העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (02/07) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (01/07) ה"שוק האפור"

17.4.06
 
העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (02/07) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (01/07) ה"שוק האפור"
 
 
 
 
1. הריביות והמרווחים (באחוזים)
פברואר ינואר דצמבר נובמבר הריבית הממוצעת על סך האשראי לציבור:
2007 2007 2006 2006
7.21 7.43 7.76 8.09 סך הכל
6.67 6.9 7.22 7.54 אשראי זמן קצוב
9.88 9.95 10.3 10.71 עו"ש ביתרת חובה וחח"ד
הריבית הממוצעת על פיקדונות הציבור:
3.42 3.55 3.88 4.05 סך הכל
3.81 3.94 4.31 4.43 פיקדונות לזמן קצוב
.94 .99 1.06 1.16 עו"ש ביתרת זכות
3.79 3.88 3.88 4.05 פער הריבית – ההפרש בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות
3 3.15 3.11 3.21 המרווח הפיננסי –בין תשואת הנכסים לעלות ההתחייבויות
7.43 7.99 8.32 עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות*
לסדרת הנתונים
2. יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ₪)
פברואר ינואר דצמבר נובמבר
216.5 216.8 214.3 209.5 יתרת האשראי לציבור
163.4 163.1 162.1 158.1 מזה: ללקוחות עסקיים
303.2 300.4 294.1 287 יתרת פיקדונות הציבור
* על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ("שוק אפור") – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד. נתון זה הינו זמני עד לפרסומו ב"ילקוט הפירסומים".