ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2008 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז ותעמוד על 4.25%

24.12.2007
 
ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2008 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז ותעמוד על 4.25%
 
מבנק ישראל נמסר כי הריבית לחודש ינואר 2008 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז ותעמוד על רמה של 4.25%. זאת, כחלק מהמדיניות לשמור על יציבות המחירים, בהתאם ליעד האינפלציה של 1% עד 3% לשנה.
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן בחודש נובמבר עלה ב-0.4% - מעל לתחזיות שנעו בין ירידה של 0.3% לעליה של 0.1%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-2.8%.
התחזיות לאינפלציה: החזאים המקומיים צופים, בממוצע, כי בשנת 2007 תגיע האינפלציה ל-3.2% וב-12 החודשים הקרובים – ל-2.7%. כמו כן, צופים החזאים כי ריבית בנק ישראל תעלה ב-0.75 נקודות אחוז בממוצע עד סוף 2008. הציפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים כפי שנמדדות בשוק ההון, עלו מרמה של 1.2% בחודשיים שקדמו להחלטת הריבית הקודמת (26/11/07) לרמה של 1.9% לאחר פרסום מדד נובמבר. במקביל, משוק ההון נגזרות צפיות לעליה מתונה בריבית בנק ישראל ברביע הקרוב. בהנחה ששער החליפין ישאר ברמתו הנוכחית, לפי המודל של מחלקת המחקר, נדרשת העלאת ריבית כדי שהאינפלציה תימצא בתוך היעד ב-12 החודשים הבאים. לפי המודל של המחלקה המוניטרית, לא נדרשת העלאת ריבית כדי שהאינפלציה ב-12 החודשים הבאים תהיה בתוך היעד.
הפעילות הריאלית: המדד המשולב לחודש נובמבר עלה ב-0.6% - דבר המצביע על המשך ההתרחבות בפעילות הכלכלית. במקביל, עודכנו כלפי מעלה המדדים לספטמבר ואוקטובר. ברביע השלישי של השנה נרשמה עליה מהירה בצריכה הפרטית, האצה בקצב ההתרחבות של היצוא, עלייה בהשקעות בנכסים קבועים והאטה בקצב הגידול ביבוא. עם זאת, יתכן והשלכות משבר האשראי ימתנו את רמת הפעילות הכלכלית ב-2008.
שוק העבודה והשכר: סקר כוח אדם לרביע השלישי של 2007 מצביע על ירידה באבטלה מרמה של 7.5% ברביע השני לרמה של 7.3% ברביע השלישי. מספר המועסקים במגזר העסקי והציבורי גדל ברביע השלישי ב-5.9% וב-2.6%, בהתאמה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בהמשך למגמה שהחלה ברביע האחרון של 2006, עלה ברביע השלישי פריון העבודה הריאלי ב-1.4% והעלות לשעת עבודה עלתה ב-2.8%, לעומת הרביע השני.
המדיניות התקציבית: מתחילת השנה הסתכם העודף בפעילות הממשלה ב-7.7 מיליארדי ש"ח ונראה כי הממשלה תסיים את שנת 2007 קרוב לאיזון תקציבי. דווקא עתה, כאשר ההתפתחויות בכלכלה הגלובלית ועמן השפעותיהן על הכלכלה הישראלית, לא ברורות, על רקע משבר האשראי, חשוב להמשיך ולשמור בקפדנות על המסגרת התקציבית שנקבעה - שהיה לה חלק חשוב בצמיחת המשק בשנים האחרונות. זאת, על מנת להגביר את הסיכויים לשמירת מגמת הצמיחה ב-2008 ואילך. על כן, חשוב שהצעת התקציב ל-2008, שאושרה בממשלה ועברה בקריאה ראשונה בכנסת, תאושר בהתאם ליעדים התקציביים שנקבעו.
