השלמת השלב הראשון בהערכות ליישום חוק הפיקוח על העמלות הבנקאיות

14.11.2007
 
השלמת השלב הראשון בהערכות ליישום חוק הפיקוח על העמלות הבנקאיות
 
המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, הפיץ היום לתאגידים הבנקאיים טיוטה מסכמת של תעריפון העמלות המלא שגיבש במסגרת הרפורמה המתוכננת בעמלות הבנקים. טיוטה זו מהווה סיכום של עבודה אינטנסיבית שנעשתה בפיקוח על הבנקים מאז חקיקת החוק לפיקוח על עמלות הבנקים ופרסומו ב- 5.7.07. החוק מיישם את המלצותיה של וועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים שהתנהלה בראשות יו"ר הוועדה דאז, חה"כ משה כחלון. במסגרת החוק, הוענקה לבנק ישראל ולפיקוח על הבנקים הסמכות לקבוע רשימה אחידה ושקופה של שירותים בנקאיים שעבורם רשאים התאגידים הבנקאיים לגבות עמלות, ובתוך כך לצמצם באופן ניכר את מספר העמלות. זאת, במטרה לעודד את התחרות במערכת הבנקאית באמצעות הגברת השקיפות של מחירי השירותים הבנקאיים ויכולת ההשוואה של הלקוחות.
התעריפון החדש נערך בעקבות בחינה פרטנית ומדוקדקת של כל מגוון השירותים הבנקאיים הנפוצים ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים (לא כולל שירותים מיוחדים, כמו סחר חוץ, חוזים עתידיים, יהלומים), והשוואה לגבי המצב השורר בחו"ל בתחום זה. ביצירת התעריפון יושם ניסיון רב שנים של הפיקוח על הבנקים בטיפול בעמלות הבנקאיות, ובטיפול באלפי פניות ציבור בנושא זה, וכן פניות של ארגוני צרכנים.
במסגרת התעריפון החדש הושג צמצום של כשני שלישים ממספר העמלות השכיחות, ומספר העמלות הנגבות עבור שירותים בנקאיים מסתכם בטיוטת התעריפון ב-68 עמלות לעומת כ- 198 עמלות כיום (לוח א').
מספר העמלות צומצם הן באמצעות ביטול חלק מהעמלות, והן באמצעות איחוד עמלות הנגבות עבור שירותים הדומים במהותם ובעלותם.
בין העמלות העיקריות שבוטלו ניתן לציין: עמלת עריכת מסמכים בעת הסדרת מסגרת אשראי, עמלת תשלום ריבית ודיבידנד, עמלת הגבלת אחריות, עמלת רישום פעולה בחשבון עסקי (לעסק קטן) ובחשבון מט"ח, ועוד.
בין הדוגמאות הבולטות לשירותים שאוחדו ניתן למנות את כל הפעולות השוטפות בחשבון עו"ש (כ- 15 פעולות) שעבור כל אחת מהן נגבתה עד כה עמלה שונה. בתעריפון החדש יהיו שתי עמלות בלבד – עמלה בגין פעולות בחשבון העו"ש באופן ישיר (דרך האינטרנט, הטלפון או המכשירים האוטומטיים) ופעולות בחשבון העו"ש באמצעות פקיד. זאת, ללא הבחנה בין סוגי הפעולות (לוח ב'). כפועל יוצא מכך, ההשוואה המרכזית שיבצע לקוח לגבי הבנק שבו זול יותר לנהל חשבון עו"ש, תהיה לגבי שתי עמלות עיקריות בלבד.
שינוי משמעותי נוסף נעשה בעמלות הקשורות בעסקאות אשראי. כך למשל, עבור מסגרת האשראי נגבו עד כה מהלקוח, בנוסף לריבית עבור ההלוואה, גם עמלת עריכת מסמכים שגובהה נקבע בהתאם לסכום המסגרת, וגם עמלת הקצאת אשראי בסך של כ-4 ₪ לחודש. בתעריפון החדש לקוח פרטי שלא ניצל את מסגרת האשראי ישלם רק עבור הקצאת האשראי, ואילו לקוח שניצל את מסגרת האשראי (במלואה או בחלקה) ישלם ריבית בלבד.
בפיקוח על הבנקים מעריכים כי יישום תעריפון העמלות יהווה ראשיתו של תהליך אשר יוביל להוזלת מחירי השירותים הבנקאיים ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים, וזאת כתוצאה מהגברת התחרות בזכות התעריפון החדש.
 
ניתן למצוא את טיוטת התעריפון באתר האינטרנט של בנק ישראל בכתובת - לחץ כאן
 
לוח א' – מספר העמלות בתעריפון כיום ולאחר יישום התעריפון על פי החוק

 
לוח ב' – דוגמא לאיחוד עמלות – פעולות שוטפות בחשבון עו"ש