מתווה לעבודה המשותפת בין הפיקוח על הבנקים והתאגידים הבנקאיים ליישום המלצות באזל 2.

27.5.07
 
מתווה לעבודה המשותפת בין הפיקוח על הבנקים והתאגידים הבנקאיים ליישום המלצות באזל 2.
 
מבנק ישראל נמסר, כי המפקח על הבנקים מר רוני חזקיהו, הודיע היום לתאגידים הבנקאיים כי במסגרת קידום אימוץ החלטות וועדת באזל 2 יפעל הפיקוח על הבנקים בשני מישורים:
שדרוג מערך ניהול הסיכונים, הבקרות והממשל התאגידי בתאגידים הבנקאיים. (א)
  התאמת אופן הפיקוח על הבנקים למתכונת פיקוח מוכוון-סיכון. (ב)
כמו כן נקבע, כי המועד ליישום המלצות באזל 2 בישראל יהיה סוף שנת 2009.
כזכור, הודיע המפקח על הבנקים, עם כניסתו לתפקיד, על כוונתו לקדם את המלצות באזל 2 במערכת הבנקאית בארץ. מדובר בהנחיות בין-לאומיות הקובעות סטנדרטים חדשים לניהול סיכונים, במטרה לחזק את האיתנות והיציבות של מערכות הבנקאות בעולם. תאריך היעד ליישום המלצות באזל 2 בישראל נקבע לסוף שנת 2009, וכל תאגיד בנקאי נתבקש להיערך לכך.
בחודשים האחרונים פעל המפקח לגיבוש תוכנית פעולה ליישום ההוראה. תוכנית זו תהיה נדבך חשוב בפעילויות התאגידים הבנקאיים והפיקוח בשנים הקרובות.
בהמשך לכך הקים הפיקוח על הבנקים לאחרונה שישה צוותי עבודה לשם גיבוש הדרישות מהתאגידים הבנקאיים בתחומים שונים. צוותים אלה יתחילו את עבודתם מייד, ובהמשך ינהלו סדרת דיונים עם התאגידים הבנקאיים. לנוכח היקף הנושאים ומורכבותם, בכוונת הפיקוח לעקוב אחר ההתקדמות בהיערכות התאגידים הבנקאיים ולסייע להם בכך. במקביל נדרשו התאגידים הבנקאיים למנות אחראי לפרויקט באזל 2 בדרג של חבר הנהלה. הנהלת התאגיד חויבה לדווח לדירקטוריון התאגיד ולפיקוח על הבנקים על התקדמות הפרוייקט. הפיקוח על הבנקים מעודד את התאגידים הבנקאיים להמשיך באיסוף נתונים לשם בניית תשתית מידע, שתשמש בעתיד להפעלת מודלים מתקדמים של ניהול סיכונים; זאת לפי המלצות באזל 2.