ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2007 תישאר ללא שינוי ותעמוד על 4%

24.9.07
 
ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2007 תישאר ללא שינוי ותעמוד על 4%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש ספטמבר 2007 תישאר ללא שינוי ותעמוד על רמה של 4%. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט ב-0.7%, בהתאם לתחזיות המוקדמות. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-1% ומתחילת השנה ב-2.8%. ברביע השלישי השנה נמשכה העלייה במחירים המקומיים – הנגזרים מהמודלים האקונומטריים של בנק ישראל - ובמקביל, עלו מחירי הייבוא בהשפעת הפיחות בשקל מול הדולר שהחל באמצע הרביע השני.
התחזיות לאינפלציה: החזאים המקומיים צופים, בממוצע, כי בשנת 2007 תגיע האינפלציה ל-2.6% וב-12 החודשים הקרובים – ל-1.6%. במקביל, הם צופים, בממוצע, כי ריבית בנק ישראל תעמוד בעוד שנה על 4.5%. עפ"י שיעורי התשואות בשוק ההון, נגזרות ציפיות לכך שהאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים תהיה 1.2% ובמקביל, משוק ההון נגזרות ציפיות לכך שהריבית תועלה ב-0.5 נקודות אחוז ב-12 החודשים הקרובים. לפי המודלים האקונומטריים של בנק ישראל, האינפלציה ב-12 החודשים הבאים תהיה קרוב לאמצע היעד, וזאת בהנחה שריבית בנק ישראל תהיה 4% ושער החליפין יעמוד על רמתו הנוכחית
הפעילות הריאלית: צמיחת המשק נמשכת בקצב מהיר: עפ"י אומדני החשבונאות הלאומית של הלמ"ס, צפוי התוצר לצמוח בשנת 2007 ב-5.1%. המדד המשולב לחודש אוגוסט עלה ב-0.7% ובכך מצביע על המשך הצמיחה.
שוק העבודה והשכר: ברביע השני של השנה עלה שיעור התעסוקה, לעומת הרביע הקודם, ב-0.5 נקודות אחוז, ל-52.3% ושיעור האבטלה ירד ל-7.6%, ולפי אומדני הלמ"ס, הוא צפוי להגיע ל-7.4% בסוף 2007. השכר הריאלי למשרת שכיר עלה ברביע השני של השנה ב-4.4%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקביל, כתוצאה מההתייצבות בפריון העבודה והעלייה בעלות העבודה ברביע השני, עלות העבודה ליחידת תוצר עלתה ברביע השני ב-3% ביחס לרביע הראשון השנה.
המדיניות התקציבית: מתחילת השנה עומד העודף המצטבר בתקציב הממשלה על 7.6 מיליארד ש"ח. ביצוע התקציב עד כה עקבי עם גרעון של פחות מ-1% תוצר בשנת 2007.
שוק מט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון (26/8) ועד ה-23/9, התחזק השקל מול הדולר ומול האירו ב-2.3% וב-0.2%, בהתאמה. הכוחות הבסיסיים התומכים בהתחזקות השקל – בעיקר, העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים וההשקעות הזרות במשק - נמשכים. לצד אלה, שער החליפין הריאלי של השקל לעומת סל מטבעות, משוקלל עפ"י שותפות הסחר הבינלאומי של ישראל, נמצא סביב רמתו בתחילת השנה.
שוק ההון: מאז הדיון המוניטרי האחרון (26/8) ועד ה-23/9, עלה מדד המניות המובילות בבורסה של תל-אביב ב-2.3%. במקביל, פחתו התשואות על אג"ח מסוג "שחר" ל-10 שנים ב-0.28 נקודות אחוז. המרווח בין תשואת אג"ח מסוג "שחר" לאג"ח של ממשלת ארה"ב – ל-10 שנים – הצטמצם ל-1 נקודות אחוז לעומת 1.45 נקודות אחוז בחודש הקודם אך נותר ברמה גבוהה משמעותית מזו ששררה באפריל-מאי השנה. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת ע"י מרווח ה-CDS ל-5 שנים, פחתה מ-0.33% ביום הדיון המוניטרי הקודם ל-0.27%.
תנאי הרקע העולמיים: המשבר בשווקים הפיננסיים נמשך במהלך החודש האחרון והתפשט משוק המשכנתאות ה-subprime בארה"ב לשווקים פיננסיים אחרים בארה"ב ובאירופה. במקביל, עלתה אי-הודאות לגבי הצמיחה העולמית וגברו הציפיות להאטה בצמיחה בארה"ב ובאירופה. העלייה במחירי המזון והנפט מצביעים על סיכונים בתחום האינפלציה בעולם. כתוצאה מההתפתחויות בשווקים הפיננסיים והשלכותיהן, הפחית הבנק המרכזי של ארה"ב את הריבית ב-0.5 נקודת האחוז והבנק המרכזי של אירופה הותיר את הריבית ללא שינוי. בתי ההשקעות צופים כי הצמיחה העולמית הגבוהה יחד עם מדיניות בנקים מרכזיים בעולם, צפויות לסייע להתגבר על המשבר.
הגורמים העיקריים להחלטה:
השארת הריבית ברמתה הנוכחית בחודש זה עקבית עם עמידה ביעד יציבות המחירים ב-12 החודשים הבאים. זאת, על-פי ההערכות שנגזרות משוק ההון, מהחזאים הפרטיים ומהמודלים האקונומטריים של בנק ישראל.  
נראה כי ההשפעה של היחלשות הדולר מול השקל על המחירים מקזזת לעת עתה את הלחצים האינפלציוניים המתבטאים, בין היתר, בעליות במחירים המקומיים ובמוצרים אחרים – כגון, מחירי החשמל, הנפט, המזון ועוד - ותומכת בהערכה כי שיעור האינפלציה צפוי להימצא בגבולות יעד יציבות המחירים. זאת, על רקע היחלשות הדולר בעולם, העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, המשך ההשקעות הזרות במשק ומצמצום פער הריביות בין השקל לדולר, לאחר הפחתת הריבית בארה"ב ב-0.5 נקודות אחוז.  
אם יתממשו הציפיות להאטה מסוימת בצמיחה בארה"ב ברביע האחרון של 2007 ובמחצית הראשונה של 2008, עשויה להיות לכך השפעה ממתנת על הביקושים והמחירים במשק הישראלי שתתרום לשמירת האינפלציה בתוך היעד.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.