקת את ההערכה שתהליך סגירת פער התוצר מהיר ממה שהיה ניתן לשער קודם לכן.  
הפחתות הריבית המצטברות ע"י בנק ישראל, שבוצעו מדי חודש מאז נובמבר 2006, בשיעור של 1.5 נקודות אחוז, הגבירו את הסיכוי שהאינפלציה תתכנס לתחום היעד במהלך 2007. מדובר בהפחתה גדולה ומתמשכת שהשפעתה על האינפלציה טרם באה לידי מיצוי מלא.  
על רקע הפחתות הריבית שנעשו בחודשים האחרונים ע"י בנק ישראל, והתייצבותה של הציפיות לאינפלציה לשנה קדימה קרוב לאמצע יעד האינפלציה - הגיעה ריבית בנק ישראל במונחים ריאליים לרמה נמוכה – של 2.6 אחוזים – והשפעתה על הצמיחה מרחיבה.  
השווקים הפיננסיים המקומיים ממשיכים להפגין יציבות יחסית, אם כי התנודתיות בשווקים הבינלאומיים, עלתה.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.