ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2007 תישאר ללא שינוי ברמה של 3.5%

25.6.07
 
ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2007 תישאר ללא שינוי ברמה של 3.5%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש יולי 2007 תישאר ללא שינוי ברמה של 3.5%. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש מאי, מעט מעל התחזיות המוקדמות. ב-12 החודשים האחרונים ירד המדד ב-1.3% - שיעור זה נמוך משמעותית מהגבול התחתון של יעד האינפלציה.
תחזיות: החזאים המקומיים צופים בממוצע כי האינפלציה תגיע ל-2.3% ב-12 החודשים הקרובים. במקביל הם צופים בממוצע כי ריבית בנק ישראל בעוד שנה תעמוד על 3.75%. בשוק ההון חלה עליה לעומת החודש הקודם, בצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים והן עומדות כעת על 2.1% - קרוב למרכז תחום היעד. במקביל, צופים בשוק ההון כי באותה תקופה תעלה הריבית ב-0.25 נקודות אחוז.
הפעילות הריאלית: ההתרחבות בפעילות הכלכלית נמשכת והתוצר המקומי הגולמי צפוי לגדול השנה בשיעור של 5.1%. בנוסף, עלה המדד המשולב לחודש מאי ב-0.7%. סגירת פער התוצר בעקבות המשך ההתרחבות הכלכלית עדיין אינה משתקפת בעליה בעלות העבודה ליחידת תוצר. עם זאת, נבלמה הירידה שנרשמה ב-3 השנים האחרונות בעלות העבודה ליחידת תוצר.
המדיניות התקציבית: המשך המגמה של הגידול בהכנסות הממשלה צפוי להביא את הגירעון השנה לשיעור שבין 1 ל-1.5 אחוזי תוצר. אולם, החלטות תקציביות שהתקבלו בתקופה האחרונה בממשלה מגדילות את הסיכוי לעלית תוואי הוצאות הממשלה.
שוק מט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון (27/5) ועד ה-25/6, נחלש השקל מול הדולר ומול האירו ב-5.4% ו-5.7%, בהתאמה. על אף ההיחלשות של שער השקל מול הדולר ממשיכים הכוחות הבסיסיים שתומכים בערך השקל – בעיקר, העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים וההשקעות הזרות למשק.
שוק ההון: מאז הדיון המוניטרי האחרון (27/5) ועד ה-25/6 עלו מדדי המניות בכ-1.5%, בדומה למגמה בעולם. מתחילת חודש יוני עלו התשואות לפדיון על אג"ח לא צמודות ל-10 שנים בכ-0.6 נקודות אחוז, ואג"ח צמודות למדד ל-17 שנה בכ-0.3 נקודות אחוז. הפער בין התשואה על אג"ח לא צמודה ל-10 שנים בישראל ובארה"ב הגיע ל-0.5 נקודות אחוז לעומת פער של 0.06 נקודות אחוז ערב ההחלטה הקודמת. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת על ידי מרווח ה-CDS ל-5 שנים, עומדת על 0.17%, בדומה לרמתה בחודש הקודם.
תנאי הרקע העולמיים: הצמיחה בארה"ב צפויה להיות השנה 2.2% והאינפלציה 2.6%. הציפיות בשווקים הן כי ה-Fed לא ישנה את הריבית בחודש הקרוב. באירופה צפויה צמיחה של 2.7% ואינפלציה של 2%. הבנק האירופי, על פי הערכות השווקים, צפוי לא לשנות את הריבית בחודש הקרוב.
הגורמים העיקריים להחלטה:
בשלב זה, רמת הריבית הנוכחית עקבית עם חזרתה של האינפלציה לתוך היעד לקראת סוף 2007 וזאת, בהנחה ששער החליפין יישאר בסביבת הרמה הנוכחית. בכל מקרה, מדיניות הריבית תפעל, בהתאם לנסיבות, כדי שהאינפלציה תשאר בתחום היעד גם בהמשך.  
על רקע הצמיחה של המשק השנה והצפויה גם בשנה הבאה, ממשיכים המחירים המקומיים, כפי שנאמדים במודלים האקונומטריים, לעלות בקצב גבוה מ-3%. אם כי, בשלב זה לא ניכרים סימנים ללחצים אינפלציוניים על פי מדד המחירים לצרכן.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.