ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2007 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז ותעמוד על רמה של 3.75%

23.7.07
 
ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2007 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז ותעמוד על רמה של 3.75%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש אוגוסט 2007 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז ותעמוד על רמה של 3.75%. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני ב-0.7%, גבוה מהערכות החזאים שהיו בממוצע 0.4%. ב-12 החודשים האחרונים ירד המדד ב-0.7% – שיעור זה עדיין נמוך משמעותית מהגבול התחתון של יעד האינפלציה אולם, מתחילת השנה עלו המחירים ב1.0%, (בקצב שנתי של 2%) – מרכז יעד האינפלציה. לפי המודלים האקונומטריים של בנק ישראל, ב-12 החודשים האחרונים עלו המחירים המקומיים בשיעור הגבוה מהגבול העליון של יעד המחירים. התמסורת המהירה בין השינוי בשער החליפין לאינפלציה בישראל והתנודתיות בשער החליפין, שגברה לאחרונה, מובילים למדדים חודשיים תנודתיים.
תחזיות: אחרי פרסום מדד יוני, עדכנו החזאים המקומיים את תחזיותיהם כלפי מעלה והם צופים בממוצע כי האינפלציה תגיע ל-2.7% בשנת 2007 וב-12 החודשים הקרובים. במקביל, הם צופים בממוצע כי ריבית בנק ישראל תועלה עוד השנה, ובעוד שנה תעמוד על 4.2%. האינפלציה הצפויה משוק ההון, המתקבלת כהפרש בין התשואה לפדיון של אג"ח לא צמודות לתשואה לפדיון של אג"ח צמודות ל-12 חודשים עומדת על 1.9% – במרכז תחום היעד. במקביל צופים בשוק ההון כי הריבית תועלה ב-12 החודשים הקרובים ב-0.4 נקודות אחוז. גם המודלים האקונומטריים של בנק ישראל צופים עמידה ביעד האינפלציה בשנים 2007-2008, תוך העלאת ריבית עד סוף השנה.
הפעילות הריאלית: מסקר החברות לרביע השני עולה כי מגמת הצמיחה במשק נמשכה גם ברביע השני וצפויה להימשך גם ברביע השלישי, זאת בהמשך לצמיחה המהירה שנרשמה ברביע הראשון. המדד המשולב לחודש יוני שעלה ב-0.7%, תוך תיקון כלפי מעלה של המדדים הקודמים, תומך בהערכה זו של המשך ההתרחבות בפעילות הכלכלית.
שוק העבודה והשכר: הגידול בפעילות הריאלית לווה בגידול במספר המועסקים במרבית ענפי המשק ובעליה בשכר העבודה; ברקע נמשכת ההאטה בעליית פריון העבודה. בשנה האחרונה עלה השכר בסקטור הפרטי מהר יותר מאשר בסקטור הציבורי אך המשא ומתן על הסכמי השכר בסקטור הציבורי נמצא בעיצומו.
המדיניות התקציבית: ביצוע התקציב במחצית הראשונה יחד עם ההכנסות הגבוהות ממיסים צפויים להוביל את הגרעון בשנת 2007 לכ-1.5% תוצר. בהחלטות שהתקבלו לאחרונה גלומה עליה בהוצאות הממשלה בשנים הקרובות. ולפיכך, גדל הקושי של הממשלה לעמוד במסגרת התקציב בשנים הבאות.
שוק מט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון (25/6) ועד ה-22/7, התחזק השקל ב-0.6% מול הדולר ונחלש מול האירו ב-1.9% כאשר ברקע התחזקו המטבעות האחרים מול הדולר בשיעורים של למעלה מ-2%. על אף התפתחויות אלו, ממשיכים הכוחות הבסיסיים שתומכים בערך השקל – בעיקר, העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים וההשקעות הזרות למשק.
שוק ההון: מאז הדיון המוניטרי האחרון (25/6) ועד ה-22/7, עלה מדד ת"א 100 ב-3.2%, זאת כאשר הבורסות במרבית השווקים המפותחים רשמו יציבות ובבורסות בשווקים המתפתחים נרשמו עליות שערים של למעלה מ -2%. מאז הדיון המוניטרי האחרון ועד ה-22/7, שמרו התשואות לפדיון על אג"ח לא צמודות וצמודות ל-10 שנים על יציבות ונותרו ברמה של 5.5% וברמה של 3.1% בהתאמה. הפער בין התשואה על אג"ח לא צמודה ל-10 שנים בישראל ובארה"ב הגיע ל-0.6 נקודות אחוז לעומת פער של 0.5 נקודות אחוז ערב ההחלטה הקודמת. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת על ידי מרווח ה-CDS ל-5 שנים, עומדת על 0.17%, בדומה לרמתה בחודשים הקודמים.
תנאי הרקע העולמיים: הפעילות הכלכלית העולמית נותרה חזקה. האינפלציה העולמית נותרה מתונה יחסית. עם זאת, עליה במחירי הנפט ובמחירי מוצרי המזון הבסיסיים יחד עם הצטמצמות פער התוצר במדינות המפותחות מעלות את החשש מפני עליה בקצב האינפלציה. על רקע זה גדל הסיכוי שבנקים מרכזיים במדינות רבות בעולם ימשיכו במגמת העלאות הריבית.
הגורמים העיקריים להחלטה:
הצמיחה המהירה הנמשכת והצפויה להימשך ועימה הצמצום המתמשך של פער התוצר נותנים את אותותיהם על מגמת העליה באינפלציה.  
לאחר פרסום המדד של יוני שעלה ב-0.7%, עלו הצפיות לאינפלציה משוק הון, מהחזאים ומהמודלים האקונומטריים של בנק ישראל. הצפיות הן שבשנת 2007 האינפלציה תהיה בסביבות אמצע היעד, וכן ב-12 החודשים הבאים שיעור האינפלציה יהיה מעל מרכז היעד. צפיות אלה לאינפלציה הן תוך צפי להעלאת ריבית עד סוף שנת 2007.  
לאחרונה, גוברות הצפיות לעליה בקצב האינפלציה העולמית – במיוחד במחירי הנפט ומוצרי המזון הבסיסיים – שתשפיע על המחירים של המוצרים המיובאים לישראל.  
בנוסף, על רקע זה במדינות רבות בעולם נמשך תהליך העלאות הריבית. פער הריביות החיובי בין מדינות העולם לבין ישראל משפיע על תנועות ההון לטווח הקצר ועל שוק המט"ח.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.