סיכום פעילות המשק במט"ח בחודש מרץ 2007

17/04/2007
17.4.07
 
סיכום פעילות המשק במט"ח בחודש מרץ 2007
 
 
התנהלות שער החליפין של השקל מול הדולר במהלך חודש מרץ לא הייתה אחידה- עד לפרסום החלטת ריבית בנק ישראל (26 במרץ) נרשם ייסוף קל של השקל מול הדולר בשיעור של-0.2% , ופיחות מול היורו של 0.3%. לאחר מכן החל תהליך מתמשך של ייסוף השקל מול הדולר בשיעור מצטבר (עד 10/4/2007) של-1.9% לעומת ייסוף מול היורו ב- 0.8%.
סיכון שער החליפין, כפי שנמדד על ידי סטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר, ירד במקצת במהלך חודש מרץ- ב-0.2 נקודות האחוז, לרמה של 5.3% .
מהמחלקה לפעילות המשק במט"ח בבנק ישראל נמסר שבחודש מרץ פעלו תושבי חוץ בהיקף מצומצם ותושבי ישראל בהיקף רחב הרבה יותר, בכיוון של רכישת מט"ח נטו.
פעילותם של תושבי חוץ הצטמצמה מאד בתחומים הרגישים פחות לפערי ריביות, קרי השקעות במניות ישראליות ישירות ולמסחר, כאשר במניות הנסחרות בבורסה בת"א היו אף מימושים בהיקפים מצומצמים. בפעילות הרגישה יותר לפערי ריביות עברו תושבי חוץ להשקעות באג"ח ממשלתיות הנסחרות בבורסה בת"א (לרבות רכישה מהנפקה מסוף מרץ) –במסגרת רפורמת עושי השוק, לאחר חודשיים של מימושים.
המגזר העסקי רכש מט"ח הן באמצעות כלים הרגישים יותר לפערי הריביות והן באלה הפחות רגישים. הרכישות בכלים הרגישים התרכזו בצבירה בפיקדונות בבנקים בארץ ובחו"ל (בעיקר בחו"ל) ובפירעונות אשראי (כיוון פעילות המייחד מגזר זה בתקופות של ייסוף ועל רקע פער הריביות השלילי)-שני אלה הסתכמו החודש בסכום מצטבר של 1.35 מיליארדי דולרים. הרכישות בכלים הפחות רגישים לריבית התרכזו בהשקעות בני"ע זרים, ישירות ולמסחר.
המשקיעים המוסדיים הקטינו החודש את קצב השקעותיהם בנכסים זרים לעומת החודשים הקודמים, זאת על רקע ההתפתחויות בשווקים הבינלאומיים בחודש מרץ.
משקי הבית המשיכו בחודש מרץ לפדות, בהיקפים גדולים במעט מחודשים קודמים, מקרנות הנאמנות המקנות חשיפה למט"ח והן מקרנות המשקיעות בשווקים מתעוררים,בעיקר בחלקו הראשון של החודש-בעקבות גל מימושים שפקד שווקים אלה בתקופה זו. מנגד נמשכה הצבירה בקרנות נאמנות שקליות בארץ (מתמחות באג"ח קונצרני), אך בקצב נמוך מבחודשים קודמים.
 
אינדיקטורים עיקריים לפעילות בשוק שקל/ מט"ח1
(+) מכירות מט"ח (-) רכישות מט"ח
מיליוני דולרים
מרץ 12007 01-03 2007 2006 2005 2004  
  תושבי חוץ
358 2,693 22,417 8,962 7,527 סך כל השקעות ישירות ובפורטפוליו (מניות ואג"ח)2
178 1,538 8,263 4,205 5,443 השקעות בני"ע ישראלים למסחר (אג"ח ומניות) (+)
-43 691 141- 2,139 502 מזה: השקעות במניות למסחר בבורסה בת"א (+)
62 84 2,235 512 45 מזה: השקעות באג"ח בבורסה בת"א (+)
60 566 38,309 1,096 3,937 מזה: הנפקת ני"ע ישראליות בחו"ל (אג"ח ומניות) (+)
180 1,155 14,154 4,757 2,084 השקעות ישירות (+)
7- 823- 1,158 2,303- 311 רכישות נכסים שקליים באמצעות מכשירים פיננסים נגזרים (+)
  מגזר עסקי
316- 658- 12,553- 3,261- 4,450- השקעות ישירות בחו"ל (-)
285- 1,459- 7,458- 6,500- 2,560- השקעות באג"ח ומניות למסחר (-)
1069- 2411- 3,999- 3,540- 2,004- הצבירה בפיקדונות במט"ח בבנקים בארץ ובחו"ל (-)
281- 265- 1,810- 3,613- 1,012- נטילות אשראי מבנקים בארץ במט"ח נטו (+)
823 551- 2,572- 2059 1,086- רכישות עתידיות של מט"ח באמצעות מכשירים פיננסים נגזרים (-)
52- 887- 3339- 3159- 622- משקיעים מוסדיים (ללא קרנות נאמנות): השקעות בנכסים בחו"ל (-)
  משקי בית
168 362 788 912- 228- הצבירה (-) בקרנות נאמנות המתמחות במט"ח
27- 356- 1,665- 1,427- 662- צבירה בפיקדונות במט"ח בבנקים בארץ (-)
 
הנתון לחודש זה הוא על בסיס של חודש נזילות, קרי חודש המתחיל ביום ה' האחרון של החודש הקודם ומסתיים ביום ד' האחרון של חודש זה. עקב כך אין לצרף תקופות שונות מתוך נתונים אלה. 1
ללא הנפקת אג"ח של הממשלה בחו"ל 2
בעיקר עסקה טבע 3