הסרת תנאים מקפחים בערבות שמוציא בנק מזרחי-טפחות לרוכשי דירות בעקבות פסק דין בבקשה שהגיש המפקח על הבנקים לבית הדין לחוזים אחידים

25.11.2007
 
הסרת תנאים מקפחים בערבות שמוציא בנק מזרחי-טפחות לרוכשי דירות בעקבות פסק דין בבקשה שהגיש המפקח על הבנקים לבית הדין לחוזים אחידים
 
שורה של תנאים מקפחים בערבויות של בנק מזרחי-טפחות, המבטיחות את זכויות רוכשי הדירות, יוסרו במסגרת ההסכמות שהושגו בין המפקח על הבנקים לבין הבנק וקיבלו תוקף של פסק דין בבית הדין לחוזים אחידים. בנק מזרחי-טפחות הסכים לדרישות המהותיות של המפקח על הבנקים בבקשה שהוגשה על ידו לבית הדין לחוזים אחידים להסרת תנאים מקפחים בערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות).
הבנק מחויב ליישם את ההסכמות גם על הערבויות הקיימות. במקביל יפעל הבנק לשינוי נוסח הערבויות החדשות תוך 60 יום ממועד מתן פסק הדין. בעקבות פסק הדין ובעקבות הפקת הלקחים מטיפול בנושאים הקשורים לקריסת חפציבה, שוקל המפקח על הבנקים להסדיר את הנושא בהוראות שיוצאו לבנקים.
התנאי המהותי ביותר שיימחק מכתבי הערבות של הבנק בעקבות פסק הדין הוא התנאי המתלה את תוקף הערבות הבנקאית בהפקדת כספים לחשבון הפרויקט. עובדה זו תומכת בעמדת המפקח על הבנקים בפרשת חפציבה, המכירה בתוקפן של הערבויות שקיבלו רוכשי הדירות, בלי לבחון אם התקיים התנאי האמור, בשל היותו תנאי מקפח.
תנאי נוסף בהתאם לפסק דין יאפשר לרוכש לממש את הערבות במקרים בהם ברור שהדירה לא תיבנה, אף אם טרם הגיע המועד החוזי למסירת הדירה לרוכש. על פי נוסח הערבות טרם שינויו, היה הבנק רשאי לסרב למימוש הערבות, במקרים שלא ניתן, למשל, לקבלן היתר בניה, או שמסיבה אחרת ברור לכל שהקבלן, או מי שיחליף אותו, אינו יכול לבנות את הדירה כלל.
דוגמאות אחרות לשינויים שיחולו בנוסח הערבות בעקבות פסק דין הן: תשלום סכום הערבות לידי הרוכש בהתאם לתנאי הערבות, יעשה תוך 30 ימים לכל היותר מיום קבלת דרישתו של הרוכש לתשלום הערבות (ולא תוך 90 ימים כפי שהופיע בנוסח הערבות נשוא הבקשה); יימחק התנאי למימוש הערבות, לפיו הרוכש נדרש לפנות לקבלן בדרישה לקיום התחייבותו; תימחק הדרישה למתן תצהיר של הרוכש בדבר פניה בכתב אל הקבלן בדרישה לקיום התחייבותו של הקבלן על פי ההסכם.
פסק דין זה מצטרף לפסקי הדין האחרים שניתנו בבקשות שהוגשו על ידי הפיקוח על הבנקים להסרת תנאים מקפחים בחוזים האחידים העיקריים המשמשים במערכת הבנקאית, במסגרת הפעולות שבהן נוקט הפיקוח על הבנקים להגנה על זכויות צרכן השירותים הבנקאיים.
 
לעיון בהסכמות ובפסק הדין - לחץ כאן