שוק מט"ח: התקופה שבין הדיון המוניטרי האחרון (26/11) ועד ה-23/12, התחילה בהחלשות השקל מול הדולר והסתיימה בהתחזקותו. בסיכומה של תקופה זו נחלש השקל מול הדולר ב-1.4% תוך תנודתיות גבוהה. בתקופה זו, התחזק השקל מול האירו ב-1.8%. התחזקות הדולר מול השקל התרחשה במקביל להתחזקות הדולר מול רוב המטבעות בעולם. נראה כי ב-2008 תהיה בחשבון השוטף ובייבוא ההון ירידה בלחץ הבסיסי להתחזקות השקל מול הדולר.
שוק ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון (26/11) ועד ה-23/12, המדדים העיקריים בבורסה לני"ע בת"א רשמו עליות של כ-4%, בדומה לבורסות העיקריות בעולם. במקביל, עלו התשואות על אג"ח לא צמודות של ממשלת ישראל ל-10 שנים ב-0.6 נקודות אחוז – בעיקר לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן לנובמבר. התשואות על אג"ח ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב עלו ב-0.2 נקודות אחוז. לפיכך, המרווח בין אג"ח לא צמודות של ממשלת ישראל לאג"ח מקבילה של ממשלת ארה"ב עלה מ-1.7% ערב החלטת הריבית הקודמת, ל-2.1% כעת. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת ע"י מרווח ה-CDS ל-5 שנים, עלתה ל-0.32% כיום, לעומת 0.27% ערב החלטת הריבית הקודמת. זאת, במקביל לעליות בפרמיות הסיכון בשווקים הפיננסיים בעולם.
המשק העולמי: לאחר רגיעה מסוימת בספטמבר ובאוקטובר, במהלך החודש האחרון נמשכו ההשפעות של משבר האשראי בשווקים הפיננסיים בארה"ב ובאירופה. קשיי המימון נותרו גבוהים והם ממשיכים להקשות על התאוששות מלאה של השווקים. כחלק מהמאמץ הגלובלי לשיפור מצב הנזילות הבין-בנקאית, המשיכו הבנקים המרכזיים העיקריים להזרים נזילות לשווקים הפיננסיים. הצמיחה במשקים העיקריים צפויה להיות נמוכה מזו שציפו לה קודם לכן, אך הצמיחה הגלובלית עדיין צפויה להיות חזקה יחסית, בעיקר בתמיכת הצמיחה הגבוהה הצפויה במשקים המתעוררים. נתוני האינפלציה של המשקים העיקריים גבוהים מהצפוי, במיוחד על רקע העליה במחירי הנפט והמזון. על רקע זה, צפוי ה-Fed להמשיך להוריד את הריבית ואילו הבנק המרכזי האירופי והבנק המרכזי של יפן צפויים להותיר את הריבית ללא שינוי.
הגורמים העיקריים להחלטה:
העלאת הריבית נדרשת כדי להחזיר את האינפלציה לתחום היעד על רקע התגברות הלחצים לעלייה במחירים שבאה לידי ביטוי באינפלציה בפועל ובציפיות לה. לחצים אלה נובעים מכמה גורמים:  
א. המשך הצמיחה המהירה במשק ועמה סגירת פער התוצר;  
ב. העלייה במחירי הייבוא, בין היתר, על רקע העלייה במחירי המזון והאנרגיה בעולם.  
יתכן ולחצים אלה יביאו לכך שהאינפלציה תהיה בחודשים הקרובים מעבר לתחום היעד. העלאת הריבית פועלת להחזרת האינפלציה לתחומה.  
המשך הצמיחה המהירה והתפקוד התקין של השווקים הפיננסיים בישראל, מאפשרים לבנק ישראל להתמקד בחתירה להשגת יעד האינפלציה. זאת למרות הצפי להמשך המדיניות המרחיבה של בנקים מרכזיים בעולם.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות במשק מתוך מטרה להשיג את יעד יציבות המחירים. בכפוף לכך, הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית, במיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה. כמו כן, ימשיך הבנק לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית.
 
לידיעתכם:
הפרוטוקולים של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש ינואר 2008 יפורסמו ב-7/1/08.
החלטת הריבית לחודש פברואר 2008 תתפרסם ב-28/1/08 בשעה 18.30.