ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2007 תישאר ללא שינוי ותעמוד על 4%

26.11.2007
 
ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2007 תישאר ללא שינוי ותעמוד על 4%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש דצמבר 2007 תישאר ללא שינוי ותעמוד על רמה של 4%. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר ב-0.1%, מעט מעל ההערכות המוקדמות. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-2.2% ומתחילת השנה ב-2.4%.
התחזיות לאינפלציה: החזאים המקומיים צופים, בממוצע, כי בשנת 2007 תגיע האינפלציה ל-2.5% וב-12 החודשים הקרובים – ל-2.2%. כמו כן, צופים החזאים כי ריבית בנק ישראל תעלה בחצי נקודת אחוז בממוצע עד סוף 2008. הציפיות משוק ההון, הן שהאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים תהיה 1.2%, כמו בחודש הקודם. במקביל, נגזרות צפיות לאי שינוי בריבית בנק ישראל בחודשים הקרובים. מהמודלים של בנק ישראל, עולה כי ברמת הריבית הנוכחית, בחודש זה, צפויה האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים להימצא בתוך יעד יציבות המחירים.
הפעילות הריאלית: נתוני החשבונאות הלאומית לרביע השלישי של השנה מצביעים על המשך מגמת הצמיחה: התמ"ג והתוצר העסקי צמחו בשיעורים של 6.1% ו-6.6%, בהתאמה. התחזיות של בנק ישראל, כפי שפורסמו החודש1, הן שהתמ"ג יצמח ב-2008 ב-4.4 אחוזים. עם זאת, במקרה של האטה משמעותית בסחר העולמי ב-2008, אירוע שהסבירות להתממשותו עלתה בשבועות האחרונים, צפויה הצמיחה בתוצר ב-2008 להסתכם ב-3.6 אחוזים בלבד.
שוק העבודה והשכר: נתון המגמה לשיעור האבטלה בחודש אוגוסט, שפורסם לאחרונה, נותר יציב בשיעור 7.8%. מנגד, נמשכה בספטמבר מגמת הירידה במספר דורשי העבודה, אשר נתמכה בהמשך מגמת העליה במספר משרות השכיר. כך, מספר משרות שכיר היה בחודשים יוני-אוגוסט גבוה ב-4.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. השכר הנומינלי במשק עלה בחודשים יוני-אוגוסט ב-2.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. במקביל, בסקטור הציבורי עלה השכר ב-3.4%. עליות השכר מאפיינות את מרבית הענפים בסקטור העסקי.
המדיניות התקציבית: מתחילת השנה הגיע העודף הכולל בתקציב הממשלה ל-8.7 מיליארדי ש"ח ונראה כי הממשלה תסיים את השנה באיזון תקציבי. דווקא עתה, כאשר ההתפתחויות בכלכלה הגלובאלית ועמן השפעותיהן על הכלכלה הישראלית, לא ברורות, על רקע משבר האשראי, חשוב לשמור בקפדנות על המסגרת התקציבית שנקבעה - שהיה לה חלק חשוב בצמיחת המשק בשנים האחרונות. זאת, על מנת להגביר את הסיכויים לשמירת מגמת הצמיחה ב-2008 ואילך. על כן, חשוב שהצעת התקציב ל-2008, שאושרה בממשלה ועברה בקריאה ראשונה בכנסת, תאושר בהתאם ליעדים התקציביים שנקבעו.
שוק מט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון (28/10) ועד ה-25/11, נחלש הדולר מול השקל ב-3.4% והשקל שמר על יציבות מול האירו. היחלשות הדולר מול השקל היא חלק ממגמת החלשות הדולר מול רוב המטבעות בעולם. התחזיות של בנק ישראל לשנת 2008 לגבי החשבון השוטף וייבוא ההון הן לירידה בלחץ הבסיסי להתחזקות השקל מול הדולר זאת, בניגוד למגמה שהייתה בשנים האחרונות.
שוק ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון (28/10) ועד ה-25/11, שמרו המדדים המובילים בבורסה לני"ע בת"א על יציבות, בניגוד למדדים המובילים בעולם שרשמו בתקופה זו ירידות שערים שבין 5% ל-10%. במקביל, שמרו התשואות על האג"ח הלא צמודות של ממשלת ישראל ל-10 שנים על יציבות סביב רמה של 5.5%, בדומה לרמתן בחודש הקודם. לעומת זאת, המשיכו לרדת גם החודש התשואות על האג"ח של ממשלת ארה"ב ולפיכך, פער התשואות ביניהן התרחב ל-1.63 נקודות אחוז, לעומת 1.3 נקודות אחוז בחודש הקודם. לאחר כ-3 שנים בהן סך האשראי לסקטור העסקי גדל בשיעורים דומים לשיעורי הצמיחה בתוצר העסקי הנומינלי, ניכרת השנה האצה בקצב גידול האשראי. רוב הגידול בא ממקורות חוץ בנקאיים. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת ע"י מרווח ה-CDS ל-5 שנים, עלתה מרמה של 0.22% ל-0.37%. זאת, במקביל לעליות בפרמיות הסיכון בשווקים הפיננסיים בעולם.
המשק העולמי: המשבר בשווקים הפיננסיים שהחל בחודש יולי החמיר במהלך החודש האחרון - וירידות המחירים בשווקים הפיננסיים התחדשו ביתר שאת. זאת, לאחר שהתפרסמה סדרה של הודעות בנוגע לירידה ברווחיות של מוסדות פיננסיים ברביע השלישי וגם תחזיות פסימיות לגבי הרווחיות הצפויה ברביע האחרון של השנה. ההערכה הרווחת היא שמשבר האשראי יוביל לצמצום היקף האשראי, בעיקר בארה"ב, ובכך גדל הסיכון ביחס לפעילות הכלכלית והצמיחה בארה"ב ובעולם. תחזיות ה-Fed שפורסמו בשבוע שעבר הן להאטה משמעותית בכלכלת ארה"ב. רוב ההערכות הן כי, לעת עתה, הפגיעה בצמיחה העולמית תהיה מועטה.. בתקופה האחרונה גברו סיכוני האינפלציה בעולם בעיקר בגלל העליות במחירי הנפט והמזון, אך על רקע משבר האשראי צפוי כי ה-Fed יפחית את הריבית ובנקים מרכזיים אחרים לא יעלו ריבית.
הגורמים העיקריים להחלטה:
כפי שעולה מהצפיות משוק ההון, תחזיות החזאים הפרטיים ותוצאות המודלים של בנק ישראל, נראה כי רמת הריבית הנוכחית, בחודש זה, עקבית עם עמידה ביעד יציבות המחירים ב-12 החודשים הבאים.  
מבחינת הגורמים המשפיעים על התפתחות האינפלציה - המשך הצמיחה במשק טומנת בחובה לחצים על המחירים המתבטאים בעלייה במחירים המקומיים. בנוסף, מחירי האנרגיה והמזון בעולם עולים. מנגד, ההשפעות של היחלשות הדולר בעולם על התפתחות של מחירים מסוימים במשק הישראלי ממתנות.  
מעבר לכך, ההשלכות של המשבר בשווקים הפיננסיים על ההתפתחות של הכלכלה העולמית ב-2008 עשויות לפעול להתמתנות בקצב האינפלציה בישראל.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.
   
   
בכתובת: http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/071112/071112s.htm 1