ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2007 תרד ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 3.5%

28.5.07
 
ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2007 תרד ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 3.5%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש יוני 2007 תרד ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 3.5%. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: בהתאם לתחזיות המוקדמות, עלה בחודש אפריל מדד המחירים לצרכן ב-0.5%. ב-12 החודשים האחרונים פחת מדד המחירים לצרכן ב-1.3%. שיעור זה נמוך מהגבול התחתון של יעד האינפלציה. מנגד, הרכיב המקומי של המחירים, כפי שמחושב באמצעות מודלים אקונומטריים, עלה בלמעלה מ-2%. הפער בין השינוי במדד המחירים לצרכן לשינוי במחירים המקומיים מוסבר ברובו בייסוף השקל ביחס לדולר.
תחזיות: ממוצע תחזיות האינפלציה של החזאים המקומיים ל-12 החודשים הקרובים הוא 1.2%. במקביל, מרבית החזאים מעריכים כי הריבית לחודש יוני תרד ב-0.25 נקודות אחוז. טווח הערכותיהם לריבית בנק ישראל בסוף 2007 הוא בין 3.25% ל-4%. הצפיות הנגזרות משוק ההון לאינפלציה בשנה הקרובה מצביעות על 0.5%. כמו כן, משוק ההון נגזרות צפיות להפחתת ריבית של 0.3 נקודות אחוז בשנה הקרובה. לפי המודלים האקונומטריים, בהנחה ששער החליפין של הדולר ישאר בסביבתו הנוכחית וריבית בנק ישראל תרד, תיכנס האינפלציה לגבולות היעד במחצית הראשונה של 2008.
הפעילות הריאלית: לפי נתוני הלמ"ס שפורסמו אתמול, ברביע הראשון של השנה נמשכה ההתרחבות בפעילות הכלכלית והתמ"ג צמח ב-6.3% (במונחים שנתיים), שיעור האבטלה פחת ב-0.1 נקודות אחוז, ל-7.7%, ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה ב-0.5 נקודות אחוז ל-56.1%. לאחר כארבע שנים של עליה, נבלמה העליה בפריון העבודה וכתוצאה מכך מסתמנת עליה בעלות העבודה ליחידת תוצר.
פעילות הממשלה: בתקציב הממשלה נרשם עודף שמקורו בעיקר בעליה בתקבולי המיסים. נתוני התקציב עקביים עם גרעון שנתי בין 1 ל-1.5 אחוזי תוצר.
שוק מט"ח: ממועד ההחלטה הקודמת (18/4/07) ועד היום, התחזק השקל מול הדולר ומול הארו ב-0.9% וב-1.9% בהתאמה. התחזקות זו נבעה בעיקר מגורמים מקומיים. נפח המסחר היומי הממוצע במט"ח בחודש מאי עלה לרמה של 1.7 מיליארד דולר לעומת 1.2 מיליארד דולר בחמשת הרביעים הקודמים.
שוק ההון: ממועד החלטת הריבית הקודמת עלו מחירי המניות בכ-5% זאת בהמשך לעליה מהירה של כ-14% מתחילת השנה ועד לאמצע אפריל השנה. במקביל, ירדו תשואות האג"ח הממשלתיות לכל הטווחים בכ-0.2 נקודות אחוז. בחלק מהתקופה היתה התשואה לפדיון באג"ח ל-10 שנים של ממשלת ישראל נמוכה מהתשואה של אג"ח מקבילה של ממשלת ארה"ב. פרמיית הסיכון של ישראל כפי שהיא נמדדת על ידי מרווח ה-CDS ל-5 שנים, עומדת על 0.17%, בדומה לרמתה בחודש הקודם.
תנאי רקע עולמיים: הצמיחה הגלובלית החזקה צפויה להימשך גם בשנה הקרובה אך בקצב מתון יותר, האינפלציה העולמית נותרה מתונה יחסית וצפויה להמשיך לרדת. שוקי ההון צופים כי לקראת סוף השנה תרד הריבית בארה"ב ב-0.25 נקודות אחוז. הבנקים המרכזיים של אירופה ויפן צפויים להמשיך ולהעלות את הריבית.
הגורמים העיקריים להחלטה:
במסגרת מחויבותו של בנק ישראל ליעד האינפלציה שקבעה הממשלה, בין 1% ל-3%, נדרשת הפחתה בריבית על מנת להגדיל את ההסתברות לחזרת האינפלציה ליעד בחודשים הראשונים של 2008.  
למרות העליה במחירים המקומיים הנגזרים מהמודלים האקונומטריים וההתרחבות הכלכלית בשנים האחרונות ועימה סגירת פער התוצר, עדיין לא ניכרים לחצים אינפלציוניים הן בצפיות לאינפלציה והן באינפלציה בפועל.  
שיעור הפחתת הריבית שנקבע – 0.25 נקודות אחוז – נגזר, בין היתר, מהצורך לתרום לשמירה על היציבות הפיננסית. במסגרת זו, ימשיך בנק ישראל לעקוב אחר ההתפתחות בשווקים הפיננסיים ותפקודם.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.  
   
לידיעתכם:
הפרוטוקול של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש מאי יפורסמו ב-11.06.07.
החלטת הריבית לחודש יולי 2007 תתפרסם ב-25.06.07 בשעה 18.30.