החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ

1.8.07
 
החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ
 
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון החליטה ביום 31.7.07, להטיל עיצום כספי בסך 425,000 ש"ח על בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן – "הבנק"), בגין הפרת הוראות מכח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – "החוק") שביצע. הבנק רשאי לערער על החלטת הוועדה בעניינו לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
ההפרות והליקויים העיקריים שהתגלו בבנק נגעו בקשר להפרות בגין הליכי זיהוי ואימות בעת פתיחת חשבון וביצוע פעולות, לרבות, קבלת הצהרות על נהנים ובעלי שליטה, ושמירה על מסמכי הזיהוי. כמו כן, נמצאו הפרות בקשר לדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. יחד עם זאת, הוועדה מצאה לנכון להתחשב בכך שמרבית ההפרות הינן ראשונות, אינן נמשכות ואינן חמורות ושהיקפן אינו גבוה ביחס לגודל הבנק ומורכבות פעילותו וכן שהבנק פעל לתיקון מהיר של הליקויים שנתגלו במהלך הביקורות.
ראוי להדגיש, כי לצורך עמידה בהוראות החקיקה בנושא ולנוכח החשיפות ההולכות וגדלות בגין ניצולם הבנקים בהלבנת הון ומימון טרור, הבנקים נדרשים לשפר את מערך ניהול סיכון הלבנת הון ומימון טרור ולנקוט בפעולות של זיהוי והערכה של מוקדי סיכון פוטנציאלים להלבנת הון ומימון טרור, הן לגבי לקוחות והן לגבי פעילויות. כמו כן, על הבנקים לנקוט בפעולות מוגברות להכרת לקוחות בסיכון וניטור אחר פעילותם, וזאת על מנת להפחית או לצמצם את הסיכון הגלום.
ועדת עיצומים לתאגידים בנקאיים הינה ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ-2 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, ובהשתתפות ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד יהודה שפר.