סיכום פעילות המשק במטח בחודש אוגוסט 2007

10.09.07
 
סיכום פעילות המשק במט"ח בחודש אוגוסט 2007
 
 
במהלך חודש אוגוסט התחזק השקל במידה ניכרת הן כנגד הדולר והן כנגד היורו, בשיעורים של 4.2% ו-4.6% בהתאמה.
סיכון שער החליפין, כפי שנמדד על ידי סטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר, שב לעלות לאחר הפוגה בחודש יולי, והוא עלה בנקודת אחוז אחת לרמה של 9%. עם זאת, עלייה זו נמוכה בהשוואה לסיכון שער החליפין בשווקים המתעוררים, אשר עלה בשבועות האחרונים ביותר משתי נקודות אחוז לרמה של 9.7%, הגבוהה מהרמה של השקל/דולר. המבנה העתי של סטיית התקן הגלומה נותר בשיפוע שלילי תלול – 9.5% בטווחים הקצרים של עד חודש ימים לעומת 7.3% בטווחים של מעל לחצי שנה, מה שמשקף ציפיות של השחקנים בשוק לאי-וודאות גבוהה בטווח הקצר.
מהמחלקה לפעילות המשק במט"ח בבנק ישראל נמסר, כי במהלך חודש אוגוסט נבלמה מגמת הצבירה של פוזיציות קצרות טווח נגד השקל ע"י תושבי חוץ וזאת בהשוואה להיקפים המשמעותיים של עסקות עתידיות שנרשמו בחודשיים הקודמים.
בבורסה לני"ע בתל אביב הסתיימה פעילותם של תושבי חוץ במימושים בהיקפים מתונים, הן של מניות והן של אג"ח. מימושי המניות לא היו אחידים על פני החודש. בתחילתו עוד נמשכו ההשקעות, בהמשך למגמה של החודשים האחרונים, אך בהמשך החודש, במקביל להתמשכות הטלטלה בשוקי ההון בעולם, ההשקעות הלכו והתמעטו ובמחצית השנייה של החודש, נרשמו כאמור מימושים בהיקפים מתונים.
תופעה הפוכה נרשמה בשוק האג"ח הממשלתיות: בתחילת החודש נמשכו המימושים, אך לקראת הסוף נרשמו השקעות של תושבי חוץ באג"ח ממשלתיות.
באוגוסט נמשך זרם ההשקעות הישירות במשק בקצב חודשי הדומה לזה של החודשים הקודמים – כחצי מיליארד דולר.
המגזר העסקי רכש בחודש אוגוסט מט"ח נטו, בעיקר לשם השקעות ישירות בחו"ל.
המשקיעים המוסדיים, מימשו החודש בהיקפים מצומצמים את השקעותיהם בני"ע זרים, ככל הנראה על רקע האירועים בשוקי ההון בעולם. במקביל, נראתה צבירה של מט"ח בפיקדונות בבנקים בארץ.
גם משקי הבית מימשו החודש אחזקות בני"ע זרים באמצעות משיכות מקרנות נאמנות המשקיעות במניות בחו"ל, אך במקביל המשיכו לצבור מט"ח בפיקדונות בבנקים בארץ. זאת, על פי נתונים ארעיים.
 
אינדיקטורים עיקריים לפעילות בשוק שקל/ מט"ח1
(+) מכירות מט"ח (-) רכישות מט"ח
מיליוני דולרים
אוגוסט 12007 01-08 2007 2006 2005  
  תושבי חוץ
9 7,012 22,534 8,602 סך כל השקעות ישירות ובפורטפוליו (מניות ואג"ח)2
531- 1,129 8,233 3,810 השקעות בני"ע ישראלים למסחר (אג"ח ומניות) (+)
104- 314 119- 2,140 מזה: השקעות במניות למסחר בבורסה בת"א (+)
202- 124- 2,235 511 מזה: השקעות באג"ח בבורסה בת"א (+)
413- 150 38,290 701 מזה: הנפקת ני"ע ישראליות בחו"ל (אג"ח ומניות) (+)
540 5,883 14,301 4,792 השקעות ישירות (+)
88 5561- 1,155 -2,303 רכישות נכסים שקליים באמצעות מכשירים פיננסים נגזרים (+)
  מגזר עסקי
437- -4583 14250- -2868 השקעות ישירות בחו"ל (-)
379 -4601 7623- 6,500- השקעות באג"ח ומניות למסחר (-)
423- -2582 3,380- 3,394- הצבירה בפיקדונות במט"ח בבנקים בארץ ובחו"ל (-)
246- -59 1,722- 3,613- נטילות אשראי מבנקים בארץ במט"ח נטו (+)
267 3200 2,586- 2059 רכישות עתידיות של מט"ח באמצעות מכשירים פיננסים נגזרים (-)
4120 -3074 -3339 -3067 משקיעים מוסדיים (ללא קרנות נאמנות): השקעות בנכסים בחו"ל (-)
  477
351 694 788 912- הצבירה (-) בקרנות נאמנות המתמחות במט"ח
241- -1233 -1,669 -1,427 צבירה בפיקדונות במט"ח בבנקים בארץ (-)
 
הנתון לחודש זה הוא על בסיס של חודש נזילות, קרי חודש המתחיל ביום ה' האחרון של החודש הקודם ומסתיים ביום ד' האחרון של חודש זה. עקב כך אין לצרף תקופות שונות מתוך נתונים אלה. 1
ללא הנפקת אג"ח של הממשלה בחו"ל 2
בעיקר עסקה טבע 3
נתון ארעי 4